SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 15/2003 vp

StVM 15/2003 vp - HE 86/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 7 päivänä lokakuuta 2003 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi työttömyysturvalain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 86/2003 vp).

Lakialoite

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä aloitteen laiksi työttömyysturvalain 4 luvun 6 §:n 1 ja 2 momentin kumoamisesta (LA 65/2003 vp — Matti Kauppila /vas ym.), joka on lähetetty valiokuntaan 4 päivänä syyskuuta 2003.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti, sosiaali- ja terveysministeriö

lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen, työministeriö

lakimies Olli Häkkinen, Kansaneläkelaitos

toimitusjohtaja Heikki Pohja, Työttömyysvakuutusrahasto

lakimies Jarmo Pätäri, Akava ry

asiamies Mikko Räsänen, Palvelutyönantajat ry

sosiaalipoliittinen sihteeri Mirja Janérus, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

työmarkkina-asiamies Merja Berglund, Suomen Yrittäjät

OTK Johan Åström, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto

toiminnanjohtaja Juhani Talonen, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö

lakimies Markku Salomaa, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

HALLITUKSEN ESITYS JA LAKIALOITE

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi siten, että ikääntyneellä etuuden saajalla on oikeus saada soviteltua työttömyysetuutta enimmäismaksuajan täyttymisen sitä estämättä. Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että sovitellun työttömyysetuuden enimmäisajan laskeminen aloitetaan alusta silloin, kun henkilö on työskennellyt yrittäjän työssäoloehdon edellyttämän määrän. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi sovitellun työttömyysetuuden maksamista koskevaa voimaantulosäännöstä siten, että enimmäismaksuajan täyttymisen estämättä soviteltua työttömyysetuutta voitaisiin myöntää 31 päivään joulukuuta 2004 saakka. Työttömyysturvalakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että työnteon estyessä rakennus- taikka metsätyöalalla pakkasen vuoksi henkilölle voidaan työttömyysetuuksien sovittelusäännöistä poiketen maksaa täyttä työttömyysetuutta yksittäisten työttömyyspäivien ajalta. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia siten, että tällaisen sääesteen ajalta maksettuun työttömyyspäivärahaan ei suoriteta valtionosuutta.

Laki työttömyysturvalain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen tultua hyväksytyksi. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Lakialoite

Lakialoitteessa LA 65/2003 vp ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi sovitellun päivärahan osalta siten, että sen maksamista rajoittava 36 kuukauden enimmäisaika poistetaan kumoamalla työttömyysturvalain 4 luvun 6 §:n 1 ja 2 momentti.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin.

Valiokunta pitää myönteisenä, että hallituksen esityksellä sovitellun työttömyysetuuden maksamista rajoittava 36 kuukauden enimmäisaika ei enää jatkossa koske ikääntyneitä työnhakijoita. Etuuden enimmäismaksuaika soveltuu huonosti ikääntyneille työttömyysetuuden saajille, koska se saattaa muodostaa esteen osa-aikaisen työn vastaanottamiselle ja ikääntyneiden hakeutumista osa-aikaiseen työhön on perusteltua kannustaa.

Esityksen mukaan enimmäisajan täyttymisen estämättä voidaan kaikille soviteltua työttömyysetuutta saaville jatkaa etuuden maksamista vuoden 2004 loppuun riippumatta sovittelun perusteesta. Alunperin 36 kuukauden enimmäisaika tuli voimaan 1.4.2000, ja se olisi ensimmäisen kerran täyttynyt soviteltua päivärahaa yhdenjaksoisesti saaneilta huhtikuussa 2003. Maksatuksen jatkamiseen on aiemmin hyväksytty määräaikainen pidennys 1.1.2003 voimaantulleella lailla, jolla määräaikaa pidennettiin kuluvan vuoden syyskuun loppuun. Nyt maksatuksen jatkaminen olisi jälleen määräaikainen.

Sovitellun työttömyysetuuden enimmäisaika on saadun selvityksen mukaan käytännössä koskenut yhdenjaksoisesti osa-aikaista työtä tekeviä, valtaosin naisia. Ehdotettu enimmäisajan määräaikainen pidentäminen hyödyttää näin ollen ennen kaikkea matalapalkkaisilla naisaloilla työskenteleviä, koska näillä aloilla tehdään runsaasti sovitellun työttömyysetuuden piirissä olevaa työtä erityisesti siksi, ettei kokoaikatyötä ole tarjolla. Tällä hetkellä enimmäismaksuaika koskee noin 550 henkilöä. Valiokunta pitää tarkoituksenmukaisena, että nyt hyväksyttävän määräajan jatkamisen jälkeen enimmäisaika pyrittäisiin ensisijaisesti kokonaan poistamaan. Tällaista ratkaisua puoltaa muun muassa se, että työttömyysetuuden suuruuden uudelleen määrittely 8 kuukauden välein turvaa hyvin sen, ettei etuuden taso muodosta kynnystä kokoaikatyöhön hakeutumiselle. Sovitellun työttömyysetuuden enimmäiskesto voi päinvastoin nostaa kynnystä hakeutua osa-aikaisiin töihin tai kannustaa jäämään kokonaan työttömyysturvan varaan. Osa-aikatyön vastaanottamista ja osa-aikaisessa työssä pysymistä tulee kuitenkin tukea tilanteessa, jossa kokoaikatyötä ei ole tarjolla. Enimmäismaksuajan merkityksellisyyden vähentyminen näkyy myös siinä, että enimmäisaikaa toistuvasti määräaikaisesti jatketaan.

Sovitellun työttömyysetuuden maksaminen sääesteen perusteella rakennus- ja metsätyöaloilla on ehdotus, joka perustuu työmarkkinajärjestöjen vuoden 2002 syksyllä tekemään tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun. Valiokunta pitää ehdotusta hyväksyttävänä, mutta pitää perusteltuna, että jatkossa tarkastellaan sääesteiden soveltamisen laajentamista koskemaan myös muita toimialoja.

Aloite

Valiokunta ei edellä ole ehdottanut sovitellun työttömyysetuuden maksamisen enimmäisaikaa poistettavaksi vaan on hyväksynyt lakiehdotuksen hallituksen esittämässä muodossa. Valiokunnan kannasta seuraa, että lakialoite LA 65/2003 vp on hylättävä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja

että lakialoite LA 65/2003 vp hylätään.

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • vpj. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd
 • vjäs. Merikukka Forsius /vihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää

VASTALAUSE 1

Perustelut

Mietinnössä ehdotetaan hyväksyttäväksi hallituksen esityksen mukaisesti työttömyysturvalain sellainen muutos, että työnteon estyessä pakkasen vuoksi rakennus- taikka metsätyöalalla henkilölle voidaan maksaa täyttä työttömyysetuutta yksittäisten työttömyyspäivien ajalta. Ns. pakkaspäivien korvaaminen normaalia soviteltua päivärahaa paremmin ehdoin metsä- ja rakennusalan työntekijöille on sinänsä perusteltua, jos työnantaja- ja palkansaajajärjestöt tästä keskenään sopivat. Hallitus kuitenkin esittää, että tästä aiheutuvat kustannukset jaetaan kaikkien alojen kesken. Tuolloin edunkin tulisi koskea kaikkia aloja. Onhan runsaasti muitakin töitä, joiden tekemisen sää voi estää. Jos taas etu koskee vain näitä kahta alaa, pitäisi se rahoittaa näiden alojen sisältä. Hallituksen esityksessä on kyse jälleen kerran menettelystä, jossa miesvaltaiset teollisuudenalat sälyttävät omia kustannuksiaan naisvaltaisille palvelualoille. Siksi esitän, että hallituksen esitys tältä osin hylätään ja hallitus valmistelee kolmikantaisesti esityksen, jossa mainittu etu koskee joko kaikkia sääherkkiä aloja tai se rahoitetaan rakennus- ja metsäalan sisältä. Muilta osin yhdyn valiokunnan mietintöön.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotan

että 2. lakiehdotus hylätään ja

että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna seuraavasti:

1.

Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun työttömyysturvalain (1290/2002) 4 luvun 6 §:n 1 ja 2 momentti (poist.) ja 15 luvun 1 §:n 5 momentti (poist.) seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

5 §

(Poist.)

4 luku

Soviteltu ja vähennetty työttömyysetuus

1 §

(Poist.)

6 §

(Kuten StVM)

11 luku

Toimeenpanoa koskevat säännökset

4 §

(Poist.)

15 luku

Voimaantulosäännökset

1 §

(Kuten StVM)

_______________

Tämä laki tulee voimaan     päivänä     kuuta 200  . Sen (poist.) 15 luvun 1 §:n 5 momenttia sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2003 lukien.

(2 mom. kuten StVM)

_______________

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2003

 • Merikukka Forsius /vihr

VASTALAUSE 2

Perustelut

Valiokunta toteaa mietinnössään, että "Valiokunta pitää tarkoituksenmukaisena, että nyt hyväksyttävän määräajan jatkamisen jälkeen enimmäisaika pyrittäisiin ensisijaisesti kokonaan poistamaan. Tällaista ratkaisua puoltaa muun muassa se, että työttömyysetuuden suuruuden uudelleen määrittely 8 kuukauden välein turvaa hyvin sen, ettei etuuden taso muodosta kynnystä kokoaikatyöhön hakeutumiselle. Sovitellun työttömyysetuuden enimmäiskesto voi päinvastoin nostaa kynnystä hakeutua osa-aikaisiin töihin tai kannustaa jäämään kokonaan työttömyysturvan varaan. Osa-aikatyön vastaanottamista ja osa-aikaisessa työssä pysymistä tulee kuitenkin tukea tilanteessa, jossa kokoaikatyötä ei ole tarjolla. Enimmäismaksuajan merkityksellisyyden vähentyminen näkyy myös siinä, että enimmäisaikaa toistuvasti määräaikaisesti jatketaan."

Mietinnön perustelut työttömyysetuuden enimmäiskeston poistamiselle ovat erinomaiset. Asiantuntijakuulemisessa ei esiintynyt kestäviä perusteluja työttömyysetuuden enimmäiskeston säilyttämiselle laissa, mutta sen sijaan useat asiantuntijat korostivat enimmäiskeston haitallista vaikutusta sekä etuuden hakijoiden elämään että etuuden maksatuksen toimeenpanoon. Mitään perusteltua estettä ei esitetty sillekään, että enimmäiskesto olisi poistettu kokonaan laista jo nyt. Siksi esitän, että työttömyysetuuden 36 kuukauden enimmäiskesto poistetaan laista jo nyt.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotan

että valiokunnan mietintöön sisältyvä 2. lakiehdotus hyväksytään mietinnön mukaisena ja

että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna seuraavasti:

1.

Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun työttömyysturvalain (1290/2002) (poist.) 11 luvun 4 §:n 3 momentti ja 15 luvun 1 §:n 5 momentti, ja

lisätään 1 luvun 5 §:n 1 momenttiin uusi 12 kohta, 1 luvun 5 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, sekä 4 luvun 1 §:ään uusi 2 ja 3 momentti seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

5 §

(Kuten StVM)

4 luku

Soviteltu ja vähennetty työttömyysetuus

1 §

(Kuten StVM)

6 §

(Poist.)

11 luku

Toimeenpanoa koskevat säännökset

4 §

(Kuten StVM)

15 luku

Voimaantulosäännökset

1 §

(Kuten StVM)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten StVM)

_______________

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2003

 • Erkki Virtanen /vas