SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 18/2006 vp

StVM 18/2006 vp - HE 64/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 23 päivänä toukokuuta 2006 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi tartuntatautilain muuttamisesta (HE 64/2006 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 26/2006 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Liisa Katajamäki, sosiaali- ja terveysministeriö

lakimies Jukka Lilleberg, Kansaneläkelaitos

tutkimusprofessori  Petri Ruutu, Kansanterveyslaitos

lääninlääkäri Helena Mussalo-Rauhamaa, Etelä-Suomen lääninhallitus

erityisasiantuntija Sinikka Huhtala, Suomen Kuntaliitto

hallintoylilääkäri Juha Tuominen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

varatoiminnanjohtaja Risto Ihalainen, Suomen Lääkäriliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tartuntatautilakia. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi mahdollisuus määrätä henkilöitä ja tavaroita karanteeniin, millä täydennettäisiin laissa nyt olevaa sairaanhoitolaitokseen eristämistä koskevaa säännöstä. Tartuntatautiepidemian torjumiseksi voitaisiin myös poiketa sekä lääkkeen myyntilupavaatimuksesta että lääkkeiden jakelua koskevista lääkelain säännöksistä. Lisäksi ehdotetaan, että kiireellisessä tapauksessa terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaava lääkäri voisi päättää karanteenista sekä työstä, päivähoitopaikasta tai oppilaitoksesta poissaolosta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen tavoitteena on yleisvaarallisen tai siihen verrattavan tartuntataudin leviämisen estäminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja mahdollisimman lievin toimenpitein. Voimassa oleva tartuntatautilaki mahdollistaa vain henkilön eristämisen sairaanhoitolaitokseen. Lakiehdotuksessa mahdollistetaan henkilön määrääminen karanteeniin kotiinsa tai muuhun viranomaisen osoittamaan paikkaan. Karanteeniin voitaisiin määrätä henkilö, joka on altistunut tai jonka voidaan perustellusti epäillä altistuneen yleisvaaralliselle tartuntataudille. Valiokunnan käsityksen mukaan lakiehdotus selkeyttää viranomaisten työnjakoa ja toimivaltaa päätettäessä yleisvaarallisen ja mahdollisesti laajasti leviävän tartuntataudin torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä.

Perustuslakivaliokunta totesi näkemyksenään, että voimassa oleva 15 § on syytä kumota, koska lakiehdotuksen 15 a § sääntelee samoja asioita, joskin edellistä tarkemmin. Sosiaali- ja terveysvaliokunta toteaa, että ehdotettu 15 a § ei kata kaikkia 15 §:ssä säädettyjä tilanteita. Lain 15 §:n kumoaminen johtaisi siihen, ettei henkilöä voitaisi esimerkiksi määrätä sairaalaan eristettäväksi tilanteissa, joissa on kyse yleisvaarallista tartuntatautia vastaavasta taudista, jota ei alkuvaiheessa välttämättä voida nimetä ja siten lisätä yleisvaarallisten tautien luetteloon.

Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin muutosehdotuksin.

Yksityiskohtaiset perustelut

1 §.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaisesti pykälän 2 momentin muutosehdotuksen poistamista tarpeettomana, koska lakiehdotukseen sisältyvät lääninhallituksen, kunnan ja kuntayhtymän tehtävät kuuluvat Ahvenanmaan itsehallintolain nojalla Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle tai muulle maakuntalaissa säädetylle hallintoviranomaiselle.

3 §.

Valiokunta ehdottaa 2 momentin 9 kohdasta poistettavaksi mahdollisuuden sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn määräämisestä karanteeniin, koska tämä ei ole asiallisesti tarpeen eikä ole yhdenmukainen Maailman terveysjärjestön kansainvälisen terveyssäännöstön karanteenin määritelmän kanssa. Karanteeniin voitaisiin näin ollen määrätä vain taudinaiheuttajalle altistunut tai altistuneeksi perustellusti epäilty henkilö.

15 a §.

Valiokunta ehdottaa 1 momentin muuttamista 3 §:n kohdalla mainituin perustein. Lisäksi valiokunta ehdottaa 3 momentin täsmentämistä koskemaan karanteeniin määräämistä henkilön tahdosta riippumatta.

16 §.

Valiokunta ehdottaa 3 momentin ikärajan poistamista, koska tarve määrätä henkilö olemaan pois oppilaitoksesta voi koskea myös 16 vuotta täyttäneitä. Määräys voisi olla voimassa yhdenjaksoisesti enintään kuusi kuukautta.

30 §.

Valiokunta ehdottaa perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaisesti valitusajan pidentämistä 30 päivään päätöksen tiedoksisaannista.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki

tartuntatautilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 25 päivänä heinäkuuta 1986 annetun tartuntatautilain (583/1986) (poist.) 3 §:n 2 momentin 7 ja 8 kohta, 11 a ja 15 §, 16 §:n 2 ja 3 momentti, 20 §:n 4 momentti, 27, 30, 32 ja 39 § ja 40 a §:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 2 momentin 7 ja 8 kohta, 11 a ja 15 §, 16 §:n 2 ja 3 momentti, 20 §:n 4 momentti, 30 ja 39 § ja 40 a §:n 3 momentti laissa 935/2003,

lisätään 3 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 935/2003, uusi 9 ja 10 kohta ja lakiin uusi 9 a ja 15 a § seuraavasti:

1 §

(Poist.)

3 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tässä laissa tarkoitetaan:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(7 ja 8 kohta kuten HE)

9) karanteenilla (poist.) taudinaiheuttajalle altistuneen tai perustellusti altistuneeksi epäillyn henkilön määräämistä pysymään kotonaan tai muussa viranomaisen osoittamassa paikassa taikka tartuttaviksi epäiltyjen matkatavaroiden, konttien tai muiden tavaroiden siirtämisen rajoittamista taikka erottamista muista tavaroista tautia aiheuttavien mikrobien mahdollisen leviämisen estämiseksi; sekä

(10 kohta kuten HE)

9 a, 11 a ja 15 §

(Kuten HE)

15 a §

Kun pikaiset toimenpiteet ovat tarpeen väestön terveyttä vakavasti uhkaavan yleisvaarallisen tai 4 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset täyttävän tartuntataudin leviämisen estämiseksi, sosiaali- ja terveysministeriö, läänin alueella lääninhallitus tai tartuntatautien torjunnasta vastaava kunnan toimielin voi tehdä niitä koskevat välttämättömät päätökset. Päätöksellä voidaan määrätä karanteeniin määräaikaisesti henkilö, joka on (poist.) altistunut tai jonka voidaan perustellusti epäillä altistuneen edellä tarkoitetulle tartuntataudille, mutta joka ei terveydentilansa vuoksi tarvitse sairaalahoitoa. Päätöksellä voidaan myös määrätä matkatavara, kontti tai muu tavara karanteeniin. Kiireellisessä tapauksessa terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tehdä päätöksen karanteeniin määräämisestä. Päätös on heti alistettava tartuntatautien torjunnasta vastaavan kunnan toimielimen vahvistettavaksi.

(2 mom. kuten HE)

Henkilö voidaan määrätä karanteeniin myös hänen tahdostaan riippumatta.

(4 ja 5 mom. kuten HE)

16 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 mom. kuten HE)

Tartuntatautien torjunnasta vastaava kunnan toimielin voi 2 momentissa tarkoitetuilla edellytyksillä määrätä henkilön olemaan poissa päivähoitopaikasta tai oppilaitoksesta yhtäjaksoisesti enintään kuuden kuukauden ajan. Kiireellisessä tapauksessa terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaava lääkäri voi päättää päivähoitopaikasta tai oppilaitoksesta poissaolosta. Päätös on heti alistettava tartuntatautien torjunnasta vastaavan kunnan toimielimen vahvistettavaksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20 ja 27 §

(Kuten HE)

30 §

Päätökseen, joka koskee henkilön määräämistä olemaan poissa ansiotyöstään, hoidon antamista henkilön tahdosta riippumatta, eristämistä tai karanteeniin määräämistä, saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

(2 mom. kuten HE)

32, 39 ja 40 a §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Harri  Sintonen

​​​​