SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 18/2011 vp

StVM 18/2011 vp - HE 87/2011 vp HE 132/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2011 vp) täydentämisestä

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 19 päivänä lokakuuta 2011 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta (HE 87/2011 vp).

Eduskunta on 29 päivänä marraskuuta 2011 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2011 vp) täydentämisestä (HE 132/2011 vp).

Valiokunta on käsitellyt alkuperäisen esityksen ja sitä täydentävän esityksen toistensa yhteydessä.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo, sosiaali- ja terveysministeriö

neuvotteleva virkamies Minna Liuttu, valtiovarainministeriö

toimitusjohtaja Heikki Pohja, Työttömyysvakuutusrahasto

asiantuntija Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto

ekonomisti Joonas Rahkola, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

lakimies Heli Puura, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut kirjallisen lausunnon.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Hallituksen esitys HE 87/2011 vp

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi työttömyysvakuutusmaksuista vuodelle 2012.

Esityksessä ehdotetaan, että palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,80 prosenttia palkasta ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,85 prosenttia palkasta palkkasumman 1 932 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 3,45 prosenttia palkasta.

Yrityksen osaomistajan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,32 prosenttia palkasta ja yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,85 prosenttia palkasta.

Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,85 prosenttia liikelaitoksen liiketoiminnasta maksamien palkkojen määrästä palkkasumman 1 932 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,20 prosenttia palkasta.

Yliopistoille ehdotetaan säädettäväksi oma työttömyysvakuutusmaksu, joka olisi 0,85 prosenttia palkasta palkkasumman 1 932 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,35 prosenttia palkasta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Hallituksen esitys HE 132/2011 vp

Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta annettua hallituksen esitystä siten, että vuodelle 2012 ehdotettuja työttömyysvakuutusmaksujen korotuksia ei toteuteta ja maksut säädetään tämän esityksen mukaisesti.

Täydentävän esityksen tarkoituksena on hallituksen antaman sitoumuksen mukaisesti tukea työmarkkinakeskusjärjestöjen raamisopimusta.

Esitys liittyy vuoden 2012 talousarvioesityksen täydentävään esitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen HE 132/2011 vp perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä sekä esityksen perusteluista ilmenevistä syistä hallituksen esityksen HE 87/2011 vp hylkäämistä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että hallituksen esitykseen HE 132/2011 vp sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että hallituksen esitykseen HE 87/2011 vp sisältyvä lakiehdotus hylätään.

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Anneli Kiljunen /sd
 • jäs. Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Arja Juvonen /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Merja Kuusisto /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Lasse Männistö /kok
 • Lenita Toivakka /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Erkki Virtanen /vas
 • vjäs. Kristiina Salonen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Esko  Salo