SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2011 vp

StVM 12/2011 vp - HE 106/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 1 päivänä marraskuuta 2011 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta (HE 106/2011 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Inka Hassinen, sosiaali- ja terveysministeriö

puheenjohtaja Olli Puustinen, Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta

eläke- ja työura-asioiden päällikkö Kaija Kallinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

lakimies Jarmo Pätäri, Akava ry

asiantuntija Marja Tallavaara, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK

lainopillinen asiamies Risto Tuominen, Suomen Yrittäjät

HALLITUKSEN ESITYS

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lautakunnan jäsenten määrää vähennettäisiin nykyisestä. Samalla jäsenten määrää koskeva sääntely muutettaisiin vähimmäismäärää koskevaksi. Lautakunnassa olisi esityksen mukaan vähintään neljä varapuheenjohtajaa nykyisen kuuden varapuheenjohtajan sijasta. Muita sivutoimisia jäseniä olisi vähintään 22 nykyisen 32 jäsenen sijasta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2012 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan jäsenmäärän alentaminen ja sen muuttaminen samalla vähimmäismääräiseksi on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mielestä tarkoituksenmukaista. Tämä lisää toiminnan tehokkuutta ja samalla säästää ratkaisutoiminnan kustannuksia. On tärkeää, että valitusasioiden kokonaismäärää ja niiden jakaantumista eri eläkelajeihin seurataan tarkasti. Näin voidaan turvata, että muutoksenhakulautakunnassa on riittävä eri alojen asiantuntemus ja että valitusten käsittelyajat pysyvät lyhyinä. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Anneli Kiljunen /sd
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Laila Koskela /ps
 • Merja Kuusisto /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Lasse Männistö /kok
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Annika Saarikko /kesk
 • Hanna Tainio /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Erkki Virtanen /vas
 • vjäs. Ari Jalonen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Esko  Salo