SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2012 vp

StVM 11/2012 vp - HE 118/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjän eläkelain 115 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä syyskuuta 2012 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi yrittäjän eläkelain 115 §:n muuttamisesta (HE 118/2012 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylimatemaatikko Mikko Kuusela ja neuvotteleva virkamies  Susanna Grimm-Vikman, sosiaali- ja terveysministeriö

asiantuntija Antti Tanskanen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

lainopillinen asiamies Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yrittäjän eläkelakia. Muutos koskisi yritystoiminnan aloittavan yrittäjän työeläkevakuutusmaksun määräytymistä. Aloittavat yrittäjät saavat nykyisin alennusta työeläkevakuutusmaksusta määräajan siten, että he maksavat 75 prosenttia normaalista työeläkevakuutusmaksusta yrittäjätoiminnan 48 ensimmäiseltä kuukaudelta. Maksun määräytymisperusteita ehdotetaan muutettaviksi siten, että mainittu prosenttimäärä muuttuisi 78 prosentiksi. Muutos koskisi niitä yrittäjiä, jotka aloittavat yrittäjätoiminnan lain voimaantulon jälkeen.

Esitys liittyy valtion vuoden 2013 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Anneli Kiljunen /sd
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Arja Juvonen /ps
 • Merja Kuusisto /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Lasse Männistö /kok
 • Hanna Tainio /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • vjäs. Ari Jalonen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila  Mäkipää

VASTALAUSE 1

Perustelut

Hallituksen esityksen mukaan aloittavien yrittäjien työeläkevakuutusmaksun yrittäjän osuutta esitetään korotettavaksi kolmella prosentilla 75 prosentista 78 prosenttiin. Muutos tulisi koskemaan lain voimaantulon 1.1.2013 jälkeen aloittavia uusia yrittäjiä.

Talouden ja työllisyyden näkymät ovat erittäin epävarmat. Lukuisat suuret yritykset ja teollisuus ovat lomauttaneet ja irtisanoneet tuhansia työntekijöitään. Keskustan mielestä hallituksen tulisi tänä epävarmuuden aikana pikemminkin luoda kannustuskeinoja pk-sektorin uusien yritysten syntyyn kuin tehdä lisärasitteita ja leikkauksia uusille aloittaville yrityksille. Mielestämme hallituksen esitys on ristiriidassa hallitusohjelman sinänsä yrittäjämyönteisten kannanottojen kanssa.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotus hylätään.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2012

 • Juha Rehula /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk

VASTALAUSE 2

Perustelut

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yrittäjän eläkelakia. Muutos koskisi yritystoiminnan aloittavan yrittäjän työeläkevakuutusmaksun määräytymistä. Voimassa olevan lain mukaan aloittavat yrittäjät maksavat yrittäjätoiminnan 48 ensimmäiseltä kuukaudelta alennettua työeläkevakuutusmaksua, joka on 75 prosenttia normaalista työeläkevakuutusmaksusta. Esityksessä maksun määräytymisperusteita ehdotetaan muutettaviksi siten, että edellä mainittu prosenttimäärä muuttuisi 78 prosentiksi.

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1. tammikuuta 2013. Laki koskisi yrittäjiä, jotka aloittavat toimintansa lain voimaantulon jälkeen. Lisäksi se koskisi yrittäjiä, jotka ovat aiemmin kuuluneet alennetun vakuutusmaksun piiriin ja ovat keskeyttäneet toimintansa ennen täyden alennusajan päättymistä. Aloittaessaan uuden yrittäjätoimintajakson lain voimaantulon jälkeen myös he maksaisivat jäljellä olevalta alennusajalta esityksen mukaisesti korotettua maksua. Ehdotettu muutos tarkoittaisi keskimääräisellä aloittavan yrittäjän työtulolla noin 130 euroa suurempaa vuosittaista työeläkevakuutusmaksua. Muutos lisäisi yrittäjien eläkelain mukaista maksutuloa noin 1,3 miljoonaa euroa vuonna 2013, ja täysimääräisesti voimaan tullessaan vuonna 2017 se kasvattaisi vuotuisia vakuutusmaksutuloja noin 5,6 miljoonaa euroa.

Perussuomalaiset eivät hyväksy esityksen tarkoittamaa heikennystä yrittäjien sosiaaliturvaan. Vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa suuryritykset turvautuvat irtisanomisiin, ja uudet työpaikat syntyvät käytännössä pk-yrityksiin. Pk-sektorin mahdollisuuksia toimia ja työllistää olisi tuettava kaikin mahdollisin keinoin. Valtion kustannusosuuden leikkaaminen esityksen mukaisella tavalla ei ole perusteltua.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotus hylätään.

Helsingissä 27 päivänä syskuuta 2012

 • Arja Juvonen /ps
 • Ari Jalonen /ps