SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2008 vp

StVM 2/2008 vp - HE 177/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi rintamasotilaseläkelain, ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain, maatalousyrittäjän eläkelain 61 §:n ja kansaneläkelain 17 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä helmikuuta 2008 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi rintamasotilaseläkelain, ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain, maatalousyrittäjän eläkelain 61 §:n ja kansaneläkelain 17 §:n muuttamisesta (HE 177/2007 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi, sosiaali- ja terveysministeriö

etuuspäällikkö Marjukka Turunen, Kansaneläkelaitos

lakiyksikön päällikkö  Sonja  Lilius, Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi rintamasotilaseläkelakia, ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annettua lakia, maatalousyrittäjän eläkelakia sekä kansaneläkelakia.

Rintamasotilaseläkelakiin ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annettuun lakiin ehdotetaan lisättäviksi tarpeelliset asetuksenantovaltuutukset. Lisäksi ehdotetaan, että rintamalisän ja ylimääräisen rintamalisän saajan velvollisuuteen ilmoittaa muutoksista, jotka voivat vaikuttaa hänen etuuteensa, sovelletaan, mitä kansaneläkelaissa säädetään vanhuuseläkkeensaajan ilmoitusvelvollisuudesta.

Maatalousyrittäjän eläkelaista ja kansaneläkelaista ehdotetaan korjattaviksi eräät niihin valmisteluvaiheessa jääneet virheet.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian niiden hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. Maatalousyrittäjän eläkelain ja kansaneläkelain muutoksia sovellettaisiin kuitenkin jo 1 päivästä tammikuuta 2008.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Risto Autio /kesk
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila  Mäkipää