SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 19/2005 vp

StVM 19/2005 vp - HE 154/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 11 päivänä lokakuuta 2005 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 154/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

esittelijäneuvos Arja Myllynpää, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus

sosiaalineuvos Kirsti Riihelä, Etelä-Suomen lääninhallitus

lääninlääkäri Jari Vepsäläinen, Itä-Suomen lääninhallitus

hallintojohtaja Jaakko Penttinen ja tutkimusprofessori Petri Ruutu, Kansanterveyslaitos

vt. ylijohtaja Juha Teperi, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

ylijohtaja  Ilkka Suojasalmi, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus

erikoislääkäri Antti Jahkola, Työterveyslaitos

neuvotteleva lakimies Synnöve Amberla, Suomen Kuntaliitto

puheenjohtaja Aino Penttilä ja hallituksen jäsen Vesa Ekroos, Terveydenhoitoalan Palvelujärjestöt TEPA ry

toimitusjohtaja Antti Mähönen, Terveyspalvelualan Liitto ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan laajennettavaksi Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tehtäviä terveyspalvelujärjestelmän ohjauksen ja valvonnan koordinoimiseksi ja yhdenmukaistamiseksi sekä väestön perusoikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi. Terveydenhuollon palvelujärjestelmän hajanaisuus ja perusoikeuksien toteutumisen varmistaminen on lisännyt paineita pääosin lääninhallitusten toteuttaman terveyspalvelujen ohjauksen ja valvonnan tehostamiseksi. Tavoitteena on, että palvelut tuotetaan laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti. Tämä edellyttää valvontaa koskevan lainsäädännön osittaista uudistamista ja täsmentämistä sekä valtakunnallisesti yhdenmukaista ohjausta. Ohjauksen ja valvonnan voimavaroja on myös tarpeen lisätä.

Terveyspalvelujen valvonnan pääpaino on jatkossakin lääninhallituksissa, jotka toimivat alueellisesti hajautuneina lähellä palvelujen tuottajia. Esityksessä ehdotetaan, että Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tehtäväksi säädettäisiin lääninhallitusten toiminnan ohjaus terveydenhuollon toimintayksiköiden ja ammattihenkilöiden valvonnan periaatteiden, menettelytapojen ja ratkaisukäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi. Tähän liittyen ehdotetaan, että Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voisi itsekin eräissä tapauksissa käsitellä ja ratkaista terveydenhuollon toimintayksiköitä koskevia asioita, kuten kanteluita. Samalla Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ja lääninhallitusten työnjakoa terveydenhuollon ammatinharjoittajien toiminnan ohjausta ja valvontaa koskevissa asioissa selkeytettäisiin.

Valvonnan ja ohjauksen selkeyttämiseksi ja tehostamiseksi ehdotetaan myös, että kanteluasioiden käsittely rajattaisiin sekä Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksessa että lääninhallituksissa pääsääntöisesti alle viisi vuotta vanhoihin asioihin. Jos kantelun tutkimiseen olisi erityiset perusteet, voisivat viranomaiset käsitellä myös yli viisi vuotta vanhoja asioita koskevia kanteluita.

Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertaisen saatavuuden valvomiseksi perustettu sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva perusturvalautakunta ehdotetaan lakkautettavaksi. Lautakunnan käytännön toimintamahdollisuudet ovat osoittautuneet vähäisiksi, eikä sillä ole ollut juurikaan mahdollisuuksia vaikuttaa kuntapalvelujen saatavuuteen. Uudistettaessa muutoin kunnallisen toiminnan ohjausta ja valvontaa voidaan perusturvalautakunta lakkauttaa tarpeettomana.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2006. Esitys liittyy valtion vuoden 2006 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan terveydenhuollon ohjauksen ja valvonnan tarve on viime vuosina lisääntynyt huomattavasti. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ja lääninhallitusten valvontatapausten määrä on kasvanut 51 prosenttia vuodesta 2000 vuoteen 2004. Hallituksen esityksessä Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tehtäviä ehdotetaan laajennettavaksi ja lisättäväksi merkittävästi sen voimavaroja. Samalla terveyspalvelujen valvonnan painopiste on tarkoitus säilyttää jatkossakin lääninhallituksissa. Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää oikeusturvakeskuksen tehtäväalueen laajentamista ja resurssilisäyksiä tarpeellisina. Toimivallan laajentaminen terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonnasta myös terveydenhuollon toimintayksiköiden valvontaan on tarpeen sen vuoksi, että valvonnassa ilmenevät ongelmat liittyvät usein monitahoisiin tapahtumaketjuihin eikä vastuu ole kohdistettavissa yksittäisten ammattihenkilöiden toiminnan asianmukaisuuden tarkasteluun. Tällaisissa tilanteissa oikeusturvakeskus on tähän saakka joutunut siirtämään organisaatiossa noudatetun menettelytavan asianmukaisuuden arvioinnin lääninhallituksen käsiteltäväksi.

Terveyspalvelujen valvonnan ongelmaksi kuitenkin jää nyt ehdotetun uudistuksen jälkeenkin alueellisten valvontaviranomaisten käytettävissä olevien voimavarojen vähäisyys. Lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastojen asiantuntijoilla on jo nykyisin perinteisten valvontatehtävien ohella runsaasti kehittämis-, arviointi- ja koulutustehtäviä. Kehittyvä keskushallinnon ohjaus ja valvonta ei valiokunnan käsityksen mukaan yksinään riittävästi turvaa hallituksen esityksen tavoitetta ohjauksen ja valvonnan koordinoimisesta ja yhdenmukaistamisesta sekä väestön perusoikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteuttamisesta, ellei samalla huolehdita siitä, että valtion alueellisen tason viranomaisilla on ohjauksen ja valvonnan edellyttämät voimavarat. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö on eri yhteyksissä esittänyt sisäasiainministeriölle lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastojen resurssien lisäämistä. Valiokunta pitääkin ongelmallisena sitä, että sosiaali- ja terveysministeriö ei ole toimivaltainen ministeriö lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastojen rahoituskysymyksissä, vaikka sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla on näiden osastojen toimialan lainsäädäntö.

Hallituksen esityksen perustelujen (s. 17/II) mukaan oikeusturvakeskuksen toimivallan laajentaminen sekä sen vaatimat lisävoimavarat on tarkoitus toteuttaa asteittain vuosien 2006—2009 aikana hallinnonalan sisäisin järjestelyin. Valiokunta pitää perusteluissa esitettyä neljän vuoden aikataulua varsin pitkänä oikeusturvakeskuksen laajennetun toiminnan tehokkaan käynnistämisen kannalta. Valiokunta toteaa kuitenkin, että lisävoimavarojen kohdentamisessa on otettava huomioon niiden hallinnonalan virastojen ja laitosten toimintaedellytysten säilyminen, joiden voimavaroja on tarkoitus uudistuksen vuoksi vähentää.

Yksityiskohtaiset perustelut

6. lakiehdotus.

Yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 20 §:ssä on ehdotettu säädettäväksi määräyksistä ja pakkokeinoista, joita voidaan käyttää havaittaessa epäkohtia ja puutteita palvelujen järjestämisessä tai toteuttamisessa. Ehdotettu 20 § sisältää muun muassa mahdollisuuden toiminnan keskeyttämiseen ja toimintayksikön, sen osan tai laitteen käytön kieltämiseen. Voimassaoleva 21 § käy ehdotettujen 20 §:n täsmennysten vuoksi tarpeettomaksi, minkä vuoksi valiokunta ehdottaa 21 §:n kumoamista.

7. lakiehdotuksen 6 a §.

Lakiehdotuksessa tartuntatautilakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ohjaa ja valvoo tartuntatautien vastustamistyötä erityisesti 6 a §:ssä mainituissa tilanteissa. Oikeusturvakeskuksen ohjaustehtävä kohdistuu kuitenkin tartuntatautien vastustamistyössä lähinnä toimintaprosesseihin ja yleisiin menettelytapoihin. Valiokunta ehdottaa oikeusturvakeskuksen roolin selkeyttämiseksi 1 momenttia muutettavaksi siten, että oikeusturvakeskus valvoo tartunta-tautien vastustamistyötä erityisesti 1 momentissa mainituissa tilanteissa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että 1.—5. sekä 8. ja 9. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja

että 6. ja 7. lakiehdotus hyväksytään muutettuina seuraavasti:

Valiokunnan muutosehdotukset:

6.

Laki

yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan yksityisestä terveydenhuollosta 9 päivänä helmikuuta 1990 annetun lain (152/1990) 21 §,

muutetaan (poist.) 13, 17 ja 20 §, sellaisena kuin niistä on 13 § osaksi laeissa 79/1991 ja 1095/1992, sekä

lisätään lakiin uusi 22 a ja 22 b §, seuraavasti:

13—22 b §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

7.

Laki

tartuntatautilain muuttamiseksi

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 25 päivänä heinäkuuta 1986 annettuun tartuntatautilakiin (583/1986) uusi 6 a § ja lakiin siitä lailla 408/2002 kumotun 38 §:n tilalle uusi 38 § sekä uusi 38 a § seuraavasti:

6 a §

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ohjaa sosiaali- ja terveysministeriön alaisena lääninhallitusten toimintaa niiden toimintaperiaatteiden, menettelytapojen ja ratkaisukäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi tartuntatautien vastustamistyön ohjauksessa ja valvonnassa. Lisäksi Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (poist.) valvoo tartuntatautien vastustamistyötä erityisesti silloin kun kysymyksessä ovat:

(1—4 kohta kuten HE)

(2 mom. kuten HE)

38 ja 38 a §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • vpj. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Harri  Sintonen

​​​​