SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2014 vp

StVM 2/2014 vp - HE 8/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 11 päivänä maaliskuuta 2014 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain muuttamisesta (HE 8/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Pia Nissinen, sosiaali- ja terveysministeriö

etuuspäällikkö Pirjo Raute, Kansaneläkelaitos

yksikön johtaja Marja-Liisa Taipale, Valtiokonttori

Kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Suomen Kuntaliitto
 • Rintamaveteraaniliitto ja Suomen Sotaveteraaniliitto ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rintamasotilaseläkelakia siten, että Kansaneläkelaitos voisi luovuttaa rintamalisää saavien henkilöiden tiedot kunnalle. Ehdotetun muutoksen tarkoituksena on edistää kunnan mahdollisuuksia järjestää rintamaveteraanien kuntoutusta ja parantaa rintamaveteraanien mahdollisuuksia saada nykyistä paremmin tietoa mahdollisuuksistaan kuntoutukseen.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Laila Koskela /ps
 • Merja Kuusisto /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Lasse Männistö /kok
 • Annika Saarikko /kesk
 • Hanna Tainio /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Harri  Sintonen

​​​​