SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 17/2014 vp

StVM 17/2014 vp - LA 46/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Lakialoite laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä lokakuuta 2014 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi lakialoitteen laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta (LA 46/2014 vp — Arto Satonen /kok ym.).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Annika Parsons, sosiaali- ja terveysministeriö

toimialajohtaja Jyri Tapper, Valtiokonttori

lakimies Seppo Savolainen, Sotainvalidien Veljesliitto

LAKIALOITE

Lakialoitteessa ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kunnan tai kuntayhtymän järjestämistä sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluista aiheutuvat kustannukset voitaisiin korvata niille vuosien 1939—1945 sotien johdosta vahingoittuneille tai sairastuneille, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on nykyisen 20 prosentin sijasta vähintään 15 prosenttia. Ehdotettu lainmuutos laajentaa korvauksen saajien piiriä ja edesauttaa ikääntyneiden sotainvalidien selviytymistä omassa kodissaan tukipalvelujen, omaishoidon tuen sekä avosairaanhoidon turvin.

Ehdotettu lainmuutos kohdennettaisiin vain sotainvalideille, jotka vammautuivat Suomen sotien 1939—1945 johdosta. Esityksen ulkopuolelle jäisivät sotilasinvalidit eli varusmiespalveluksessa ja YK:n tehtävissä vahingoittuneet ja sairastuneet. Heidän osaltaan kustannusten korvaus säilyy ennallaan.

Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Kaikkien eduskuntaryhmien puheenjohtajien yhdessä vireille panemalla lakialoitteella halutaan parantaa lievävammaisten sotainvalidien mahdollisuuksia saada sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluja. Valiokunta pitää tärkeänä, että sotainvalidien oikeutta maksuttomiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin aloitteessa esitetyin tavoin laajennetaan koskemaan myös 15 prosentin haitta-asteen omaavia sotainvalideja.

Sotainvalidien etuuksien kehittäminen on 2000-luvulla ollut olennainen osa veteraanipolitiikan kehittämistä. Sosiaali- ja terveysministeriön veteraanipoliittisen ohjelman yhtenä painopisteenä on kunnallisten avopalveluiden haitta-asterajojen asteittainen alentaminen määrärahojen puitteissa.

Useimmilla sotainvalideilla sodasta aiheutuneesta vammasta tai sairaudesta aiheutuva haitta on vakiintuneella tasolla, sen sijaan useimpien toimintakyky on heikentynyt ikääntymisestä johtuvien sairauksien takia. Valiokunta korostaa, että heidän selviytymistään kotona mahdollisimman pitkään voidaan edesauttaa kotiin annettavien palvelujen avulla. Valtion varoista maksettavien avopalveluiden lisääminen aloitteessa ehdotetuin tavoin kasvattaa valtion menoja vuonna 2015 arviolta 3 milj. euroa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakialoite hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • jäs. Johanna Jurva /ps
 • Merja Kuusisto /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Lasse Männistö /kok
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Mikael Palola /kok
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Hanna Tainio /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila Mäkipää