SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2007 vp

StVM 14/2007 vp - HE 109/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi valtion eläkelain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 16 päivänä lokakuuta 2007 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi valtion eläkelain muuttamisesta (HE 109/2007 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

työmarkkinalakimies Marja Isomäki, valtiovarainministeriö

hallitussihteeri Maritta Hirvi, sosiaali- ja terveysministeriö

tutkimuksen ja yhteiskuntapolitiikan päällikkö Ilkka Alava, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

neuvottelupäällikkö Seppo Väänänen, Palkansaajajärjestö Pardia ry

Lisäksi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry on antanut kirjallisen lausunnon.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan valtion eläkelakia muutettavaksi siten, että lakiin otettaisiin ennakkoarvion tai ennakkotiedon sitovuutta koskeva säännös. Lisäksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi myös teknisluonteisia korjauksia.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2008 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Håkan Nordman /r
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • vjäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Tapani Mäkinen /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää