SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 15/2001 vp

StVM 15/2001 vp - HE 48/2001 vp

Tarkistettu versio 2.1

Hallituksen esitys laeiksi valtion eläkelain sekä eräiden sen muutosten voimaantulosäännösten muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 2 päivänä toukokuuta 2001 lähettänyt sosiaali-ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi valtion eläkelain ja eräiden sen voimaantulosäännösten muuttamisesta (HE 48/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Erik Strömberg, valtiovarainministeriö

lakimies Jorma Kurula, Valtiokonttori

talous- ja sosiaalipoliittinen sihteeri Ilkka Alava, Valtion yhteisjärjestö VTY ry

puheenjohtaja Timo Lindholm, Rajavartiolaitoksen lentäjät ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi valtion eläkelakiin muutokset, joiden mukaan valtion toimintojen kunnallistamisen yhteydessä turvataan siirtyvien henkilöiden valtion eläkelain piirissä hankkimat etuudet. Siirtyvän henkilön valtion eläkelain mukainen eläketurva säilyisi pääosin samanlaisena kuin se olisi ollut ilman siirtymistä kunnan palvelukseen.

Valtion eläkelakia ehdotetaan lisäksi muutettavaksi lainvoimaisen päätöksen oikaisumenettelyä koskevien säännösten osalta. Ehdotuksen mukaan oikaisumenettelyn edellytyksenä olisi asiassa ilmennyt uusi selvitys ja päätöstä voitaisiin muuttaa vain edunsaajan eduksi.

Ilma-aluksen ohjaajana toimiva rajavartiolaitoksen upseeri tai opistoupseeri voi nykyään lukea eläkeaikana tällaisessa virassa toimimansa ajan puolitoistakertaisena hyväkseen aivan kuten puolustusvoimien lentäjä.

Tasavertaisuus turvattiin tätä ennen rajavartiolaitoksen edunsaajien suuremmalla eläkekarttumalla. Eläkeajan laskennan yhdenmukaistamisesta johtuen valtion eläkelain muuttamisesta 1994 annetun lain voimaantulosäännöstä ehdotetaan korjattavaksi siten, että myös eläkekarttuma vastaisi puolustusvoimien lentäjien eläkekarttumaa.

Valtion eläkelakiin ja valtion eläkelain muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännöksiin ehdotetaan lisäksi tehtäväksi joitakin teknisiä tarkistuksia.

Valtion eläkelain muutoksen takia eräät kunnallistamista koskevat erillislait ja -säännökset käyvät tarpeettomiksi, minkä vuoksi ne ehdotetaan kumottaviksi erillisellä kumoamislailla.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 6 momentin kumoamista koskevaa lakia ehdotetaan sovellettavaksi eläkkeeseen, jonka eläketapahtuma on sattunut 1 päivänä marraskuuta 1999 tai sen jälkeen. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan lain taannehtiva soveltaminen ei ole perusteltua ja ehdottaa voimaantulosäännöksen muuttamista siten, että lakia sovelletaan eläkkeeseen, jossa eläketapahtuma on sattunut lain tultua voimaan. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muutoin muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muutoin muuttamattomina paitsi 4. lakiehdotuksen 2 § muutettuna seuraavasti:

4. lakiehdotus
2 §

(1 mom. kuten HE)

Tätä lakia sovelletaan sellaiseen eläkkeeseen, jossa eläketapahtuma on sattunut tämän lain tultua voimaan.

_______________

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Marjatta Vehkaoja /sd
 • jäs. Merikukka Forsius /vihr
 • Niilo Keränen /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Juha Rehula /kesk
 • Päivi Räsänen /skl
 • Arto Seppälä /sd
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila Mäkipää

​​​​