SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 16/2002 vp

StVM 16/2002 vp - HE 9/2002 vp

Tarkistettu versio 2,0

Hallituksen esitys Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemiin etuuksiin liittyviin tietojen saamista ja luovuttamista koskevien säännösten muuttamiseksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 26 päivänä helmikuuta 2002 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemiin etuuksiin liittyviin tietojen saamista ja luovuttamista koskevien säännösten muuttamiseksi (HE 9/2002 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 14/2002 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Riitta Aulanko, sosiaali- ja terveysministeriö

lainsäädäntöneuvos  Anna-Riitta  Wallin, oikeusministeriö

neuvotteleva virkamies Leena Koskinen, opetusministeriö

ylitarkastaja Marita Höök, Tietosuojavaltuutetun toimisto

lakimies Maijaliisa Takanen, Eläketurvakeskus

lakimies Reijo Hyvönen ja lakimies Pirkko Rinne, Kansaneläkelaitos

lakimies Susanna Talvitie, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

lakimies Markku Kojo, Akava

sosiaalipoliittinen asiamies Vesa Rantahalvari, Palvelutyönantajat

sosiaalipoliittinen sihteeri Kaija Kallinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

asiamies Johan Åström, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT

lakimies Irma Pahlman, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

tiedotuspäällikkö Seppo Suominen, Eläkeliitto ry

Lisäksi valiokunta on saanut seuraavien tahojen kirjalliset lausunnot:

 • Suomen Yrittäjät
 • Asukasliitto ry
 • Lapsiperheiden Etujärjestö ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksen hoitamia etuuksia koskevaa lainsäädäntöä tietojen saamista ja luovuttamista koskevin osin.

Esityksen tarkoituksena on selkeyttää ja yhtenäistää eri etuuslaeissa olevia tietojen saamista ja luovuttamista koskevia säännöksiä muuttuneen henkilötieto- ja julkisuuslainsäädännön vuoksi.

Kansaneläkelaitoksen oikeus tietojen saamiseen ja luovuttamiseen säilyisi pääosin entisel-lään. Esityksessä ehdotetaan lakeihin otettavaksi nimenomainen säännös siitä, että toista etuutta varten saatuja tietoja voidaan käyttää toisen etuuden käsittelyssä. Perustuslakiuudistuksen vuoksi eräät asetuksen tasoiset säännökset otettaisiin lain tasolle.

Tietojen saamiseen, luovuttamiseen ja salassapitoon sovellettaisiin henkilötietolakia ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia, jollei muutettaviksi ehdotetuissa laeissa toisin säädetä.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Valiokunta toteaa, että hallituksen esittämä uudistus on tärkeä, koska sen tarkoituksena on saattaa Kansaneläkelaitoksen hoitamia etuuksia koskeva lainsäädäntö tietojen saamista ja luovuttamista sekä salassapitoa koskevin osin uuden perustuslain, henkilötietolain ja julkisuuslain edellyttämälle tasolle. Valiokunta pitää sekä toimeenpanon että asiakkaan kannalta selkeänä parannuksena sitä, että säännökset eri etuuksien osalta ovat yhtenäiset. Kansaneläkelaitokselle ehdotettu oikeus käyttää toista etuutta varten saatuja tietoja toisen etuuden käsittelyssä joustavoittaa ratkaisutoimintaa ja vähentää päällekkäistä tiedonkeruuta. Asiakkaan kannalta on hyvä, ettei samoja tietoja tarvitse toimittaa useampaan kertaan.

Esityksessä ehdotetaan Kansaneläkelaitokselle hyvin laajoja oikeuksia saada ja luovuttaa tietoja. Valiokunta toteaa, että Kansaneläkelaitoksen tietojensaantioikeus voi koskea vain sellaisia tietoja, jotka ovat Kansaneläkelaitoksessa etuusasioita tai muita tehtäviä käsiteltäessä ja hoidettaessa tarpeellisia. Vastaavasti Kansaneläkelaitokselle säädettävä oikeus tietojen luovuttamiseen koskee vain sellaisia tietoja, joita tietojen saaja tarvitsee säännöksessä mainittuun tarkoitukseen ja joita sillä on oikeus käsitellä. Kansaneläkelaitoksen tiedonsaantioikeussäännökset eivät sinänsä luo tietojen antajalle oikeutta tietojen keräämiseen tai tallettamiseen. Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada vain sellaisia tietoja, joita tietojen luovuttajalla itsellään on ollut laillinen oikeus kerätä. Esimerkiksi asumistukilakia koskevan lakiehdotuksen 25 §:n 1 momentissa mainittu vuokranantajan sekä asunto-osake- tai kiinteistöyhtiön oikeus henkilötietojen keräämiseen ja tallettamiseen määräytyy henkilötietolain mukaan, ja niillä on oikeus kerätä vain omassa toiminnassaan tarpeellisia tietoja.

Esityksessä on ehdotettu myös hyvin laajaa mahdollisuutta saada ja luovuttaa tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla. Valiokunta toteaa, että teknisen yhteyden käyttöön sisältyy tietoturvallisuusriskejä, jotka edellyttävät luovuttajalta korostettua huolellisuutta. Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota siihen, että käytettäessä teknistä käyttöyhteyttä vastuukysymykset saattavat olla ongelmallisia. Teknistä käyttöyhteyttä käytettäessä luovutuksensaaja joutuu määrittämään etukäteen itselleen tarpeelliset tiedot ja esittämään sen mukaisen pyynnön tietojen luovuttajalle. Luovuttajan pitäisi pystyä varmistumaan, että luovutuksensaaja kysyy tietoja olemassa olevaa asiakassuhdetta varten. Perustuslakivaliokunta on huo-mauttanut, että säännösten tulkitseminen jää merkittävästi riippumaan osapuolten välisistä käytänteistä. Sosiaali- ja terveysvaliokunta viittaa perustuslakivaliokunnan lausuntoon ja to-teaa, että teknisen käyttöyhteyden käyttäminen edellyttää erityisen tarkkaa henkilötietojen suojaamista ja luovutettavien tietojen rajaamista siten, ettei tietoa luovuteta automaattisesti enemmän kuin on tarpeen.

Ehdotuksen mukaan Kansaneläkelaitoksen on annettava asiakkaalle etukäteen tiedot siitä, mistä häntä koskevia tietoja voidaan hankkia ja mihin niitä voidaan luovuttaa. Valiokunnan mielestä on hyvä, että asiasta ehdotetaan erityistä säännöstä. Myös ennaltaehkäisevässä mielessä on tärkeää, että asiakas saa informaation tietojensa käsittelystä.

Valiokunta painottaa tässä yhteydessä sitä, että asiakkaan näkökulmasta on ensiarvoista saada riittävästi tietoa omista oikeuksistaan ja oman asiansa ratkaisuun vaikuttavista seikoista. Esimerkiksi eläkkeenhakijan kannalta on ensiarvoista tietää, millaista selvitystä eläkehakemuksen tueksi kaivataan tai mihin seikkoihin hylkäävä päätös perustuu ja minkälaista lisäselvitystä asiassa tarvitaan. Eläkkeenhakijan riittävä tiedonsaanti ja mahdollisuus tulla kuulluksi tulee käsittelykäytännössä turvata.

Esitykseen sisältyvän usean lakiehdotuksen mukaan Kansaneläkelaitoksella on oikeus salassapitosäännösten estämättä ja asianomaisen henkilön suostumuksesta riippumatta saada käsiteltävänä olevan asian ratkaisemista varten välttämättömät tiedot rahalaitoksilta. Tiedonsaannin edellytyksiltä vastaavanlainen sääntely sisältyy sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 20 §:ään, joka on aikanaan käsitelty sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Hyväksyessään kyseisen sääntelyn valiokunta edellytti, että hallitus selvittää miten pankkisalaisuuden piiriin kuuluvien tietojen luovuttamista koskevat säännökset voidaan yhtenäistää siten, että eri hallinnonalojen viranomaisille (mm. vero-, elinkeino-, työvoima- ja sosiaaliviranomaiset) annetut oikeudet rahalaitostietoihin säädetään yhtenäisin periaattein siten, että kansalaisten yhdenvertaisuus ja yksityisyydensuoja turvataan (StVM 18/2000 vp). Valiokunta to-teaa, että se ei ole vielä saanut mainittua selvitystä. Edellytetty selvitys olisi ollut tarpeellinen arvioitaessa nyt ehdotetun sääntelyn asianmukaisuutta. Valiokunta kiirehtii mainitun selvityksen tekemistä.

Yksityiskohtaiset perustelut

1. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

35 §.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa pykälän 1 momenttiin lisättäväksi säännöksen, jossa yleisesti määritellään hakemuksessa ilmoitettavat tiedot.

46 b §.

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan pitänyt tavallisen lain säätämisjärjestyksen edellytyksenä, että pykälän 1 momentin jälkimmäisessä osassa tarkoitettu tietojensaantioikeus rajataan koskemaan ainoastaan välttämättömiä tietoja. Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa tätä tarkoittavaa muutosta säännökseen.

Valiokunta ehdottaa pykälän 2 momentissa ehdotettua täsmällisemmin ilmaistavaksi tietojen luovuttamistarkoituksen. Lisäksi valiokunta ehdottaa säännökseen muutosta, joka ilmaisee sen, että asianosainen ensisijaisesti toimittaa itse mainitut tiedot. Ilmaisu sosiaalipalvelun tuottajasta ehdotetaan lisättäväksi säännöksiin, koska tällöin ilmaisu kattaa sekä sosiaalihuollon laitokset, avohuollon toimintayksiköt, perhekodit samoin kuin sosiaalihuollon palveluita antavat yksityiset ammatinharjoittajat.

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan tehtäväksi 2 momenttia vastaavasti lisäys sosiaalipalvelun tuottajan oikeudesta korvaukseen.

46 d §.

Valiokunta ehdottaa täsmennettäväksi lain 42 a §:ään kohdistuvaa viittausta.

46 e §.

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa on kiinnitetty huomiota tarpeeseen turvata henkilötietojen suojan vähimmäistaso myös niissä tilanteissa, joissa tietoja luovutetaan ulkomaille ja erityisesti sellaisiin maihin, jotka eivät kuulu kansainvälisten tietosuojaa koskevien säädösten soveltamisalan piiriin. Perustuslakivaliokunta pitää asianmukaisimpana säännöksen sanamuodon täsmentämistä.

Ehdotettu säännös merkitsee poikkeusta salassapitosäännöksistä ja muista tiedon saantia koskevista rajoituksista. Se ei siten sanamuotonsakaan mukaan muodosta poikkeusta niistä säännöksistä, jotka koskevat henkilötietojen suojaa henkilötietoja käsiteltäessä ja joissa on kysymys rekisterinpitäjän velvollisuuksista varmistaa tietosuoja käsittelyn eri vaiheissa. Hallituksen esityksessä on lähtökohtana henkilötietolain soveltaminen, jollei ehdotetuissa säännöksissä nimenomaisesti toisin säädettäisi. Mainittujen syiden vuoksi sekä henkilötietojen suojaa koskevan direktiivin kansainvälisiä tiedonsiirtoja koskevien säännösten yksityiskohtaisuuden vuoksi voidaan pitää selvänä, että henkilötietoja voidaan ehdotetun säännöksen perusteella luovuttaa vain, jos se on sallittua henkilötietolain 22, 22 a tai 23 §:n perusteella. Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää edellä olevan perusteella sääntelyä riittävänä, eikä ehdota muutosta pykälän 1 momentin 2 kohtaan.

46 h §.

Valiokunta ehdottaa pykälän 2 momenttiin lisättäväksi ilmaisun sosiaalipalvelun tuottajasta vastaavasti kuin edellä 46 b §:ään.

46 i §.

Valiokunta ehdottaa perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta pykälän 1 momentissa mainitun viranomaismäärittelyn täsmentämistä sekä pykälän perusteluissa mainitun tietojen yhdistämismahdollisuuden kirjaamista säännökseen. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että terveydentilaa koskevien tietojen lisäksi luovutuskiellon piiriin kuuluisivat tiedot, jotka ovat tarkoitetut kuvaamaan henkilön sosiaalihuollon tarpeen perustetta.

46 j §.

Valiokunta ehdottaa säännöksessä olevan eläkelaitoksen informointivelvollisuuden täsmentämistä.

2. Laki perhe-eläkelain muuttamisesta

Lakiehdotuksen 38 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan Kansaneläkelaitoksella ja muutoksenhakuelimellä on oikeus salassapitosäännösten estämättä ja asianomaisen henkilön suostumuksesta riippumatta saada käsiteltävänä olevan asian ratkaisemista varten välttämättömät tiedot rahalaitoksilta. Säännös tarkoittaa etuuden hakijan tai saajan pankkisalaisuuden murtamista. Perustuslakivaliokunta ei ole pitänyt pankkisalaisuutta yksityiselämän ydinalueeseen kuuluvana seikkana (PeVL 7/2000 vp). Valiokunta on katsonut, että pankkisalaisuuden murtamista merkitsevällä sääntelyllä on sinänsä hyväksyttävä tarkoitus, koska edellytyksenä on perusteltu syy epäillä asiakkaan antamien tietojen riittävyyttä tai luotettavuutta.

Asiakkaan oikeusturvan takaamiseen tähtää mainitussa lainkohdassa oleva sääntely etuuden hakijan informoimisesta ennen kuin pyyntö tietojen saamisesta rahalaitokselle esitetään. Tietopyynnön tekemisen edellytyksenä on lisäksi, ettei etuuden hakija tai saaja ole antanut suostumustaan tietojen saamiseen. Jos hakija ei anna suostumustaan, Kansaneläkelaitoksen tulee antaa hänelle ennen tietopyynnön esittämistä tieto siitä, että eläkelaitos tekee talletuksia koskevan tietopyynnön rahalaitokselle. Kirjallisen pyynnön perusteella tietojen luovuttaja voi tietojenantovelvollisuuden riitauttaa. Asiakkaan oikeussuojan tarve tulee arvioitavaksi viime kädessä perustuslain 21 §:n perusteella. Etuuspäätöksen saatuaan asiakas voi joka tapauksessa valittaa myös käsittelyyn liittyneestä menettelystä.

Valiokunta toteaa kuitenkin, että lainkohdassa tarkoitetun keinon selvittää tietojen luotettavuus ja varmistaa niiden riittävyys tulee olla viimekätinen ja poikkeuksellinen keino tiedonhankkimiseen. Tästä syystä Kansaneläkelaitoksen sisäisellä ohjeistuksella on syytä määrätä, että pyynnön tekemiseen olisivat oikeutettuja vain etuuskäsittelijöihin nähden esimiesasemassa olevat toimihenkilöt. Etuuden hakijan kannalta on sinänsä selvää, että oikeiden tietojen toimittaminen heti hakemuksen yhteydessä nopeuttaa ratkaisun ja siten myös etuuden saamista.

Perustuslakivaliokunta on pitänyt välttämättömänä rahalaitoksilta saatavia tietoja koskevan säännöksen täsmentämistä siten, että säännöksestä käy ehdotettua täsmällisemmin ilmi, keiden talletusta koskevista tiedoista on kysymys. Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa tätä tarkoittavan lisäyksen tekemistä säännökseen.

3. Laki eläkkeensaajien asumistukilain muuttamisesta

Valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen 13 a §:n 3 kohtaan perustuslakivaliokunnan edellyttämää täsmennystä siitä, keiden talletuksia koskevia tietoja rahalaitoksilta Kansaneläkelaitos tai muutoksenhakuelin voi saada. Lisäksi valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen 14 §:ssä olevien viittaussäännösten tarkistamista.

8. Laki asumistukilain muuttamisesta

Lakiehdotuksen 25 §:ään ehdotettava muutos rahalaitoksilta satavien tietojen osalta vastaa eläkkeensaajien asumistukilakiin tehtyä muutosta. Lakiehdotuksen 25 c ja 25 e §:ään ehdotettavat muutokset vastaavat edellä kansaneläkelain 46 i ja 46 j §:ään ehdotettuja muutoksia.

9. Laki sotilasavustuslain muuttamisesta

Lakiehdotuksen 22 a §:ään ehdotettava muutos rahalaitoksilta saatavien tietojen osalta vastaa edellä eläkkeensaajien asumistukilakiin ja asumistukilakiin ehdotettua muutosta ja 22 c ja 22 e §:n muutokset kansaneläkelain 46 i ja 46 j §:ään ehdotettuja muutoksia.

10. Laki opintotukilain muuttamisesta

Perustuslakivaliokunta on ehdottanut opinto-tuen muutoksenhakulautakunnassa toimitettavaa suullista käsittelyä koskevan säännöksen muotoilemista tavalla, joka vastaa sanonnallisesti paremmin käsittelyn julkisuutta yhtenä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin osatekijänä. Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa säännöksen muotoilemista perustuslakivaliokunnan esittämän sanamuodon mukaisesti ja sen lisäämistä opintotukilain 32 §:ään uudeksi 5 momentiksi, jolloin ehdotettu 32 a § poistetaan.

Perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota lakiehdotuksen 41 §:n sanonnalliseen epätäsmällisyyteen. Valiokunta ehdottaa pykälän muuttamista sen selventämiseksi, että ilmoitusvelvollisuus koskee yhtäältä etuutta hakevaa opiskelijaa ja toisaalta etuutta saavaa opiskelijaa, jonka olosuhteissa on tapahtunut jo myönnettyyn etuuteen vaikuttavia muutoksia.

Lakiehdotuksen 43 a ja b §:ään ehdotettavat muutokset vastaavat edellä kansaneläkelain 46 i ja 46 j §:ään ehdotettuja muutoksia.

12. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen 23 a §:n 2 momenttiin, joka koskee Kansaneläkelaitoksen oikeutta saada tietoja rahalaitokselta, vastaavaa täsmennystä kuin edellä perhe-eläkelain 38 §:n kohdalla on esitetty. Lakiehdotuksen 24 b §:ään valiokunta ehdottaa vastaavia muutoksia kuin edellä on esitetty kansaneläkelain 46 i §:n kohdalla. Valiokunta ehdottaa lisäksi lakiin lisättäväksi uuden 24 c §:n, jossa säädettäisiin Kansaneläkelaitoksen informointivelvollisuudesta vastaavasti kuin kansaneläkelain 46 j §:ssä.

13. Laki lapsilisälain muuttamisesta

Lakiehdotuksen 16 §:ää koskeva täsmennysehdotus vastaa kansaneläkelain 46 b §:ään ehdotettua täsmennystä. Lisättäväksi ehdotettava 16 b §, jossa säädettäisiin Kansaneläkelaitok-sen informointivelvollisuudesta vastaa kansaneläkelain 46 j §:ää.

14. Laki äitiysavustuslain muuttamisesta

Ehdotettavat muutokset ovat vastaavat kuin edellä lapsilisälain 16 ja 16 b §:n kohdalla.

15. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Valiokunta ehdottaa perustuslakivaliokunnan esittämin tavoin sosiaalivakuutuslautakuntaa ja tarkastuslautakuntaa koskeviin säännöksiin lisättäväksi säännöksen suullisen käsittelyn toimittamisesta muotoiltuna vastaavalla tavalla kuin edellä opintotukilain kohdalla on ehdotettu. Säännökset ehdotetaan lisättäväksi lain 52 ja 54 §:ään uusiksi 4 momenteiksi, jolloin ehdotettu 54 b § poistetaan.

Valiokunta ehdottaa 68 a §:n 4 momenttiin lisättäväksi säännöksen Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen oikeudesta saada korvaus tietojen luovuttamisesta aiheutuvista kustannuksista silloin, kun tiedot tarvitaan tietyssä muodossa ja siitä aiheutuu olennaisia lisäkustannuksia. Muutoin ehdotettavat muutokset vastaavat edellä kansaneläkelakiin ehdotettuja muutoksia.

16. Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta

Lakiehdotuksen 4 §:n 3 momentti ehdotetaan muotoiltavaksi niin, että siitä ilmenee erikseen suunnitelman laatimisvelvollisuus ja sen lisäksi valtuus antaa valtioneuvoston asetuksella tarkempia säännöksiä suunnitelman sisällöstä. Valiokunta ehdottaa 9 §:ään muutosta, joka vastaa kansaneläkelain 46 b §:ään ehdotettua muutosta ja 9 a §:n 6 momenttiin muutosta, joka vastaa edellä sairausvakuutuslain 68 a §:n 4 momenttiin ehdotettua muutosta.

17. Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta

Ehdotettavat muutokset vastaavat kansaneläkelain 46 b, 46 i ja 46 j §:ään ehdotettuja muutoksia.

18. Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Lakiehdotukseen ehdotetaan lisättäväksi uusi 15 a §, jossa säädetään vastaavasti kuin kansaneläkelain 46 j §:ssä Kansaneläkelaitoksen velvollisuudesta informoida hakijaa tietojen hankkimisesta ja luovuttamisesta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että 4.—7. ja 11. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja

että 1.—3., 8.—10 ja 12.—18. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Laki

kansaneläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/1956) 69 ja 83 §,

sellaisina kuin ne ovat 69 § laissa 827/1996 sekä 83 § laeissa 103/1982, 886/1994, 116/1995 ja 827/1996,

muutetaan 35 §:n 1 momentti, 42 §:n 1 momentti ja 79 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 35 §:n 1 momentti mainitussa laissa 827/1996, 42 §:n 1 momentti laissa 738/1989 ja 79 §:n 3 momentti laissa 1250/1989, sekä

lisätään lakiin uusi 4 a luku seuraavasti:

35 §

Tämän lain mukaista etuutta haetaan Kansaneläkelaitokselta. Hakemuksessa on ilmoitettava ne tiedot, jotka etuutta myönnettäessä on lain mukaan otettava huomioon. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset siitä, mitä tietoja hakemuksessa on ilmoitettava.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

42 §

(Kuten HE)

4 a luku

Tietojen saaminen ja luovutus

46 a §

(Kuten HE)

46 b §

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä saada käsiteltävänä olevan eläkkeen tai etuuden ratkaisemista varten välttämättömät tiedot tai sellaiset välttämättömät tiedot, jotka on muuten otettava huo-mioon tässä laissa taikka Suomea sitovassa so-siaaliturvasopimuksessa tai sosiaaliturvaa koskevassa muussa kansainvälisessä säädöksessä säädettyjen tehtävien toimeenpanemiseksi:

(1—4 kohta kuten HE)

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus saada pyynnöstä eläkkeen tai etuuden ratkaisemista varten lääkäriltä tai muulta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitetulta ammattihenkilöltä sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetulta terveydenhuollon toimintayksiköltä t ai sosiaalipalvelun tuottajalta tai muulta hoitolaitokselta lausunto ja välttämättömät tiedot etuudenhakijan potilasasiakirjoista, kuntoutuksesta, terveydentilasta, hoidosta sekä työkyvystä, jollei eläkkeen- tai etuudenhakija itse toimita edellä mainittuja tietoja.

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus saada 1 momentissa sekä 46 a §:ssä mainitut tiedot maksutta. Jos 46 a §:ssä mainitut tiedot tarvitaan tietyssä muodossa ja siitä aiheutuu tietojen luovuttajalle olennaisia lisäkustannuksia, on kustannukset kuitenkin korvattava. Lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitetulla ammattihenkilöllä tai sosiaalipalvelun tuottajalla on oikeus saada 2 momentissa säädetyn tiedonantovelvollisuuden perusteella antamistaan lausunnoista kohtuullinen palkkio.

46 c §

(Kuten HE)

46 d §

Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada pyynnöstä salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä maksutta 42 a §:ssä tarkoitettua neuvottelumenettelyä varten asian ratkaisemiseksi välttämättömät tiedot toimintayksikön toiminnasta, tiloista, henkilökunnan määrästä, annetun hoidon sisällöstä, laadusta ja määrästä, hoidosta tehdystä sopimuksesta ja hoidosta maksettavasta korvauksesta. Kansaneläkelaitoksella on lisäksi oikeus sanotussa neuvottelumenettelyssä saada pyynnöstä käsiteltävän asian ratkaisemiseksi välttämättömiä salassapidettäviä tietoja potilasasiakirjoista, hoidettavan henkilön terveydentilasta, lääkkeistä ja tuloista kunnan sosiaali- ja terveystoimen viranomaisilta tai laitoksilta taikka asianomaiselta valtion tai yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköltä. Mitä edellä säädetään Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada salassa pidettäviä tietoja, koskee myös sosiaali- ja terveysministeriötä.

46 e, f ja g §

(Kuten HE)

46 h §

(1 mom. kuten HE)

Mitä tässä pykälässä säädetään teknisen käyttöyhteyden avaamisesta ja tietojen antamisesta sen avulla, koskee myös Kansaneläkelaitoksen oikeutta saada teknisen käyttöyhteyden avulla salassapidettäviä henkilötietoja, jotka on mainittu edellä 46 a §:ssä, 46 b §:n 1 momentissa sekä 46 b §:n 2 momentissa siltä osin kuin se koskee potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 §:n 4 kohdan mukaista terveydenhuollon toimintayksikköä tai sosiaalipalvelun tuottajaa tai muuta hoitolaitosta. Sama koskee salassapidettäviä tietoja, jotka on mainittu 46 c ja 46 d §:ssä.

(3 mom. kuten HE)

46 i §

Kansaneläkelaitoksella on oikeus sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään, salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä antaa ministeriölle, verohallinnolle ja lakisääteistä sosiaaliturvajärjestelmää hoitavalle laitokselle tai yhteisölle, jonka hoidettavaksi kuuluvaan sosiaaliturvaetuuteen tämän lain mukainen etuus vaikuttaa, tämän lain mukaista etuutta tai korvausta saaneen henkilön henkilötunnus ja muut yksilöintitiedot, tiedot maksetuista etuuksista ja korvauksista ja muut näihin rinnastettavat tiedot, jotka ovat välttämättömiä sosiaaliturvaan kohdistuvien rikosten ja väärinkäytösten selvittämiseksi suoritettavaa henkilötietojen yhdistämistä ja muuta kertaluonteista valvontatointa varten, sekä poliisi- ja syyttäjäviranomaiselle edellä mainitut tiedot, jotka ovat välttämättömiä rikosten selvittämistä ja syytteeseenpanoa varten; terveydentilaa koskevia tietoja tai tietoja, jotka on tarkoitettu kuvaamaan henkilön sosiaalihuollon tarpeen perusteita, ei saa kuitenkaan luovuttaa.

46 j §

Kansaneläkelaitoksen on annettava eläkkeenhakijalle etukäteen sopivin tavoin tiedot siitä, mistä häntä koskevia tietoja voidaan hankkia ja mihin niitä voidaan säännönmukaisesti luovuttaa (poist.).

79 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

2.

Laki

perhe-eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 17 päivänä tammikuuta 1969 annetun perhe-eläkelain (38/1969) 15 b §:n 3 momentin 12 kohta, 37 §:n 1 momentti ja 38 §,

sellaisina kuin ne ovat 15 b §:n 3 momentin 12 kohta laissa 916/1998, 37 §:n 1 momentti laissa 1369/1999 ja 38 § laissa 828/1996, sekä

lisätään 15 b §:n 3 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 54/1985 ja 982/1996 ja mainitussa laissa 916/1998, uusi 9 a kohta seuraavasti:

15 b ja 37 §

(Kuten HE)

38 §

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus saada pyynnöstä salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä sen lisäksi, mitä muutoin tässä laissa säädetään, maksutta käsiteltävänä olevan asian ratkaisemista varten välttämättömät tiedot:

(1 ja 2 kohta kuten HE)

3) rahalaitoksilta koskien eläkkeenhakijaa tai -saajaa sekä kuolinpesää, jossa hän on osakkaana, jollei riittäviä tietoja ja selvityksiä muutoin saada ja on perusteltua syytä epäillä etuuden hakijan tai saajan antamien tietojen riittävyyttä tai luotettavuutta eikä hän ole antanut suostumustaan tietojen saamiseen. Pyyntö tietojen saamiseksi tulee esittää kirjallisena, ja ennen pyynnön esittämistä hakijalle tai saajalle on annettava siitä tieto.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

3.

Laki

eläkkeensaajien asumistukilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetun eläkkeensaajien asumistukilain (591/1978) 10 §:n 2 momentti ja 14 §,

sellaisina kuin ne ovat 10 §:n 2 momentti laissa 887/1994 ja 14 § laeissa 830/1996 ja 725/2001, sekä

lisätään 6 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 56/1985, 590/1986, 127/1988, 473/1991, 985/1994, 981/1996, 915/1998 ja 1421/2001, uusi 5 a kohta, sekä lakiin uusi 13 a—13 c § seuraavasti:

6 ja 10 §

(Kuten HE)

13 a §

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään, salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä saada maksutta käsiteltävänä olevan asian ratkaisemista varten välttämättömät tiedot:

(1 ja 2 kohta kuten HE)

3) rahalaitoksilta koskien asumistuenhakijaa tai -saajaa, hänen puolisoaan sekä kuolinpesää, jossa asumistuenhakija tai -saaja tai hänen puolisonsa on osakkaana, jollei riittäviä tietoja ja selvityksiä muutoin saada ja on perusteltua syytä epäillä etuuden hakijan tai saajan antamien tietojen riittävyyttä tai luotettavuutta eikä hän ole antanut suostumustaan tietojen saamiseen. Pyyntö tietojen saamiseksi tulee esittää kirjallisena, ja ennen pyynnön esittämistä hakijalle tai saajalle on annettava siitä tieto.

13 b ja c §

(Kuten HE)

14 §

Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudatetaan soveltuvin osin, mitä kansaneläkelain 28 §:ssä, 31 §:n 2 momentissa, 35, 37—39, 39 a, 39 b, 40, 42, 43, 43 a ja 44 §:ssä, 45 §:n 1, 2 ja 4 momentissa, 46 ja 46 b §:ssä, 46 c §:n 2—4 momentissa, 46 d, 46 f, 46 i, 46 j, 67, 74 b ja 74 c §:ssä, 79 §:n 1 ja 4 momentissa, 80—82, 84—86 (poist.) sekä 88 a §:ssä säädetään.

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

8.

Laki

asumistukilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 4 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asumistukilain (408/1975) 25 §, sellaisena kuin se on laeissa 755/1993 ja 1032/1997, sekä

lisätään lakiin siitä lailla 623/1999 kumotun 25 a §:n tilalle uusi 25 a § ja lakiin uusi 25 b—25 e § seuraavasti:

25 §

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus saada pyynnöstä salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä maksutta käsiteltävänä olevan asian ratkaisemista tai muuten tämän lain mukaisen yksittäisen tehtävän täytäntöönpanoa varten välttämättömät tiedot:

(1—5 kohta kuten HE)

6) potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetulta terveydenhuollon toimintayksiköltä tai sosiaalipalvelun tuottajalta tai muulta hoitolaitokselta.

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on myös oikeus saada pyynnöstä salassapitosäännösten ja tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä maksutta käsiteltävänä olevan asian ratkaisemista varten välttämättömät tiedot rahalaitoksilta koskien asumistuenhakijaa tai -saajaa tai muita ruokakuntaan kuuluvia sekä kuolinpesää, jossa asumistuenhakija tai -saaja tai muu ruokakuntaan kuuluva on osakkaana, jollei riittäviä tietoja ja selvityksiä muutoin saada ja on perusteltua syytä epäillä etuuden hakijan tai saajan antamien tietojen riittävyyttä tai luotettavuutta eikä hän ole antanut suostumustaan tietojen saamiseen. Pyyntö tietojen saamiseksi tulee esittää kirjallisena, ja ennen pyynnön esittämistä hakijalle tai saajalle on annettava siitä tieto.

25 a ja b §

(Kuten HE)

25 c §

Kansaneläkelaitoksella on oikeus sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään, salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä antaa ministeriöille, verohallinnolle ja lakisääteistä sosiaaliturvajärjestelmää hoitavalle laitokselle tai yhteisölle, jonka hoidettavaksi kuuluvaan sosiaaliturvaetuuteen tämän lain mukainen etuus vaikuttaa, tämän lain mukaista etuutta tai korvausta saaneen henkilön henkilötunnus ja muut yksilöintitiedot, tiedot maksetuista etuuksista ja korvauksista ja muut näihin rinnastettavat tiedot, jotka ovat välttämättömiä sosiaaliturvaan kohdistuvien rikosten ja väärinkäytösten selvittämiseksi suoritettavaa henkilötietojen yhdistämistä ja muuta kertaluonteista valvontatointa varten, sekä poliisi- ja syyttäjäviranomaiselle edellä mainitut tiedot, jotka ovat välttämättömiä rikosten selvittämistä ja syytteeseenpanoa varten; terveydentilaa koskevia tietoja tai tietoja, jotka on tarkoitettu kuvaamaan henkilön sosiaalihuollon tarpeen perusteita, ei saa kuitenkaan luovuttaa.

25 d §

(Kuten HE)

25 e §

Kansaneläkelaitoksen on annettava etuudenhakijalle etukäteen sopivin tavoin tiedot siitä, mistä häntä koskevia tietoja voidaan hankkia ja mihin niitä voidaan säännönmukaisesti luovuttaa (poist.).

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

9.

Laki

sotilasavustuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 20 päivänä elokuuta 1993 annetun sotilasavustuslain (781/1993) 22 §:n 2 ja 3 momentti, sekä

lisätään lakiin uusi 22 a—22 e §, seuraavasti:

22 a §

Tietojensaantioikeus

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus saada pyynnöstä salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä maksutta käsiteltävänä olevan asian ratkaisemista tai muuten tämän lain mukaisen yksittäisen tehtävän täytäntöönpanoa varten välttämättömät tiedot:

(1—5 kohta kuten HE)

6) potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetulta terveydenhuollon toimintayksiköltä tai sosiaalipalvelun tuottajalta tai muulta hoitolaitokselta.

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on myös oikeus saada pyynnöstä salassapitosäännösten ja muiden tietojen saamista koskevien säännösten estämättä maksutta käsiteltävänä olevan asian ratkaisemista varten välttämättömät tiedot rahalaitoksilta koskien avustuksenhakijaa ja hänen 4 §:ssä tarkoitettua perheenjäsentään sekä kuolinpesää, jossa joku heistä on osakkaana, jollei riittäviä tietoja ja selvityksiä muutoin saada ja on perusteltua syytä epäillä etuuden hakijan tai saajan antamien tietojen riittävyyttä tai luotettavuutta eikä hän ole antanut suostumustaan tietojen saamiseen. Pyyntö tietojen saamiseksi tulee esittää kirjallisena, ja ennen pyynnön esittämistä hakijalle tai saajalle on annettava siitä tieto.

(3 mom. kuten HE)

22 b §

(Kuten HE)

22 c §

Tietojen oma-aloitteinen luovuttaminen

Kansaneläkelaitoksella on oikeus sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään, salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä antaa ministeriöille, verohallinnolle ja lakisääteistä sosiaaliturvajärjestelmää hoitavalle laitokselle tai yhteisölle, jonka hoidettavaksi kuuluvaan sosiaaliturvaetuuteen tämän lain mukainen etuus vaikuttaa, tämän lain mukaista etuutta tai korvausta saaneen henkilön henkilötunnus ja muut yksilöintitiedot, tiedot maksetuista etuuksista ja korvauksista ja muut näihin rinnastettavat tiedot, jotka ovat välttämättömiä sosiaaliturvaan kohdistuvien rikosten ja väärinkäytösten selvittämiseksi suoritettavaa henkilötietojen yhdistämistä ja muuta kertaluonteista valvontatointa varten, sekä poliisi- ja syyttäjäviranomaiselle edellä mainitut tiedot, jotka ovat välttämättömiä rikosten selvittämistä ja syytteeseenpanoa varten; terveydentilaa koskevia tietoja tai tietoja, jotka on tarkoitettu kuvaamaan henkilön sosiaalihuollon tarpeen perusteita, ei saa kuitenkaan luovuttaa.

22 d §

(Kuten HE)

22 e §

Ilmoitusvelvollisuus

Kansaneläkelaitoksen on annettava etuudenhakijalle etukäteen sopivin tavoin tiedot siitä, mistä häntä koskevia tietoja voidaan hankkia ja mihin niitä voidaan säännönmukaisesti luovuttaa (poist.).

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

10.

Laki

opintotukilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä tammikuuta 1994 annetun opintotukilain (65/1994) 25 a §:n 2 momentti, 41 §, 42 §:n 1 momentti ja 44 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 25 a §:n 2 momentti laissa 457/1997 ja 41 § laeissa 1318/1995 ja 734/2001 sekä 42 §:n 1 momentti mainitussa laissa 1318/1995, sekä

lisätään 32 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 305/1999, uusi 5 momentti, lakiin uusi (poist.) 41 a—41 d §, lakiin siitä lailla 623/1999 kumotun 43 §:n tilalle uusi 43 § sekä lakiin uusi 43 a ja 43 b § seuraavasti:

25 a §

(Kuten HE)

32§

Opintotuen muutoksenhakulautakunta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Suulliseen käsittelyyn sovelletaan oikeudenkäynnin julkisuudesta annettua lakia (945/1984). Suullinen käsittely on toimitettava suljetuin ovin asioissa, joissa on säädetty salassapitovelvollisuus tai jotka opintotuen muutoksenhakulautakunta määrää käsiteltäväksi suljetuin ovin sillä perusteella, että julkisesta käsittelystä aiheutuisi asianosaiselle erityistä haittaa. (Uusi 5 mom.)

32 a §

(Poist.)

41 §

Opiskelijan ilmoitusvelvollisuus

Opintotukea hakiessaan opiskelijan tulee ilmoittaa Kansaneläkelaitokselle ja tämän lain 9 §:ssä tarkoitetulle opintotukilautakunnalle opintotuen myöntämiseksi tarvittavat tiedot. Opintotukea saavan opiskelijan tulee ilmoittaa opintojen päättymisestä tai keskeytymisestä, oppilaitoksen vaihtumisesta, asumisolosuhteiden muutoksista sekä lisäksi muista opintotukietuuteen vaikuttavista muutoksista.

41 a—d, 42 ja 43 §

(Kuten HE)

43 a §

Tietojen oma-aloitteinen luovuttaminen

Kansaneläkelaitoksella on oikeus sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään, salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä antaa ministeriöille, verohallinnolle ja lakisääteistä sosiaaliturvajärjestelmää hoitavalle laitokselle tai yhteisölle, jonka hoidettavaksi kuuluvaan sosiaaliturvaetuuteen tämän lain mukainen etuus vaikuttaa, tämän lain mukaista etuutta tai korvausta saaneen henkilön henkilötunnus ja muut yksilöintitiedot, tiedot maksetuista etuuksista ja korvauksista ja näihin rinnastettavat tiedot, jotka ovat välttämättömiä sosiaaliturvaan kohdistuvien rikosten ja väärinkäytösten selvittämiseksi suoritettavaa henkilötietojen yhdistämistä ja muuta kertaluonteista valvontatointa varten, sekä poliisi- ja syyttäjäviranomaiselle edellä mainitut tiedot, jotka ovat välttämättömiä rikosten selvittämistä ja syytteeseenpanoa varten; terveydentilaa koskevia tietoja tai tietoja, jotka on tarkoitettu kuvaamaan henkilön sosiaalihuollon tarpeen perusteita, ei saa kuitenkaan luovuttaa.

43 b §

Ilmoitusvelvollisuus

Kansaneläkelaitoksen on annettava etuudenhakijalle etukäteen sopivin tavoin tiedot siitä, mistä häntä koskevia tietoja voidaan hankkia ja mihin niitä voidaan säännönmukaisesti luovuttaa (poist.).

44 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

12.

Laki

lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1128/1996) 26 ja 27 §,

muutetaan 23 ja 24 §, sekä

lisätään lakiin uusi 23 a ja 24 a—24 c § seuraavasti:

23 §

(Kuten HE)

23 a §

Tietojensaantioikeus

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus saada pyynnöstä salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä maksutta käsiteltävänä olevan asian ratkaisemista tai muuten tämän lain mukaisen yksittäisen tehtävän täytäntöönpanoa varten välttämättömät tiedot:

(1—5 kohta kuten HE)

6) potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetulta terveydenhuollon toimintayksiköltä tai sosiaalipalvelun tuottajalta tai muulta hoitolaitokselta.

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on myös oikeus saada pyynnöstä salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä maksutta käsiteltävänä olevan asian ratkaisemista varten välttämättömät tiedot rahalaitoksilta koskien tuenhakijaa tai -saajaa ja hänen 6 §:n 1 momentin perusteella määräytyvää perheenjäsentään sekä kuolinpesää, jossa joku heistä on osakkaana, jollei riittäviä tietoja ja selvityksiä muutoin saada ja on perusteltua syytä epäillä etuuden hakijan tai saajan antamien tietojen riittävyyttä tai luotettavuutta eikä hän ole antanut suostumustaan tietojen saamiseen. Pyyntö tietojen saamiseksi tulee esittää kirjallisena, ja ennen pyynnön esittämistä hakijalle tai saajalle on annettava siitä tieto.

24 ja 24 a §

(Kuten HE)

24 b §

Tietojen oma-aloitteinen luovuttaminen

Kansaneläkelaitoksella on oikeus sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään, salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä antaa ministeriöille, verohallinnolle ja lakisääteistä sosiaaliturvajärjestelmää hoitavalle laitokselle tai yhteisölle, jonka hoidettavaksi kuuluvaan sosiaaliturvaetuuteen tämän lain mukainen etuus vaikuttaa, tämän lain mukaista etuutta tai korvausta saaneen henkilön henkilötunnus ja muut yksilöintitiedot, tiedot maksetuista etuuksista ja korvauksista ja muut näihin rinnastettavat tiedot, jotka ovat välttämättömiä sosiaaliturvaan kohdistuvien rikosten ja väärinkäytösten selvittämiseksi suoritettavaa henkilötietojen yhdistämistä ja muuta kertaluonteista valvontatointa varten, sekä poliisi- ja syyttäjäviranomaiselle edellä mainitut tiedot, jotka ovat välttämättömiä rikosten selvittämistä ja syytteeseenpanoa varten; terveydentilaa koskevia tietoja tai tietoja, jotka on tarkoitettu kuvaamaan henkilön sosiaalihuollon tarpeen perusteita, ei saa kuitenkaan luovuttaa.

24 c § (Uusi)

Ilmoitusvelvollisuus

Kansaneläkelaitoksen on annettava etuudenhakijalle etukäteen sopivin tavoin tiedot siitä, mistä häntä koskevia tietoja voidaan hankkia ja mihin niitä voidaan säännönmukaisesti luovuttaa.

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

13.

Laki

lapsilisälain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä elokuuta 1992 annetun lapsilisälain (796/1992) 16 §:n 2, 3 ja 4 momentti, sekä

lisätään lakiin uusi 16 a ja 16 b § seuraavasti:

16 §

Tietojenantovelvollisuus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä saada pyynnöstä käsiteltävänä olevan etuuden ratkaisemista varten välttämättömät tiedot tai sellaiset välttämättömät tiedot, jotka on muuten otettava huomioon tässä laissa taikka Suomea sitovassa sosiaaliturvasopimuksessa tai sosiaaliturvaa koskevassa muussa kansainvälisessä säädöksessä säädettyjen tehtävien toimeenpanemiseksi:

(1 kohta kuten HE)

2) potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetulta terveydenhuollon toimintayksiköltä tai sosiaalipalvelun tuottajalta tai muulta hoitolaitokselta.

(3 ja 4 mom. kuten HE)

16 a §

(Kuten HE)

16 b § (Uusi)

Ilmoitusvelvollisuus

Kansaneläkelaitoksen on annettava etuudenhakijalle etukäteen sopivin tavoin tiedot siitä, mistä häntä koskevia tietoja voidaan hankkia ja mihin niitä voidaan säännönmukaisesti luovuttaa.

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

14.

Laki

äitiysavustuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1993 annetun äitiysavustuslain (477/1993) 14 §:n 2 ja 3 momentti, sekä

lisätään lakiin uusi 14 a ja 14 b §, seuraavasti:

14 §

Tietojenantovelvollisuus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus saada pyynnöstä salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä maksutta käsiteltävänä olevan etuuden ratkaisemista varten välttämättömät tiedot tai sellaiset välttämättömät tiedot, jotka on muuten otettava huomioon tässä laissa taikka Suomea sitovassa sosiaaliturvasopimuksessa tai sosiaaliturvaa koskevassa muussa kansainvälisessä säädöksessä säädettyjen tehtävien toimeenpanemiseksi:

(1 kohta kuten HE)

2) potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetulta terveydenhuollon toimintayksiköltä tai sosiaalipalvelun tuottajalta tai muulta hoitolaitokselta.

(3 mom kuten HE)

14 a §

(Kuten HE)

14 b § (Uusi)

Ilmoitusvelvollisuus

Kansaneläkelaitoksen on annettava etuudenhakijalle etukäteen sopivin tavoin tiedot siitä, mistä häntä koskevia tietoja voidaan hankkia ja mihin niitä voidaan säännönmukaisesti luovuttaa.

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

15.

Laki

sairausvakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/1963) 24 §:n 6 momentti, 67 a, 68 § ja 69 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 24 §:n 6 momentti laissa 120/1995, 67 a § laissa 1644/1993, 68 § laeissa 1255/1989 ja 832/1996 ja mainitussa laissa 120/1995 sekä 69 §:n 1 momentti laissa 329/1997, sekä

lisätään 28 §:ään siitä lailla 32/1985 kumotun 4 momentin tilalle uusi 4 momentti sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa ja mainitussa laissa 329/1997, ja pykälään uusi 5 momentti, 52 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 279/1999, uusi 4 momentti, 54 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 566/1988 ja mainituissa laeissa 329/1997 ja 279/1999, uusi 5 momentti, jolloin nykyinen 5 momentti siirtyy 6 momentiksi sekä lakiin uusi (poist.) 68 a—68 e § seuraavasti:

24 ja 28 §

(Kuten HE)

52 § (Uusi)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Suulliseen käsittelyyn sovelletaan oikeudenkäynnin julkisuudesta annettua lakia (945/1984). Suullinen käsittely on toimitettava suljetuin ovin asioissa, joissa on säädetty salassapitovelvollisuus tai jotka sosiaalivakuutuslautakunta määrää käsiteltäväksi suljetuin ovin sillä perusteella, että julkisesta käsittelystä aiheutuisi asianosaiselle erityistä haittaa. (Uusi 4 mom.)

54 § (Uusi)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Suulliseen käsittelyyn sovelletaan oikeudenkäynnin julkisuudesta annettua lakia (945/1984). Suullinen käsittely on toimitettava suljetuin ovin asioissa, joissa on säädetty salassapitovelvollisuus tai jotka tarkastuslautakunta määrää käsiteltäväksi suljetuin ovin sillä perusteella, että julkisesta käsittelystä aiheutuisi asianosaiselle erityistä haittaa. (Uusi 5 mom.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

54 b §

(Poist.)

67 a §

(Kuten HE)

68 §

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä saada käsiteltävänä olevan etuuden ratkaisemista varten välttämättömät tiedot tai sellaiset välttämättömät tiedot, jotka on muuten otettava huomioon tässä laissa taikka Suomea sitovassa sosiaaliturvasopimuksessa tai sosiaaliturvaa koskevassa muussa kansainvälisessä säädöksessä säädettyjen tehtävien toimeenpanemiseksi:

(1—4 kohta kuten HE)

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä saada pyynnöstä etuuden ratkaisemista varten lääkäriltä tai muulta ter-veydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitetulta ammattihenkilöltä sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetulta terveydenhuollon toimintayksiköltä tai sosiaalipalvelun tuottajalta tai muulta hoitolaitokselta lausunto ja välttämättömät tiedot etuudenhakijan potilasasiakirjoista, kuntoutuksesta, terveydentilasta, hoidosta ja työkyvystä, jollei etuudenhakija itse toimita edellä mainittuja tietoja sekä apteekilta selvitykset vakuutetun korvauksen piiriin kuuluvista lääkeostoista tämän lain 30 a §:ssä tarkoitetun suorakorvausmenettelyn toteuttamiseksi.

Kansaneläkelaitoksella on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä saada pyynnöstä maksutta 24 §:ssä tarkoitettua neuvottelumenettelyä varten asian ratkaisemiseksi välttämättömät tiedot toimintayksikön toiminnasta, tiloista, henkilökunnan määrästä, annetun hoidon sisällöstä, laadusta ja määrästä, hoidosta tehdystä sopimuksesta ja hoidosta maksettavasta korvauksesta. Kansaneläkelaitoksella on lisäksi oikeus sanotussa neuvottelumenettelyssä saada pyynnöstä käsiteltävän asian ratkaisemiseksi välttämättömiä salassapidettäviä tietoja potilasasiakirjoista, hoidettavan henkilön terveydentilasta, lääkkeistä ja tuloista kunnan sosiaali- ja terveystoimen viranomaisilta tai laitoksilta taikka asianomaiselta valtion tai yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköltä. Mitä edellä säädetään Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada salassa pidettäviä tietoja, koskee myös sosiaali- ja terveysministeriötä.

(4 mom. kuten HE)

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus saada tässä pykälässä mainitut tiedot maksutta. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitetulla ammattihenkilöllä tai sosiaalipalvelun tuottajalla on kuitenkin oikeus saada 2 momentissa säädetyn tiedonantovelvollisuuden perusteella antamistaan lausunnoista kohtuullinen palkkio.

68 a §

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksella on velvollisuus ilmoittaa Kansaneläkelaitokselle salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä tämän lain mukaisten etuuksien täytäntöönpanoa varten ter-veydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 24 a §:n 2 momentin 1 ja 3 kohdissa mainitut terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin merkityt tiedot sekä niissä tapahtuneet muutokset lääkäreistä, hammaslääkäreistä, psykologeista, puhe-, toiminta- ja psykoterapeuteista sekä sairausvakuutusasetuksen 5 §:n 1 momentissa mainituista ammattihenkilöistä.

Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada tässä pykälässä mainitut tiedot maksutta. Jos 3 momentissa tarkoitetut tiedot tarvitaan tietyssä muodossa ja siitä aiheutuu Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle olennaisia lisäkustannuksia, on kustannukset kuitenkin korvattava.

68 b ja c §

(Kuten HE)

68 d §

Kansaneläkelaitoksella on oikeus sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään, salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä antaa ministeriöille, verohallinnolle ja lakisääteistä sosiaaliturvajärjestelmää hoitavalle laitokselle tai yhteisölle, jonka hoidettavaksi kuuluvaan sosiaaliturvaetuuteen tämän lain mukainen etuus vaikuttaa, tämän lain mukaista etuutta tai korvausta saaneen henkilön henkilötunnus ja muut yksilöintitiedot, tiedot maksetuista etuuksista ja korvauksista ja muut näihin rinnastettavat tiedot, jotka ovat välttämättömiä sosiaaliturvaan kohdistuvien rikosten ja väärinkäytösten selvittämiseksi suoritettavaa henkilötietojen yhdistämistä ja muuta kertaluonteista valvontatointa varten, sekä poliisi- ja syyttäjäviranomaiselle edellä mainitut tiedot, jotka ovat välttämättömiä rikosten selvittämistä ja syytteeseenpanoa varten; terveydentilaa koskevia tietoja tai tietoja, jotka on tarkoitettu kuvaamaan henkilön sosiaalihuollon tarpeen perusteita, ei saa kuitenkaan luovuttaa.

68 e §

Kansaneläkelaitoksen on annettava etuudenhakijalle etukäteen sopivin tavoin tiedot siitä, mistä häntä koskevia tietoja voidaan hankkia ja mihin niitä voidaan säännönmukaisesti luovuttaa (poist.).

69 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

16.

Laki

kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetun lain (610/1991) 4 §, 5 §:n 4 momentti sekä 9 ja 14 §,

sellaisina kuin niistä ovat 5 § laissa 1064/1994, 9 § osaksi laissa 121/1995 ja 14 § laissa 1374/1999, sekä

lisätään 5 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1064/1994, uusi 5 momentti, 8 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 333/1997, uusi 4 momentti, lakiin uusi 9 a ja 9 b §, siitä lailla 623/1999 kumotun 10 §:n tilalle uusi 10 §, 11 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 333/1997, uusi 3 momentti sekä lakiin uusi 11 a § seuraavasti:

4 §

Muu ammatillinen ja lääkinnällinen kuntoutus

(1 ja 2 mom. Kuten HE)

Kansaneläkelaitoksen on vuosittain laadittava 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen varojen käytöstä kolmea seuraavaa kalenterivuotta koskeva suunnitelma. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset suunnitelman sisällöstä.

5 ja 8 §

(Kuten HE)

9 §

Tietojen saaminen pyynnöstä

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä saada käsiteltävänä olevan etuuden ratkaisemista varten välttämättömät tiedot tai sellaiset välttämättömät tiedot, jotka on muuten otettava huomioon tässä laissa taikka Suomea sitovassa sosiaaliturvasopimuksessa tai sosiaaliturvaa koskevassa muussa kansainvälisessä säädöksessä säädettyjen tehtävien toimeenpanemiseksi:

(1—5 kohta kuten HE)

Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään, Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus saada pyynnöstä etuuden ratkaisemista varten lääkäriltä tai muulta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitetulta ammattihenkilöltä sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetulta terveydenhuollon toimintayksiköltä, so-siaalipalvelun tuottajalta tai muulta hoitolaitokselta tai muulta kuntoutuksen toteuttajalta lausunto ja välttämättömät tiedot etuudenhakijan potilasasiakirjoista, terveydentilasta, sairaudesta, vammaisuudesta, työ- ja toimintakyvystä sekä hänen hoidostaan ja kuntoutuksestaan.

Kansaneläkelaitoksella on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä saada pyynnöstä 3 a §:ssä tarkoitettua neuvottelumenettelyä varten asian ratkaisemiseksi välttämättömät tiedot toimintayksikön toiminnasta, tiloista, henkilökunnan määrästä, annetun hoidon sisällöstä, laadusta ja määrästä, hoidosta tehdystä sopimuksesta ja hoidosta maksettavasta korvauksesta. Kansaneläkelaitoksella on lisäksi oikeus sanotussa neuvottelumenettelyssä saada pyynnöstä käsiteltävän asian ratkaisemiseksi välttämättömiä salassapidettäviä tietoja potilasasiakirjoista, hoidettavan henkilön terveydentilasta, lääkkeistä ja tuloista kunnan sosiaali- ja terveystoimen viranomaisilta tai laitoksilta taikka asianomaiselta valtion tai yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköltä. Mitä edellä säädetään Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada salassapidettäviä tietoja, koskee myös sosiaali- ja terveysministeriötä.

(4 mom. kuten HE)

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus saada tässä pykälässä mainitut tiedot maksutta. Ter-veydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitetulla ammattihenkilöllä tai sosiaalipalvelun tuottajalla on kuitenkin oikeus saada 2 momentissa säädetyn tiedonantovelvollisuuden perusteella antamistaan lausunnoista kohtuullinen palkkio, ellei palkkio sisälly kuntoutuspalvelusta maksettavaan korvaukseen.

9 a §

Tietojensaantioikeus

(1—5 mom. kuten HE)

Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada tässä pykälässä mainitut tiedot maksutta. Jos 4 momentissa tarkoitetut tiedot tarvitaan tietyssä muodossa ja siitä aiheutuu Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle olennaisia lisäkustannuksia, on kustannukset kuitenkin korvattava.

9 b, 10, 11, 11 a ja 14 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

17.

Laki

kuntoutusrahalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti,

muutetaan 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetun kuntoutusrahalain (611/1991) 26 §, 30 a §:n 2 momentti sekä 34 ja 35 §,

sellaisina kuin niistä ovat 26 § osaksi laissa 1065/1994, 30 a §:n 2 momentti laissa 334/1997 ja 35 § laissa 406/1992, sekä

lisätään 21 §:ään uusi 2 momentti sekä lakiin uusi 34 a, 34 b ja 35 a—35 c § seuraavasti:

21, 26 ja 30 a §

(Kuten HE)

34 §

Tietojen saaminen pyynnöstä

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä saada käsiteltävänä olevan etuuden ratkaisemista varten välttämättömät tiedot tai sellaiset välttämättömät tiedot, jotka on muuten otettava huomioon tässä laissa taikka Suomea sitovassa sosiaaliturvasopimuksessa tai sosiaaliturvaa koskevassa muussa kansainvälisessä säädöksessä säädettyjen tehtävien toimeenpanemiseksi:

(1—5 kohta kuten HE)

Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään, Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus saada pyynnöstä etuuden ratkaisemista varten lääkäriltä tai muulta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitetulta ammattihenkilöltä sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetulta terveydenhuollon toimintayksiköltä, sosiaalipalvelun tuottajalta tai muulta hoitolaitokselta tai muulta kuntoutuksen toteuttajalta lausunto ja välttämättömät tiedot etuudenhakijan potilasasiakirjoista, terveydentilasta, sairaudesta, vammaisuudesta ja työkyvystä sekä hänen hoidostaan ja kuntoutuksestaan ja niihin liittyvistä etuuksista ja korvauksista, jollei etuudenhakija itse toimita edellä mainittuja tietoja.

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on myös oikeus salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä saada 18 §:n 2 momentin mukaan yhteensovitettavan kuntoutusrahan määräämistä varten välttämättömät tiedot rahalaitoksilta, koskien kuntoutusrahan hakijaa tai saajaa sekä kuolinpesää, jossa hän on osakkaana, jollei riittäviä tietoja ja selvityksiä muutoin saada ja on perusteltua syytä epäillä etuuden hakijan tai saajan antamien tietojen riittävyyttä tai luotettavuutta eikä hän ole antanut suostumustaan tietojen saamiseen. Pyyntö tietojen saamiseksi tulee esittää kirjallisena, ja ennen pyynnön esittämistä hakijalle tai saajalle on annettava siitä tieto.

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus saada tässä pykälässä mainitut tiedot maksutta. Ter-veydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitetulla ammattihenkilöllä tai sosiaalipalvelun tuottajalla on kuitenkin oikeus saada 2 momentissa säädetyn tiedonantovelvollisuuden perusteella antamistaan lausunnoista kohtuullinen palkkio, ellei palkkio sisälly kuntoutuspalvelusta maksettavaan korvaukseen.

34 a ja b, 35 ja 35 a §

(Kuten HE)

35 b §

Tietojen oma-aloitteinen luovuttaminen

Kansaneläkelaitoksella on oikeus sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään, salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä antaa ministeriöille, verohallinnolle ja lakisääteistä sosiaaliturvajärjestelmää hoitavalle laitokselle tai yhteisölle, jonka hoidettavaksi kuuluvaan sosiaaliturvaetuuteen tämän lain mukainen etuus vaikuttaa, tämän lain mukaista etuutta tai korvausta saaneen henkilön henkilötunnus ja muut yksilöintitiedot, tiedot maksetuista etuuksista ja korvauksista ja muut näihin rinnastettavat tiedot, jotka ovat välttämättömiä sosiaaliturvaan kohdistuvien rikosten ja väärinkäytösten selvittämiseksi suoritettavaa henkilötietojen yhdistämistä ja muuta kertaluonteista valvontatointa varten, sekä poliisi- ja syyttäjäviranomaiselle edellä mainitut tiedot, jotka ovat välttämättömiä rikosten selvittämistä ja syytteeseenpanoa varten; terveydentilaa koskevia tietoja tai tietoja, jotka on tarkoitettu kuvaamaan henkilön sosiaalihuollon tarpeen perusteita, ei saa kuitenkaan luovuttaa.

35 c §

Ilmoitusvelvollisuus

Kansaneläkelaitoksen on annettava etuudenhakijalle etukäteen sopivin tavoin tiedot siitä, mistä häntä koskevia tietoja voidaan hankkia ja mihin niitä voidaan säännönmukaisesti luovuttaa (poist.).

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

18.

Laki

asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain (poist.) muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti,

muutetaan asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1573/1993) 15 § ja

lisätään lakiin uusi 15 a § seuraavasti:

15 §

(Kuten HE)

15 a § (Uusi)

Ilmoitusvelvollisuus

Kansaneläkelaitoksen on annettava etuudenhakijalle etukäteen sopivin tavoin tiedot siitä, mistä häntä koskevia tietoja voidaan hankkia ja mihin niitä voidaan säännönmukaisesti luovuttaa.

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Marjatta Vehkaoja /sd
 • vpj. Timo Ihamäki /kok
 • jäs. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Niilo Keränen /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Pehr Löv /r
 • Juha Rehula /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää