SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2005 vp

StVM 12/2005 vp - HE 113/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 13 päivänä syyskuuta 2005 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta (HE 113/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti ja hallitussihteeri Virpi Korhonen, sosiaali- ja terveysministeriö

vakuutuspäällikkö Petri Lemettinen, Kansaneläkelaitos

talous- ja hallintojohtaja Maarit Toveri, YTHS

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslaissa säädettäisiin yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuollon järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta siltä osin kuin säännökset koskevat korvauksen määräytymistä ja sen perusteita. Nykyisin korvauksen määrästä ja perusteista säädetään sairausvakuutuslain nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa, ja tarkempia ohjeita on annettu Kansaneläkelaitoksen hallituksen päätöksellä. Esityksen tavoitteena on, että perustuslain asettamat vaatimukset säädöstasosta ja alemman asteisten normien valtuutussäännöksistä ja niiden täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuudesta otettaisiin huomioon. Ehdotus ei sisällä asiallisia muutoksia toiminnan korvattavuuteen.

Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslaissa säädettäisiin Kansaneläkelaitoksen oikeudesta suorittaa korvausta ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle sen opiskelijoille järjestämän perusterveydenhuollon kustannuksista. Perusterveydenhuollolla tarkoitettaisiin opiskelijoiden terveyden edistämisen, sairauksien ehkäisemisen sekä hoidon kannalta tarpeellista toimintaa, yleis- ja erikoislääkäritasoisia avosairaanhoidon palveluja, mielenterveystyötä sekä hammaslääkärin suorittamaa järjestelmällisen hammashuollon periaatteita noudattavaa suun terveydenhuoltoa. Sairausvakuutuslaissa säädettäisiin myös hyväksyttävistä kustannuksista, korvauksen määräytymisestä ja Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada tietoja ja antaa tarkempia ohjeita korvauksen määräytymisestä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen tultua hyväksytyksi, kuitenkin siten, että sitä sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2006 alkavaan tilikauden ennakkokorvausta koskevaan hakemukseen, josta Kansaneläkelaitoksen tulee antaa päätös viimeistään 15 päivänä marraskuuta 2005.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd
 • varaj. Terhi Peltokorpi /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää

​​​​