SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 16/2003 vp

StVM 16/2003 vp - HE 69/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 9 luvun 3 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä syyskuuta 2003 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi työttömyysturvalain 9 luvun 3 §:n muuttamisesta (HE 69/2003 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti, sosiaali- ja terveysministeriö

lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen, työministeriö

lakimies Olli Häkkinen, Kansaneläkelaitos

lakimies Kalle Räisänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

asiamies Jyrki Hollmén, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto

asiamies Mikko Räsänen, Palvelutyönantajat ry

työmarkkina-asiamies Merja Berglund, Suomen Yrittäjät

puheenjohtaja Lea Karjalainen, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia siten, että työmarkkinatukeen sovellettavaa tarveharkintaa lievennettäisiin puolison tulojen osalta. Muutos ehdotetaan toteutettavaksi korottamalla vähennystä, joka tehdään puolison tuloista ennen tarveharkinnan suorittamista. Vähennyksen enimmäismäärä korotettaisiin 236 eurosta kuukaudessa 536 euroon kuukaudessa.

Esitys liittyy valtion vuoden 2004 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Työmarkkinatukeen on sisältynyt alusta alkaen tarveharkintaa eli tuen maksamisen edellytyksenä on, että henkilö on taloudellisen tuen tarpeessa. Tarveharkinta ulottuu työttömyysturvalain 9 luvun 3 §:n mukaan työttömän omien tulojen lisäksi myös hänen puolisonsa tuloihin. Perustuslakivaliokunta on katsonut, että mainitunlainen tarveharkinta ei ole vaivatta sopusoinnussa perusoikeuksien yksilöllisen luonteen kanssa (PeVL 46/2002 vp). Valiokunnan mukaan perustuslain kanssa parhaiten sopusoinnussa on järjestely, jossa tarveharkinta kohdistuu vain työttömän omiin tuloihin. Sosiaali- ja terveysvaliokunta on myös pitänyt tarpeellisena, että edellytykset poistaa työmarkkinatuen saajan puolison tuloihin ulottuva tarveharkinta selvitetään (StVM 43/2002 vp).

Pääministeri Matti Vanhasen hallitusohjelman mukaan työmarkkinatuen tarveharkintaa puolison tulojen suhteen lievennetään. Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää hyvänä, että hallitus ehdottaa tarveharkinnan lieventämistä heti ensimmäisen talousarvioesityksensä yhteydessä. Lisäksi on hyvä, että lievennys on euromääräisesti huomattava, jolloin sillä on todellista vaikutusta perheen käytettävissä olevien tulojen määrään. Esitys on perusteltu sosiaaliturvan kannustavuuden ja tuloloukkujen purkamisen näkökulmasta ja on omiaan alentamaan kynnystä työn vastaanottamiseen. Samoin esitys on perusteltu perhepoliittisesti, jottei järjestelmä kannusta puolisoita toimeentulosyistä esimerkiksi keinotekoisiin asumisjärjestelyihin, jotka puolestaan ovat omiaan aiheuttamaan lisäkustannuksia muiden etuusjärjestelmien piirissä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • vpj. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää

​​​​