SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2001 vp

StVM 14/2001 vp - HE 60/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 2 päivänä toukokuuta 2001 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi sairausvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 60/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Lauri Pelkonen, sosiaali- ja terveysministeriö

lakimies Suvi Onninen, Kansaneläkelaitos

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia, lakia Kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta, kuntoutusrahalakia, lakia maatalousyrittäjien eräiden kustannusten korvaamista valtion varoista ja lakia sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille. Laeissa säädetyt markkamäärät muutettaisiin euroiksi. Muutokset tehtäisiin käyttämällä vahvistettua muuntokerrointa. Muunnot suoritettaisiin pääsääntöisesti neuvoston asiaa koskevan asetuksen muunto- ja pyöristyssääntöjen mukaisesti sentin tarkkuudella. Sairauspäivärahan määrää koskevat tulorajat pyöristettäisiin kuitenkin alaspäin lähimpiin täysiin euroihin. Samalla markkaa tarkoittavat kielelliset ilmaisut muutettaisiin koskemaan euroja tai vain rahamääriä.

Esitys on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa muun muassa toimeentuloturvaa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon etuuksia ja maksuja koskevassa lainsäädännössä olevat markkamäärät muutetaan euroiksi ja senteiksi, kun euro vuoden 2002 alusta tulee myös käteisvaluutaksi ja Suomen markka poistetaan käytöstä.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin muutosehdotuksin.

Valiokunta toteaa, että eduskunnassa on samaan aikaan käsiteltävänä kaksi muuta hallituksen esitystä (HE 37/2001 vp ja HE 55/2001 vp), joihin sisältyvissä lakiehdotuksissa on muutosehdotuksia sairausvakuutuslain samoihin säännöksiin, jotka tässä esityksessä on ehdotettu muutettavaksi. Toinen mainituista esityksistä on annettu samana päivänä tämän esityksen kanssa. Valiokunnan ehdottamat muutokset ovat tarpeellisia eri esitysten yhteensovittamiseksi tämän esityksen yhteydessä, mutta nämä muutokset ovat lainsäädäntöteknisiä. Valiokunta ei pidä asianmukaisena, että ministeriön samalta osastolta esitellään samana päivänä eduskunnalle annettavaksi eri sisältöisiä muutosehdotuksia samoihin säännöksiin ja korostaa valtioneuvoston puolella tapahtuvan lainvalmistelun koordinoinnin tarpeellisuutta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että 2.—5. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja

että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotus).

Valiokunnan muutosehdotus

1.

Laki

sairausvakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/1963) 8 §:n 1 momentti, 9 §:n 1, 5 ja 6 momentti, 10 §:n 1 momentti, 16 §:n 1 momentti, 18 b §:n 1 momentti, 22 §:n 1 momentti, 23 e §:n 1 momentti, (poist.) 75 §:n 3 momentti ja 76 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 8 §:n 1 momentti ja 10 §:n 1 momentti laissa 1202/2000, 9 §:n 1 (poist.) ja 6 momentti sekä 76 §:n 2 momentti laissa 1133/1997, 9 §:n 5 momentti laissa         /2001, 16 §:n 1 momentti laissa         /2001, 18 b §:n 1 momentti laissa 1500/1995 sekä 22 §:n 1 momentti, 23 e §:n 1 momentti ja 75 §:n 3 momentti laissa 350/1996 (poist.), seuraavasti:

8 §

(Kuten HE)

9 §

(1 mom. kuten HE)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vaikean sairauden hoitoon tarpeellisista kliinisistä ravintovalmisteista korvataan 50 prosenttia 8,41 euroa tai 75 prosenttia 4,20 euroa ylittävästä määrästä kultakin ostokerralta sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään. Korvauksen tasoa määrättäessä otetaan huomioon valmisteen tarpeellisuus ja taloudellisuus. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin, mitä on pidettävä tässä momentissa tarkoitettuna vaikeana sairautena ja korvattavana valmisteena. Edellä 5 §:n 1 momentin 3 a kohdassa tarkoitetuista perusvoiteista korvataan 50 prosenttia 8,41 euroa ylittävästä määrästä kultakin ostokerralta. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin myös siitä, minkälaisella selvityksellä kliinisen ravintovalmisteen tarve on osoitettava.

(6 mom. kuten HE)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 §

(Kuten HE)

16 §

Päivärahan määrä päivältä on 70 prosenttia vakuutetun verotuksessa valtioneuvoston asetuksella säädettävänä kalenterivuotena todettujen työtulojen kolmassadasosasta siltä osin kuin työtulot eivät ylitä 24 609 euroa. Jos työtulot ylittävät 24 609 euroa, mutta eivät ylitä 37 861 euroa, päivärahan määrä on 24 609 euroa ylittävältä osalta 40 prosenttia 24 609 euroa ylittävän osan kolmassadasosasta. Jos työtulot ylittävät 37 861 euroa, päivärahan määrä on 37 861 euroa ylittävältä osalta 25 prosenttia 37 861 euroa ylittävän osan kolmassadasosasta. Päivärahaa ei makseta, jos työtulot ovat alle 946 euroa. (Poist.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18 b, 22, 23 e, 75 ja 76 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Marjatta Vehkaoja /sd
 • jäs. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Niilo Keränen /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Juha Rehula /kesk
 • Päivi Räsänen /skl
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila Mäkipää

​​​​