SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 15/2006 vp

StVM 15/2006 vp - HE 69/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 15 ja 19 luvun muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 5 päivänä kesäkuuta 2006 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi sairausvakuutuslain 15 ja 19 luvun muuttamisesta (HE 69/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Virpi Korhonen, sosiaali- ja terveysministeriö

etuuspäällikkö Kari Vilkama ja lakimies Jukka Harno, Kansaneläkelaitos

toiminnanjohtaja Matti Pöyry, Suomen Hammaslääkäriliitto

varatoiminnanjohtaja Risto Ihalainen, Suomen Lääkäriliitto

toimitusjohtaja Lauri Säynäjoki, Suomen Taksiliitto ry

puheenjohtaja Aino Sainio, Terveydenhoitoalan Palvelujärjestöt TEPA ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia siten, että lakiin lisättäisiin säännökset sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen maksamisesta suoraan palvelujen tuottajalle silloin, kun palvelujen tuottaja on Kansaneläkelaitoksen kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella perinyt asiakkaalta ainoastaan omavastuuosuuden. Lisäksi tietojen saamista ja luovuttamista koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi siten, että ne mahdollistaisivat edellä kuvatun suorakorvausmenettelyn sekä sairausvakuutuslain mukaan korvattavien matkojen yhdistelystä tai ketjuttamisesta aiheutuvan maksun suorittamisessa ja matkojen välityksessä tarvittavien tietojen luovuttamisen. Ehdotuksen mukaan vakuutettu ei myöskään saisi myönteisestä suorakorvaustapahtumasta erillistä kirjallista päätöstä, ellei hän sitä pyydä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Valiokunta toteaa, että valtakirjamenettelystä luopuminen ja sairausvakuutuskorvauksen maksaminen suoraan palvelujen tuottajalle ja päätösten postittamisesta luopuminen vähentävät hallinnollista työtä heikentämättä vakuutettujen asemaa. Valiokunta pitää matkojen yhdistelyssä ilmenneiden ongelmien vuoksi tärkeänä, että Kansaneläkelaitos voi lakiehdotuksen mukaan luovuttaa matkakeskukselle esimerkiksi tiedon vakuutetun oikeudesta erityiskulkuneuvon käyttöön ja siten helpottaa matkojen yhdistelyä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • vpj. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • jäs. Anneli Kiljunen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Harri  Sintonen

​​​​