SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 18/2007 vp

StVM 18/2007 vp - HE 120/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada elatusturvaa koskevia asiakastietoja

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 16 päivänä lokakuuta 2007 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada elatusturvaa koskevia asiakastietoja (HE 120/2007 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Riitta Kuusisto, sosiaali- ja terveysministeriö

etuuspäällikkö Suvi Onninen, Kansaneläkelaitos

neuvotteleva lakimies Sami Uotinen, Suomen Kuntaliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada elatusturvaa koskevia asiakastietoja elatustuen toimeenpanoon ja elatusavun perintään valmistautumiseksi.

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain mukaan kunnille elatusturvalaissa säädetyt muut kuin elatusavun vahvistamista koskevat tehtävät siirretään valtion järjestettäviksi ja rahoitettaviksi. Siirron on tarkoitus tapahtua viimeistään vuoden 2009 alussa, josta lukien edellä mainituista tehtävistä vastaa Kansaneläkelaitos. Tätä ennen Kansaneläkelaitoksen on valmistauduttava uuteen tehtäväänsä muun muassa rakentamalla tietojärjestelmä, johon elatustuen toimeenpanossa ja elatusavun perinnässä tarvittavat asiakastiedot siirretään kunnista.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena.

Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemissa etuuslaeissa on säännönmukaisesti erillinen tietojensaantia koskeva säännös siitä, että Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada kyseessä olevat tiedot maksutta. Lakiehdotuksessa ei ole vastaavaa mainintaa. Valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen 1 §:n 1 momentin selkeyttämistä tältä osin.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 1 § muutettuna seuraavasti:

Valiokunnan muutosehdotus
1 §

Sosiaalihuollon viranomaisen on salassapitosäännösten estämättä annettava Kansaneläkelaitokselle maksutta sen pyynnöstä elatusturvalaissa (671/1998) säädettyjen muiden kuin elatusavun vahvistamista koskevien tehtävien hoitamiseen valmistautumisessa tarvittavat lasta, elatustuen nostajaa ja elatusvelvollista koskevat henkilötiedot sekä tiedot, jotka koskevat elatusapusopimusta tai -tuomiota, elatustukihakemusta ja -päätöstä, elatustuen maksatusta, elatusapusaatavan perintää, elatustuen takaisinperintää sekä kunnan takautumissaatavan perimättä jättämistä elatusvelvollisen maksukyvyttömyyden perusteella.

(2 mom. kuten HE)

_______________

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Risto Autio /kesk
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää