SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2012 vp

StVM 14/2012 vp - HE 114/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamiseksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä syyskuuta 2012 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamiseksi (HE 114/2012 vp).

Lakialoitteet

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä

 • lakialoitteen laiksi vammaisetuuksista annetun lain 14 ja 51 §:n muuttamisesta (LA 52/2011 vp — Outi Mäkelä /kok ym.), joka on lähetetty valiokuntaan 15 päivänä helmikuuta 2012 sekä
 • lakialoitteen laiksi vammaisetuuksista annetun lain 51 §:n muuttamisesta (LA 66/2012 vp — Anneli Kiljunen /sd ym.), joka on lähetetty valiokuntaan 18 päivänä lokakuuta 2012.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Pia Nissinen, sosiaali- ja terveysministeriö

lakimies Pasi Pajula, Kansaneläkelaitos

suunnittelija Anne Mäki, Invalidiliitto ry

HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITTEET

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vammaisetuuksista annettua lakia. Leskeneläkkeenä maksettava perhe-eläke oikeuttaisi jatkossa vammaistuen sijasta eläkettä saavan hoitotukeen sen jälkeen, kun henkilö täyttää 65 vuotta. Ehdotetulla muutoksella pyrittäisiin yhdenmukaistamaan erilaisten eläkkeiden vaikutus vammaisetuuksiin. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että veteraanilisän määrään tehtäisiin 50 euron tasokorotus ja ruokavaliokorvauksen määrä korotettaisiin 23,60 euroon kuukaudessa.

Esitys liittyy valtion vuoden 2013 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013, kuitenkin niin, että muut kuin veteraanilisää ja ruokavaliokorvausta koskevat muutokset tulisivat voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2014.

Aloitteet

Lakialoitteessa LA 52/2011 vp ehdotetaan vammaisetuuslain määrittelemän ruokavaliokorvauksen määrän korottamista 46,80 euroon kuukaudessa sekä korvauksen sitomista indeksiin.

Lakialoitteessa LA 66/2012 vp ehdotetaan vammaisetuuslain määrittelemän ruokavaliokorvauksen sitomista indeksiin.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta pitää myönteisenä, että pienituloisia veteraaneja tuetaan korottamalla veteraanilisää. Ehdotettu 50 euron suuruinen korotus miltei kaksinkertaistaa nykyisen veteraanilisän. Myös ruokavaliokorvauksen korotus on perusteltu, koska gluteenittomasta ruokavaliosta aiheutuvat keskimääräiset kustannukset ovat nousseet sen jälkeen, kun ruokavaliokorvauksesta säädettiin.

Esityksen mukaan pelkkää leskeneläkettä ja 16 vuotta täyttäneen vammaistukea saavan henkilön vammaistuki päättyisi 65 vuoden iässä ja sen jälkeen hänellä olisi oikeus eläkettä saavan hoitotukeen. Muutos koskee esityksen perustelujen mukaan arviolta 100:aa henkilöä. Esitys on yhdenvertaisuuden näkökulmasta perusteltu, koska myös vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkettä kansaneläkelain tai työeläkelakien nojalla saavan henkilön vammaistuki muuttuu eläkkeelle jäädessä eläkettä saavan hoitotueksi. Valiokunta huomauttaa, että lainmuutoksen johdosta etuuden määrä saattaa muuttua, joillakin myös pienentyä, koska eläkettä saavan hoitotuessa ja vammaistuessa eritasoisten etuuksien myöntämisperusteet sekä tukien määrä eroavat toisistaan.

Aloitteet

Valiokunta on hyväksynyt lakiehdotuksen hallituksen esityksen mukaisena. Valiokunnan kannasta seuraa, että lakialoitteet on hylättävä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että lakialoitteet LA 52/2011 vp ja LA 66/2012 vp hylätään.

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Anneli Kiljunen /sd
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Arja Juvonen /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Merja Kuusisto /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Annika Saarikko /kesk
 • Hanna Tainio /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila  Mäkipää

​​​​