SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2008 vp

StVM 14/2008 vp - HE 131/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 19 päivänä syyskuuta 2008 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 131/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö

budjettineuvos Tuomas Sukselainen, valtiovarainministeriö

ylijohtaja Jukka Männistö, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus

osastopäällikkö Jukka Havula, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus

neuvotteleva lakimies Synnöve Amberla, Suomen Kuntaliitto

yksikönpäällikkö Kaija Kallio-Mannila, Suomen ympäristökeskus

läänin sosiaali- ja terveysneuvos Esa Ellala, Etelä-Suomen lääninhallitus

ylitarkastaja Jouni Räisänen, Sosiaali- ja terveysalan tuotevalvontakeskus, henkilöstön edustajana

ylitarkastaja  Pia Setälä, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus, henkilöstön edustajana

tutkimuksen ja yhteiskuntapolitiikan päällikkö Ilkka Alava, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

järjestöasiamies Timo Nousiainen, Palkansaajajärjestö Pardia

erityisasiantuntija Mervi Tolonen, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

varatoiminnanjohtaja Risto Ihalainen, Suomen Lääkäriliitto ry

työvoimapoliittinen asiamies Kirsi Markkanen, Tehy ry

pääluottamusmies Irja Haljoki, Valtion toimihenkilöliitto VALTO ry

elinkeinopoliittinen asiantuntija Aino Närkki, Sosiaalialan Työnantaja- ja Toimialaliitto

elinkeinopoliittinen asiantuntija Jarno Talvitie, Terveyspalvelualan Liitto

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet Kuluttajavirasto sekä Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta. Lailla ehdotetaan perustettavaksi sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle uusi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, johon yhdistetään nykyisten Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tehtävät lisättyinä sosiaalihuollon ohjaukseen ja valvontaan liittyvillä tehtävillä.

Lisäksi ehdotetaan viraston uusiin valvontatehtäviin sekä lupa- ja valvontatehtävien ohjaukseen liittyviä tarpeellisia muutoksia sosiaalihuoltolakiin, lakiin yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta ja lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009. Sosiaalihuollon valvontaan liittyvät lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Esityksen keskeinen tavoite on koota sosiaali- ja terveysministeriön alaiset kaksi valvontavirastoa yhdeksi lupa- ja valvontavirastoksi hallinnon selkeyttämiseksi ja voimavarojen käytön tehostamiseksi. Viraston perustamisen tavoitteena on alueellisten valvonta- ja lupakäytäntöjen yhdenmukaistaminen. Valvonnan painopistettä pyritään siirtämään erityisesti ennakoivaan valvontaan ja kohdentamaan valvontaa ennalta havaittujen valvontatarpeiden ja päätettyjen linjausten mukaisesti koko maassa. Uuden keskusviraston toimivalta laajenee sosiaalihuollon ohjaukseen ja valvontaan. Valiokunta pitää uudistuksen tavoitteita tärkeinä ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä vähäisin muutosehdotuksin.

Uuden viraston perustamiseksi tarvittavan lain lisäksi esitykseen on otettu viraston toimivallan laajentamisen vuoksi tarpeelliset muutokset sosiaalihuoltolain, yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain säännöksiin. Muilta osin aineellisen lainsäädännön kehittämistarpeet on tarkoitus arvioida erikseen.

Asian valiokuntakäsittelyn yhteydessä on esitetty epäilyjä siitä, että virastojen yhdistäminen ja toimivallan laajennus aiheuttaisivat epäselvyyttä eri viranomaisten toimivallan sisällöstä ja päällekkäistä työtä hallinnon eri tasoilla. Valiokunta toteaa, että jatkovalmistelussa on syytä arvioida muun ohella aluehallinnon ja keskusviraston lupahallinnon toimivaltasäännösten uudistamistarpeet nyt esityksessä käsiteltyä yksityiskohtaisemmin.

Valiokunta pitää kansalaisten oikeusturvan ja yhdenmukaisten toimintaperiaatteiden kannalta tärkeänä, että laajat ja periaatteelliset sosiaali- ja terveydenhuollon asiat käsitellään keskitetysti. Valiokunta pitää myös hyvänä, että sosiaalihuoltoa tarkastellaan uuden viraston toiminnassa ja aluehallinnon valvonnan ohjauksessa mahdollisimman pitkälle samasta näkökulmasta kuin terveydenhuoltoa huolimatta siitä, että näiden alojen lainsäädännön yksityiskohtaisuus ja tehtävien sisällöt poikkeavat toisistaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö lähenee yhteisten palvelujen ja yhteisten rakenteiden kautta entistä enemmän toisiaan. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on yhdistää sosiaali- ja terveydenhuoltoa myös rakenteiden osalta silloin, kun kyse on toisiaan lähellä olevista palveluista.

Keskusviraston sosiaalialan asiantuntemusta on tarkoitus toteuttaa siirtämällä virastolle lääninhallituksista 11 virkaa henkilöineen. Valiokunta katsoo, että uudelle virastolle säädettävien sosiaalihuollon koordinaatiotehtävien ja aluehallinnon valvonnan ohjaustehtävien sekä aluehallinnon mahdollisen työnjaon avulla sosiaalihuollon valvontaa voidaan aluehallinnossa tehostaa ja helpottaa. Valiokunta edellyttää kuitenkin, että aluehallinnon voimavarojen riittävyys sosiaalihuollon valvonnassa taataan. Lisäksi on syytä selvittää, onko tarpeen lain tasolla lisätä sosiaalihuollon valvonnan etukäteisyyttä ja siten ehkäistä vaaratilanteiden syntyä ennalta.

Uusi lupa- ja valvontavirasto pitää rekisteriä terveydenhuollon ammattihenkilöistä ja osasta sosiaalihuollon ammattihenkilöitä. Valiokunta toteaa, että uuden keskusviraston perustaminen parantaa myös edellytyksiä sosiaalihuollon henkilöstön nykyistä kattavampaan rekisteröintiin. Valiokunta katsoo, että sosiaalialan ammattihenkilöiden valvontaa tulee parantaa myös ammatinharjoittamislainsäädäntöä kehittämällä.

Yksityiskohtaiset perustelut

4. lakiehdotuksen 3 §.

Valiokunta ehdottaa pykälän 5 momentin muuttamista eduskunnan käsittelyssä samanaikaisesti olevan hallituksen esityksen HE 124/2008 vp vuoksi siten, että säännöksessä viitataan mainitussa esityksessä perustettavaksi ehdotettuun Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen ja siitä annettuun lakiin.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että 1.—3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja

että 4. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 3 § muutettuna seuraavasti:

4. lakiehdotus
3 §

(1—4 mom. kuten HE)

Kehitysvammaisten erityishuollon asiantuntijavirastona toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, josta säädetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetussa laissa ( / ).

_______________

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Risto Autio /kesk
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Paula Sihto /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Satu Taiveaho /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Harri  Sintonen

VASTALAUSE

Perustelut

Käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen keskeinen tavoite on koota sosiaali- ja terveysministeriön alaiset kaksi valvontavirastoa yhdeksi lupa- ja valvontavirastoksi. Kansalaisten tasa-arvoisuuden ja yhdenmukaisten toimintaperiaatteiden kannalta on tärkeää, että laajat ja periaatteelliset sosiaali- ja terveydenhuollon asiat tulevat käsitellyiksi keskitetysti. Myös kansalaisten oikeusturvan toteutumista silmälläpitäen on tärkeää, että julkiset palvelut eivät toimi eri tavoin maan eri osissa.

Tavoite siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamalleja valvonnassa ja lupaharkinnassa yhdenmukaistetaan, on hyvä. Kuten hallituksen esityksessäkin todetaan, tarvitaan erityisesti sosiaalihuollon puolelle selvästi enemmän ennakkovalvontaa, tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Kansalaisille tulee turvata yhdenvertainen asema palvelujen käyttäjinä. Hallituksen esitys ei kuitenkaan kaikilta osin toteuta näitä tavoitteita.

Tarkoitus on, että uuteen virastoon siirtyy henkilöstöä lakkaavista virastoista. Koska sosiaalihuollon sektorilla ei ole olemassa lakkaavaa keskusvirastoa, toteutetaan henkilöstötarve tältä osin siten, että lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastoilta siirretään kyseisiin tehtäviin henkilöitä, jotka ovat toimineet uudelle virastolle säädettävissä tehtävissä aiemmin aluehallinnossa. Tämä merkitsee aluehallinnossa sosiaalihuollon ohjauksen ja valvonnan merkittävää alasajoa ja niukkojen voimavarojen sirpaloitumista aiempaa useampiin viranomaisiin, eikä menettely siten ole sosiaalihuollon asiakaskunnan oikeuksien turvaamisen kannalta perusteltavissa. Vastustamme hallituksen esitystä, jonka mukaan lupa- ja valvontaviraston perustamisen yhteydessä aluehallinnosta vähennetään 11 virkaa. Lääninhallitusten valvonta- ja ohjaustoimintaa tulisi päinvastoin vahvistaa perusoikeuksien toteutumiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Riittävistä valvonta- ja ohjausresursseista aluetasolla on huolehdittava. Aluehallinnon virkoja ei tule siirtää uuteen virastoon, vaan perustaa virastoon kokonaan uudet virat sosiaalihuoltoa koskeviin tehtäviin. Lääninhallitusten työ lisääntyy yksityisten palveluntarjoajien määrän kasvaessa. Lisäksi esimerkiksi ikäihmisten hoidon laatusuositusten valvonnassa on huomattavia tarpeita. Vanhustenhuollossa hoidon taso sekä henkilöstön määrä tulee jatkossa määrittää erillisellä lailla, ja tämän lain valvontaan on turvattava riittävät voimavarat.

Pidämme hallituksen esitystä epäselvänä myös siltä osin, kuin siinä säädetään eri hallinnon tasojen työnjaosta lupa- ja valvontaviraston ja aluetason välillä. Esimerkiksi toimivallasta lupa-asioiden suhteen ei ole selkeästi säädetty. Aluetasolla tehtävä työ lupa- ja valvonta-asioissa kasvaa tulevaisuudessa. Päävastuun tulee jäädä aluehallintoon.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että valiokunnan mietinnön yleisperustelujen viidenteen kappaleeseen lisätään seuraava virke: "Aluehallinnon virkoja ei tule siirtää uuteen virastoon, vaan virastoon tulee perustaa kokonaan uudet virat sosiaalihuoltoa koskeviin tehtäviin."

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2008

 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Erkki Virtanen /vas