SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 16/2007 vp

StVM 16/2007 vp - HE 121/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 16 päivänä lokakuuta 2007 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta (HE 121/2007 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Outi Luoma-aho, sosiaali- ja terveysministeriö

lakimies Marika Lahtivirta, Kansaneläkelaitos

erityisasiantuntija Sinikka Huhtala, Suomen Kuntaliitto

Lisäksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on antanut kirjallisen lausunnon.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia siten, että julkisia terveyspalveluja antaville terveyskeskuksille ja sairaaloille korvataan valtion varoista kustannukset, jotka ovat syntyneet muualla kuin Suomessa vakuutetulle henkilölle tai hänen perheenjäsenelleen annetusta sairaanhoidosta silloin, kun hoito on annettu EY-lainsäädännön tai muun Suomen tekemän sosiaaliturva- tai sairaanhoitosopimuksen perusteella. Esityksessä ehdotetaan, että Kansaneläkelaitos huolehtii kyseisistä sairaanhoidon kustannusten korvaamiseen liittyvistä tehtävistä.

Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi Euroopan unionin jäsenvaltion, Euroopan talousalueeseen kuuluvan maan tai Sveitsin välillä liikkuville henkilöille toisen valtion puolesta annetun sairaanhoidon laskutukseen liittyen mahdollisuudesta lopettaa Suomen saatavan perintä toiselta jäsenvaltiolta eräissä tilanteissa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2008 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Maksuvastuun selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen ehdotetulla tavalla on tärkeää, koska nykyinen järjestelmä ei kohdenna Suomessa tilapäisesti oleskelevien sairaanhoidon kustannusten korvauksia siihen kuntaan, jossa potilasta on hoidettu. Kunnat ovat kansalaisten liikkuvuuden lisääntyessä enenevässä määrin joutuneet kustantamaan sairaanhoitoa myös muille EU-maiden kansalaisille. Ongelmia on voinut aiheutua erityisesti kunnille, joissa käy paljon matkailijoita suhteessa kunnan vakinaiseen asukasmäärään.

Selvitysten mukaan pääosa Suomessa tilapäisesti asuvien henkilöiden sairaanhoidon kustannuksista aiheutuu sellaisten henkilöiden hoidosta, joiden asuinmaa on Ruotsi, muu Pohjoismaa, Saksa tai Espanja. Kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 7,4 miljoonaa euroa vuodessa, josta Pohjoismaiden ja EU/ETA-maiden osuus on noin 4,8 miljoonaa euroa vuodessa. Toisaalta Suomen valtio maksaa Suomessa vakuutetuille ulkomailla annetusta hoidosta noin 17 miljoonaa euroa vuodessa.

Korvausten maksaminen suoraan hoidosta vastanneille terveydenhuollon yksiköille kannustaa hoitoyksiköitä ilmoittamaan syntyneistä kustannuksista, jolloin valtio voi periä ne EY-lainsäädännön taikka sosiaaliturva- tai sairaanhoitosopimuksen perusteella maksuvelvolliselta valtiolta. Valiokunta toteaa, että lain tavoitteen toteuttamiseksi toimeenpanossa on syytä luoda mahdollisimman vähän hallinnollista lisätyötä aiheuttava maksatusjärjestelmä, jotta valtion maksuvelvollisuus käytännössä voidaan toteuttaa.

Lakiehdotuksen 19 luvun 5 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi Kansaneläkelaitoksen oikeudesta antaa salassapitosäännösten estämättä tietoja hoitoa saaneen henkilön kuulumisesta toisen valtion sosiaaliturvajärjestelmän piiriin. Valiokunta pitää tarpeellisena, että tietoja voidaan luovuttaa jo ennen hoidon antamista, koska tämä voi vaikuttaa annettavan hoidon laajuuteen ja potilaan maksuosuuteen. Valiokunta ehdottaa tämän vuoksi, että 19 luvun 5 §:n 1 momentin 6 kohdasta poistetaan sanat "hoitoa saaneen".

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 19 luvun 5 § muutettuna seuraavasti:

Valiokunnan muutosehdotus

19 luku

Tietojen saamista ja luovuttamista koskevat säännökset

5 §

Tietojen luovuttaminen eräissä tapauksissa

Kansaneläkelaitoksella on oikeus antaa salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6) julkisia terveyspalveluja antaville yksiköille 15 luvun 16 a §:n 1 momentissa tarkoitettujen kustannusten korvaamiseksi tiedot (poist.) henkilön kuulumisesta toisen valtion sosiaaliturvajärjestelmän piiriin.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Håkan Nordman /r
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • vjäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Tapani Tölli /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Harri  Sintonen

​​​​