SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 15/2012 vp

StVM 15/2012 vp - HE 112/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 d §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä syyskuuta 2012 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 d §:n muuttamisesta (HE 112/2012 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Jaana Huhta, sosiaali- ja terveysministeriö

linjanjohtaja Marja-Liisa Taipale, Valtiokonttori

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan sotilasvammalakia muutettavaksi niin, että kunnan tai kuntayhtymän vähintään 20 prosentin sotainvalideille järjestämistä sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluista kunnille ja kuntayhtymille aiheutuviin kustannuksiin voitaisiin käyttää myös Raha-automaattiyhdistyksen tuottoa valtion talousarvioon otetun määrärahan rajoissa.

Kyseessä on valtiontalouden säästöjen aikaansaamiseksi toteutettava budjettitekninen, palvelujen rahoitustapaa koskeva lainmuutos.

Esitys liittyy valtion vuoden 2013 talousarvioesitykseen, ja se on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Esityksellä Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta siirretään 10 miljoonaa euroa valtion talousarvion momentille, josta rahoitetaan sotilasvammakorvauksia, käytettäviksi kuntien sotainvalideille järjestämistä sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluista aiheutuviin kustannuksiin. Valtiontalouden kehyspäätöksessä vuosiksi 2013—2016 on päätetty Raha-automaattiyhdistyksen tuoton ohjaamisesta talousarvion yleiskatteellisille momenteille siten, että siirto on 10 miljoonaa euroa vuonna 2013, 20 miljoonaa euroa vuonna 2014 ja 30 miljoonaa euroa vuodesta 2015 alkaen. Siirrot toteutetaan valtiontalouden säästöjen aikaansaamiseksi.

Valiokunta toteaa, että viime vuosina on monia, aiemmin RAY:n tuotoista rahoitettuja toimintoja siirretty budjettirahoitteisiksi, jolloin eri kohteiden rahoituspohjaa on selkeytetty. Nyt toisinpäin tehtävä siirto merkitsee, että sotainvalidien avohuollon palveluja rahoitetaan jatkossa sekä RAY:n tuotoilla että budjettivaroilla. Esityksen mukaan varojen siirto ei heikennä arpajaislain perusteella tehtävää RAY:n tuoton jakoa sosiaali- ja terveysalan yhteisöille ja säätiöille. Valiokunta ilmaisee kuitenkin huolensa siitä, että kun RAY:n tuoton kehitys on sidoksissa pelitoiminnan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin, voi tuoton kehitys poiketa oletetusta ja siten tuoton siirrot voivat lähivuosina johtaa yhteisöille ja säätiöille jaettavien avustusten vähenemiseen.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Anneli Kiljunen /sd
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Arja Juvonen /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Merja Kuusisto /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Annika Saarikko /kesk
 • Hanna Tainio /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • vjäs. Markku Mäntymaa /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila  Mäkipää

VASTALAUSE 1

Perustelut

Valtion budjetin ja käsittelyssä olevan lakimuutoksen mukaan RAY:n tuotoista on tarkoitus jakaa vuonna 2013 noin 10 miljoonaa euroa budjetin momentille 33.50.51. Valtiontalouden kehyskauden lopulla summa olisi 30 miljoonaa euroa. RAY:n pelitoiminnan tuoton käyttäminen muuhun kuin arpajaislaissa säädettyyn toimintaan on suuri riski rahapelitoiminnan yksinoikeusjärjestelmän kannalta. Keskusta pitää hallituksen linjausta avata RAY:n tuottojen käyttö budjetin katteeksi kestämättömänä eikä hyväksy sitä. Hallitus heikentää ohjelmansa vastaisesti sosiaali- ja terveyssektorin järjestöjen mahdollisuuksia toimia ja edistää hyvinvointia. Tämä tapahtuu tilanteessa, jossa kolmannen sektorin järjestöjen toiminnalla on suuri merkitys niin yhteisöllisyyden lisääjänä kuin monilla aloilla ja alueilla palvelutoimijana sekä ihmisten hyvinvoinnin ja arjesta selviytymisen mahdollisuuksien tukijana. Sotilasvammalain mukainen toiminta on tärkeää ja arvokasta, mutta RAY:n varojen käyttäminen tähän toimintaan ei ole arpajaislain hengen mukaista.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotus hylätään.

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2012

 • Juha Rehula /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Annika Saarikko /kesk

VASTALAUSE 2

Perustelut

Hallituksen esitys on pohja-ajatukseltaan kannatettava, ovathan perussuomalaiset vaatineet pitkään valtiovaltaa toimiin maamme kunniakansalaisten, sotaveteraanien ja rintamanaisten sekä erityisesti sodissa haavoittuneiden veteraanien, henkisen ja fyysisen voinnin parantamiseksi.

Perussuomalaiset suhtautuvat kuitenkin erittäin varauksellisesti esitykseen. Käytännössä hallituksen esitys voi johtaa kehitykseen, jossa RAY:n voittovaroja käytettäisiin yleishyödyllisten yhdistysten ja järjestöjen toiminnan rahoittamisen sijasta valtion muiden menojen kattamiseen. Tämä olisi toteutuessaan täysin epätoivottava kehityssuunta.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotus hylätään.

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2012

 • Hanna Mäntylä /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Laila Koskela /ps