SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 19/2007 vp

StVM 19/2007 vp - HE 138/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä marraskuuta 2007 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi tapaturmavakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 138/2007 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri  Jaakko  Hannula  ja ylimatemaatikko Leena Väänänen, sosiaali- ja terveysministeriö

ylimatemaatikko Pirkko Welin-Siikaluoma, Vakuutusvalvontavirasto

toimitusjohtaja Tapani Miettinen, Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto

varatoiminnanjohtaja Risto Ihalainen, Suomen Lääkäriliitto ry

asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

sosiaalipoliittinen asiantuntija Pirjo Väänänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

lakimies Juri Aaltonen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Lisäksi Suomen Yrittäjät on antanut kirjallisen lausunnon.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tapaturmavakuutuslakia. Eräistä pitkän altistusajan vaativista ammattitaudeista sekä vakuuttamattomista tapaturmista Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle aiheutuvat korvauskustannukset siirrettäisiin rahoitettaviksi jakojärjestelmällä. Vakuutusyhtiöt vastaisivat näistä nykyisin rahastoitavista korvauskustannuksista vuosittain vakuutusmaksutulojensa mukaisessa suhteessa. Tapaturmavakuutuksen toimeenpanoa varten tarvittavien terveystietojen luovuttamista ja siitä aiheutuvien kustannusten korvaamista koskevia säännöksiä täsmennettäisiin. Suullinen käsittely tehtäisiin mahdolliseksi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa myös asianosaisen pyynnöstä.

Tapaturmavakuutuslakiin, ammattitautilakiin, tapaturmavakuutuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännökseen, työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annettuun lakiin ja työntekijän eläkelakiin ehdotetaan lisäksi eräitä lähinnä teknisiä muutoksia.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Työntekijän eläkelakia koskeva tekninen muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 31 päivänä joulukuuta 2007, ja sitä sovellettaisiin takautuvasti vuoden 2007 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Pitkän altistusajan vaativien ammattitautien korvausten siirtäminen jakojärjestelmällä rahoitettavaksi yksinkertaistaa kustannusten rahoitusta ja vähentää vastuunjakoselvitysten tekemistä. Vakuutusmaksun perusteita koskeva uudistus kohdentaa vakuutusmaksut nykyjärjestelmää paremmin oikealle maksajataholle ja parantaa rahoituksen läpinäkyvyyttä. Esitys parantaa lisäksi vakuutetun asemaa, koska suullinen käsittely ensimmäisessä muutoksenhakuasteessa järjestetään jatkossa myös asianosaisen pyynnöstä.

Valiokunta kiinnittää tässä yhteydessä huomiota ongelmaan, joka syntyy siitä, että korvaukset pitkän latenssiajan ammattitaudeista tulevat käytännössä maksettaviksi usein vasta taannehtivasti, kun sairauden syystä ja korvausvastuista on saatu selvyys. Tällöin korvaukset tulevat yhteensovitettaviksi vakuutetulle mahdollisesti jo maksussa olevan työkyvyttömyyseläkkeen tai muiden etuuksien kanssa. Valiokunta toteaa, että tapaturmakorvausten ja muiden etuuksien yhteensovittamisesta tulisi vakuutetuille antaa riittävästi tietoa ja neuvontaa etuuksien yhteensovituksesta aiheutuvissa takaisinperintätilanteissa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Risto Autio /kesk
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Håkan Nordman /r
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • vjäs. Ilkka Kantola /sd
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Tapani Tölli /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila Mäkipää