SOSIAALI - JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ  19/2006 vp

StVM 19/2006 vp - HE 134/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi perhehoitajalain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä syyskuuta 2006 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi perhehoitajalain 2 ja 3 §:n muuttamisesta (HE 134/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lakimies Päivi Kemppi, sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveystoimen päällikkö Tuula Taskula, Suomen Kuntaliitto

kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perhehoitajalakia. Perhehoitajalle maksettavan hoitopalkkion vähimmäismäärä korotettaisiin 300 euroon perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kalenterikuukaudessa ja luovuttaisiin palkkion enimmäismäärän sääntelystä. Lisäksi perhehoitajalle maksettavaa kulukorvausta ja käynnistämiskorvausta koskevat säännökset siirrettäisiin asetuksesta lain tasolle. Samalla korotettaisiin kulukorvauksen vähimmäismäärä 350 euroon perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kalenterikuukaudessa ja luovuttaisiin kulukorvauksen enimmäismäärän sääntelystä.

Esitys liittyy valtion vuoden 2007 talousarvioesityksen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Esityksen tavoitteena on parantaa perhehoidon asemaa sijaishuoltojärjestelmässä. Perhehoitajia ei ole ollut riittävästi saatavilla, mikä osaltaan on lisännyt ammatillisten perhekotien ja laitoshuollon tarvetta. Valiokunta katsoo, että hoitopalkkion ja kulukorvauksen vähimmäismäärien korottamisella ja enimmäismäärien sääntelystä luopumisella voidaan tukea perhehoitajaksi ryhtymistä ja perhehoitajana jatkamista sekä edistää kuntien mahdollisuuksia perhehoidon kehittämiseen.

Lakiehdotuksen mukaisten euromäärien lisäksi 1.1.2006 vahvistettuja palkkioita ja korvauksia tarkistetaan vuoden 2007 alusta lukien indeksien muutosta vastaavasti. Lakiehdotuksen tasokorotukset lisätään hoitopalkkioihin ja kulukorvauksiin sen jälkeen, kun määrät on tarkistettu indeksisäännösten mukaisesti. Valiokunta pitää tärkeänä, että vähimmäismäärien korotuksilla ja enimmäismäärien poistamisella on hallituksen esityksessä arvioidun mukainen myönteinen vaikutus myös niihin sopimuksiin, joissa palkkio tai korvaus on sovittu nykyistä vähimmäismäärää korkeammaksi.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Harri  Sintonen

VASTALAUSE

Perustelut

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on kasvanut seitsemässä vuodessa neljänneksen, ja sijaishuollon tarve on edelleen kasvussa. Sijaisperheistä on pulaa, ja samaan aikaan yhä pienempien lasten tarve pitkäaikaiseen perheenomaiseen hoitoon on kasvanut. Sijaisperheitä tarvitaan pikaisesti lisää, ja niiden saaminen on mahdollista vain parantamalla vaativaa hoitotyötä tekevien sijaisvanhempien asemaa, arvostusta ja palkkaa.

Kuten Suomen Kuntaliiton valiokunnalle antamassa lausunnossa todetaan, perhehoitajille maksetut hoitopalkkiot ja kulukorvaukset ylittivät jo vuonna 2004 keskimäärin hallituksen esityksen mukaiset vähimmäismäärät. Perhehoitajaliiton selvityksen mukaan vuonna 2005 keskimääräinen kulukorvaus oli 400 euroa kuukaudessa. Tämäkään ei riitä kattamaan lapsen perheelle aiheuttamia kuluja. Palkkiota koskeva korotusehdotus on myös pohjoismaisessa vertailussa alhainen. Muissa Pohjoismaissa perhehoitoa on määrätietoisesti tuettu ja siten on pystytty lisäämään tämän tärkeän kasvatustyön tarjoajia. Perhehoitajien saatavuuden lisäämiseksi korotusten on oltava ehdotettua suurempia siten, että sekä palkkion että kulukorvauksen vähimmäismäärä on 400 euroa kuukaudessa.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna seuraavasti:

Vastalauseen muutosehdotukset

Laki

perhehoitajalain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1992 annetun perhehoitajalain (312/1992) 2 ja 3 §, sellaisena kuin niistä on 2 § laissa 930/2005 seuraavasti:

2 §

Hoitopalkkio

Jollei toimeksiantosopimuksessa ole toisin sovittu, perhehoitajalla on oikeus saada hoidosta palkkiota (hoitopalkkio). Hoitopalkkiota maksetaan perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kalenterikuukaudessa vähintään 400 euroa.

(2 ja 3 mom. kuten StVM)

3 §

Kustannusten korvaaminen

(1 mom. kuten StVM)

Perhehoidossa olevan henkilön hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista perhehoitajalle maksetaan todellisten kustannusten mukainen korvaus (kulukorvaus), kuitenkin vähintään 400 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kalenterikuukaudessa. Kulukorvaus voidaan erityisestä syystä maksaa myös säädettyä vähimmäismäärää pienempänä.

(3—7 mom. kuten StVM)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten StVM)

_______________

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2006

 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok

​​​​