SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2004 vp

StVM 2/2004 vp - HE 4/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 7 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 10 päivänä helmikuuta 2004 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 7 §:n muuttamisesta (HE 4/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Tuula Lybeck, opetusministeriö

lakimies Tuula Suojanen, Kirkon keskusrahasto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi evankelis-luterilaisen kirkon eläkelakia siten, että kirkon keskusrahaston ammatillista kuntoutusta koskevaan päätökseen olisi oikeus hakea muutosta valittamalla. Kuntoutuksen sisältöä tai harkinnanvaraista kuntoutusavustusta koskevaan päätökseen ei kuitenkaan edelleenkään saisi hakea muutosta valittamalla. Ehdotus vastaa valtion eläkelakiin tehtyjä muutoksia.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • vpj. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Tapani Tölli /kesk
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila Mäkipää