SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2010 vp

StVM 12/2010 vp - HE 59/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä toukokuuta 2010 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi sairausvakuutuslain sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta (HE 59/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi, sosiaali- ja terveysministeriö

suunnittelija Pirkko Peltonen, Kansaneläkelaitos

ylitarkastaja Paula Väliverronen, Verohallitus

asiantuntija Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

lainopillinen asiamies Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät

lakimies Heli Puura, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • Suomi-Seura ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta annettua lakia. Vakuutetun velvollisuutta maksaa sairausvakuutuksen päivärahamaksua ja työnantajan velvollisuutta maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksua ehdotetaan muutettavaksi. Maksuvelvollisuus koskisi vain niitä vakuutettuja, joilla on oikeus saada sairauspäivärahaa. Maksuja ei määrättäisi alle 16-vuotiaille eikä 68 vuotta täyttäneille.

Sairausvakuutuslakiin otettaisiin Euroopan unionin sosiaaliturvalainsäädännöstä aiheutuvat säännökset siitä, milloin ulkomailta maksettavasta eläkkeestä ei makseta Suomessa sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua. Lisäksi tarkennettaisiin palkkakäsitettä, jota käytetään sairausvakuutusmaksujen perusteena silloin, kun ulkomailla työskentelevä vakuutettu saa verovapaata ulkomaantyötuloa eikä maksun perusteena käytetä vakuutuspalkkaa.

Esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi sairausvakuutuslain valtuussäännöstä, joka mahdollistaa YEL-yrittäjiltä päivärahamaksun osana perittävän yrittäjän lisärahoitusosuuden tarkistamisen valtioneuvoston asetuksella.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. Valtuussäännös tulisi kuitenkin voimaan jo 1 päivänä marraskuuta 2010.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Esityksellä pyritään parantamaan sairausvakuutuksen työtulovakuutuksesta maksettavien etuuksien ja niiden rahoittamiseksi perittävien maksujen vastaavuutta rajaamalla sairausvakuutuksen päivärahamaksun periminen 16—67-vuotiaisiin. Valiokunta katsoo, että rajaus on tarpeellinen ja sillä vahvistetaan sairausvakuutuksen vakuutusperiaatetta.

Esitys selkeyttää sairausvakuutusmaksun määräytymisperusteita ulkomaantyöskentelyyn perustuvan palkan osalta. Lisäksi ulkomailta eläkettä saavien sairausvakuutusmaksujen perintäkäytännöt kirjataan lakiin Euroopan unionin lainsäädännön ja yhteisön tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti.

EU:n sosiaaliturva-asetuksen (EY 1408/71) mukaan Suomessa asuvalle, joka saa sekä Suomesta että toisesta jäsenmaasta eläkettä, ei eläkkeen perusteella ole voinut määrätä sairaanhoitomaksua, joka ylittää Suomesta maksettavan eläkkeen määrän. Unionin uusi sosiaaliturvan koordinaatiota koskeva perusasetus (883/2004) tuli voimaan 1.5.2010. Siinä ei ole mainintaa edellä kuvatusta maksukatosta. Hallituksen esityksellä ei ole tarkoitus muuttaa ulkomailta eläkettä saavien eläkeläisten asemaa. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa, että 1. lakiehdotuksen 18 luvun 19 §:ään lisätään uusi 4 momentti, jossa säädetään, ettei sairaanhoitomaksun enimmäismäärä saa ylittää Suomesta maksettujen eläkkeiden määrää silloin, kun eläkkeensaajalle maksetaan eläkettä myös toisesta jäsenvaltiosta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 19 a § muutettuna seuraavasti:

Valiokunnan muutosehdotus
19 a §

Ulkomailta maksettu eläke maksuperusteena

(1—3 mom. kuten HE)

Jos sairaanhoitomaksu määrätään sekä ulkomaaneläkkeen että Suomesta maksettavien eläkkeiden perusteella, maksu ei saa ylittää Suomesta maksettavien sosiaaliturva-asetuksen tai perusasetuksen mukaisten eläkkeiden yhteismäärää. Tämä eläkkeiden perusteella määrättävä sairaanhoitomaksu saadaan vertaamalla maksua ilman eläketuloja ja maksua, joka saadaan, kun myös mainittujen asetusten mukaiset eläkkeet otetaan huomioon. Erotus on mainittujen asetusten mukaisten eläkkeiden perusteella määrättyä sairaanhoitomaksua. (Uusi)

_______________

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Risto Autio /kesk
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Paula Sihto /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • vjäs. Sanna Lauslahti /kok
 • Aila Paloniemi /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila  Mäkipää