SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 13/2003 vp

StVM 13/2003 vp - HE 66/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 25 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä syyskuuta 2003 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 25 §:n muuttamisesta (HE 66/2003 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Marja-Liisa Partanen, sosiaali- ja terveysministeriö

hallitusneuvos Matti Rajakylä, opetusministeriö

apulaisjohtaja Tarja Holi, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus

professori Jukka Meurman, Helsingin yliopisto

aluerehtori Helena Erjanti, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettua lakia. Ehdotuksen mukaan terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattitaidon selvittämisestä syntyneet kustannukset korvattaisiin valtion varoista.

Esitys liittyy valtion vuoden 2004 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2004 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin.

Esityksessä tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilön ammattitaidon selvittäminen tulee vuosittain ajankohtaiseksi vain 1—10 kertaa. Ehdotettu ammatinharjoittamislain 25 §:n muutos varmistaa sen, että ammattitaidon selvittämisestä aiheutuvat kustannukset maksetaan lakisääteisesti valtion varoista ja rahoituksella on näin jatkuvuus. Esityksen perustelujen mukaan käytännössä on ollut ongelmia löytää tahoa, joka ottaisi tehtäväkseen ammattitaidon selvittämisen työkokeilla, työnäytteillä tai kuulustelulla. Ehdotettu lainmuutos omalta osaltaan helpottaa tätä ongelmaa, koska kustannusvastuukysymykset selkeytyvät. Lainmuutos ei sen sijaan muuta sitä, ettei yliopistoilla tai ammattikorkeakouluilla, joissa terveydenhuollon ammattihenkilöitä koulutetaan, ole edelleenkään säädösten perusteella velvollisuutta järjestää ammattitaidon selvittämistä. Käytännössä tehtävää on suoritettu oppilaitosten maksullisena palvelutoimintana.

Esityksen perustelujen mukaan Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tehtäväksi jää jatkossakin sopia koulutusyksikön tai terveydenhuollon toimintayksikön kanssa ammattitaidon selvittämistehtävästä. Koska ammattitaidon viiveetön selvittäminen valvonnassa todetuissa ongelmatilanteissa on sekä potilasturvallisuuden että ammattihenkilön oikeusturvan kannalta välttämätöntä, pitää valiokunta tarpeellisena, että ammattitaidon selvittämiseen luodaan lainsäädäntöön perustuva pysyvä järjestelmä. Ottaen huomioon, että tehtävä on erityisosaamista vaativa, on selvittämistehtävät tarkoituksenmukaista keskittää muutamille koulutus- ja toimintayksiköille. Valiokunta kiinnittää vielä huomiota siihen, että terveydenhuollon henkilön ammattitaidon osoittauduttua selvityksessä puutteelliseksi, tulee huolehtia myös siitä, että henkilöllä on mahdollisuus ammattitaitonsa täydentämiseen.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää