SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 13/2001 vp

StVM 13/2001 vp - HE 59/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon etuuksia ja maksuja koskevien lakien euromuutoksista

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 2 päivänä toukokuuta 2001 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen sosiaali- ja terveydenhuollon etuuksia ja maksuja koskevien lakien euromuutoksista (HE 59/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Riitta-Maija Jouttimäki, sosiaali- ja terveysministeriö

yksikönjohtaja Mikko Kangaspunta, Valtiokonttori

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon etuuksia ja maksuja koskevaa lainsäädäntöä muutettavaksi siten, että laeissa säädetyt markkamäärät muutettaisiin euroiksi ja senteiksi, kun euro vuoden 2002 alusta tulee myös käteisvaluutaksi ja Suomen markka poistetaan käytöstä. Muutokset tehtäisiin käyttämällä vahvistettua muuntokerrointa. Nykyiset markat pyöristettäisiin euroasetuksen mukaisia pyöristyssääntöjä noudattaen lähimpään senttiin. Samalla markkaa tarkoittavat kielelliset ilmaisut muutettaisiin koskemaan euroja ja senttejä tai vain rahamääriä.

Esitykseen sisältyy muutokset lapsilisälakiin, lastensuojelulakiin, eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin annettuun lakiin, elatusturvalakiin, sotilasavustuslakiin, toimeentulotuesta annettuun lakiin, sotilasvammalakiin, apteekkimaksuista annettuun lakiin, raittiustyölakiin ja kuntouttavasta työtoiminnasta annettuun lakiin.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muutamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Marjatta Vehkaoja /sd
 • vjäs. Merikukka Forsius /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Niilo Keränen /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Pehr Löv /r
 • Juha Rehula /kesk
 • Päivi Räsänen /skl
 • Arto Seppälä /sd
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila Mäkipää