SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 16/2001 vp

StVM 16/2001 vp - HE 74/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä toukokuuta 2001 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Hannu Hakkola, sosiaali- ja terveysministeriö

vanhempi hallitussihteeri Pasi Järvinen, työministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, työmarkkinatuesta annettua lakia, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annettua lakia ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia. Laeissa säädetyt markkamäärät muutettaisiin euroiksi ja senteiksi, ja samalla markkaa tarkoittavat kielelliset ilmaisut korvattaisiin joko sanalla euro, sentti tai rahamäärä.

Muutokset tehtäisiin käyttämällä vahvistettua muuntokerrointa. Nykyiset markat pyöristettäisiin pääosin euroasetuksen mukaisia pyöristyssäännöksiä noudattaen lähimpään senttiin. Työttömyysturvan täysi peruspäiväraha ja lapsikorotukset määriteltäisiin vuoden 2001 indeksitasolle, ja samalla luovuttaisiin nykyisestä markan tarkkuudelle alaspäin pyöristyksestä.

Työmarkkinatukea ja koulutustukea koskevat tulorajat pyöristettäisiin kuitenkin ylöspäin lähimpiin täysiin euroihin. Esitys on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa muun muassa toimeentuloturvaa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon etuuksia ja maksuja koskevassa lainsäädännössä olevat markkamäärät muutetaan euroiksi ja senteiksi, kun euro vuoden 2002 alusta tulee käteisvaluutaksi ja Suomen markka poistetaan käytöstä.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta on käsitellyt esitystä markasta euroon siirtymiseen liittyvänä lakiteknisenä uudistuksena. Työttömyysetuuksien rahoitusta koskevan lain 26 §:ssä on markkamääriä koskeva maksujen pyöristyssääntö. Valiokunta ehdottaa, että mainittu pykälä tarpeettomana kumotaan. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muutoin muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että 1.—3. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja

että 4. lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotus).

Valiokunnan muutosehdotus

4.

Laki

työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (poist.) muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan työttömyysetuuksien rahoituksesta 24 päivänä heinäkuuta 1998 annetun lain (555/1998) 26 § ja

muutetaan 18 § seuraavasti:

18 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Marjatta Vehkaoja /sd
 • jäs. Merikukka Forsius /vihr
 • Niilo Keränen /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Juha Rehula /kesk
 • Päivi Räsänen /skl
 • Arto Seppälä /sd
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila  Mäkipää