SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 13/2005 vp

StVM 13/2005 vp - HE 132/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 22 päivänä syyskuuta 2005 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta (HE 132/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Anne Koskela, sosiaali- ja terveysministeriö

toimistopäällikkö Jouko Himanen, Valtiokonttori

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan sotilasvammalakia muutettavaksi siten, että sotainvalidille, jonka sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on 25 prosenttia, voidaan korvata laitoshuoltoa enintään kymmenen viikkoa vuodessa, vaikka hoidon tarve ei johtuisikaan korvattavasta vammasta tai sairaudesta. Laitoshuolto on tarkoitus jakaa hoitojaksoiksi pitkin vuotta, ja se on tarkoitettu tukemaan niiden sotainvalidien kotona asumista, joiden toimintakyky on heikentynyt, mutta jotka eivät ole pitkäaikaisen laitoshuollon tarpeessa.

Esitys liittyy valtion vuoden 2006 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Sotilasvammalain perusteella korvaukseen oikeutettujen piiriä laajennettiin viimeksi kuluvan vuoden alusta, jolloin kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluja alettiin korvata sotainvalideille, joiden työkyvyttömyysaste on vähintään 20 prosenttia. Aiemmin korvaus edellytti 25 prosentin työkyvyttömyysastetta. Mainittua lainmuutosta käsitellessään sosiaali- ja terveysvaliokunta piti tärkeänä, että myös laitoshoidon korvaukseen oikeutettujen sotainvalidien piiriä nopealla aikataululla laajennetaan. Nyt ehdotettu uudistus mahdollistaa nykysäännösten mukaisen kahden viikon laitoskuntoutusjakson lisäksi 10 viikon maksuttoman laitos-huollon vuodessa sotainvalideille, joiden työkyvyttömyysaste on 25 prosenttia. Uudistus parantaa selkeästi niiden sotainvalidien asemaa, jotka eivät ole pitkäaikaisen laitoshuollon tarpeessa, mutta joiden kotona selviytymistä voidaan ajoittaisella laitoshuollolla tukea. Samalla uudistuksella edistetään sotainvalidia kotona hoitavan puolison tai muun omaisen jaksamista.

Valiokunta pitää kannatettavana, että jaksottaiseen laitoshuoltoon oikeutettujen piiriä edelleen laajennetaan esityksen perusteluissa mainitulla tavalla alentamalla korvaamisen edellytyksenä oleva työkyvyttömyysaste vuoden 2008 alusta 20 prosenttiin.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • vpj. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää

VASTALAUSE

Perustelut

Suomessa on vielä 16 000 sotainvalidia, joiden keski-ikä on 83 vuotta. Sotiemme veteraanin kuntoutus ja toimintakyvyn ylläpitäminen on edelleen tärkeä kansallinen kunniatehtävä.

Iäkkäiden veteraanien itsenäistä selviytymistä kotiympäristössä tulisi tukea veteraanipolitiikan periaatelinjauksien mukaisesti asiaankuuluvilla sosiaali- ja terveyspalveluilla sekä kuntoutuksella.

Kaikkien veteraanien tulisi päästä kuntoutukseen vuosittain ja avopalvelujen perusteena olevaa haittaluokitusta on alennettava asteittain siten, että se poistuu kokonaan vuoteen 2007 mennessä.

Ehdotus

Edelläolevan perusteella ehdotan,

että hyväksytään seuraava lausuma:

Vastalauseen lausumaehdotus

Eduskunta edellyttää valtioneuvoston ryhtyvän toimenpiteisiin, jotta sotainvalidien laitoshoitoon pääsyn työkyvyttömyysasteraja poistetaan kokonaan seuraavan 2—3 vuoden kuluessa.

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2005

 • Eero Akaan-Penttilä /kok