SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2005 vp

StVM 2/2005 vp - HE 4/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä helmikuuta 2005 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta (HE 4/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti, sosiaali- ja terveysministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslain työnantajalle maksettavan vuosilomakustannuskorvauksen määrää koskevaa säännöstä muutettavaksi. Ehdotuksen mukaan vuosilomakustannuskorvauksen määrän perusteena on vakuutetulle maksettu vanhempainraha, jos kyse on vuosilomakustannuskorvauksesta, jonka kertyminen perustuu vanhempainvapaaseen, jossa jommallakummalla vanhemmalla on ollut oikeus vanhempainrahaan vuoden 2004 aikana. Vanhemmalla katsottaisiin olleen oikeus etuuteen, vaikka se olisikin maksettu työnantajalle, jolla on ollut palkanmaksuvelvollisuus. Muutos toteutettaisiin muuttamalla sairausvakuutuslain voimaantulosäännöstä.

Esityksessä ehdotetaan korjattavaksi lain 11 luvun 4 §:n 5 momentissa oleva vakuutetun oikeuteen vaikuttava kirjoitusvirhe etuuden nimessä muuttamalla vanhempainraha vanhempainpäivärahaksi.

Esityksessä ehdotetaan myös muutettavaksi lain 18 luvun 2 §:n 1 momenttia siten, että valtion varoista rahoitettaisiin vain vanhempainpäivärahoista sekä erityishoitorahoista aiheutuvat vähimmäispäivärahakustannukset. Ehdotus vastaa ennen uuden sairausvakuutuslain voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen tultua hyväksytyksi. Vuosilomakustannuskorvausta koskevia säännöksiä sovellettaisiin vuoden 2005 alusta lukien. Mahdollisen sairauspäivärahaan ennakkona myönnetyn vähimmäispäivärahakustannuksen määrä vähennettäisiin vanhempainpäivärahoista ja erityishoitorahoista aiheutuvaan vähimmäispäivärahakustannukseen myönnettävästä valtion ennakosta lain voimaantulon jälkeen.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • jäs. Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää