SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 20/2005 vp

StVM 20/2005 vp - HE 133/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi perhehoitajalain 2 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 22 päivänä syyskuuta 2005 lähettänyt sosiaali- ja tervesvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi perhehoitajalain 2 §:n muuttamisesta (HE 133/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lakimies Outi Luoma-aho, sosiaali- ja terveysministeriö

kehittämispäällikkö Juha Luomala, Perhehoitoliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Perhehoitajalakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että perhehoitajalle maksettavan palkkion määrää tarkistettaisiin vuosittain vahvistettavalla, työntekijäin eläkelain 7 b §:ssä tarkoitetulla indeksillä korotettuna. Lisäksi muutkin hoitopalkkion perusteita ja määrää koskevat säännökset siirrettäisiin asetuksesta lain tasolle.

Esitys liittyy valtion vuoden 2006 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2006 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksessä ehdotetaan perhehoitajan palkkio sidottavaksi työntekijäin eläkelain mukaiseen palkkakertoimeen, joka määräytyy palkka- ja hintatason vuotuisen muutoksen perusteella siten, että palkkojen muutoksen painoarvo on 0,8 ja hintojen 0,2. Esityksen perusteluista ilmenevistä syistä valiokunta pitää tarkoituksenmukaisena, että perhehoitajien palkkioiden indeksisuojaa kehitetään samalla tavalla kuin hallituksen esityksessä HE 131/2005 vp on esitetty omaishoitajien palkkioiden osalta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • vpj. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Harri  Sintonen

VASTALAUSE

Perustelut

Esitimme valiokunnan mietintöön, että perhehoitajan hoitopalkkiot tarkistettaisiin ansiotasoindeksillä. Hallituksen esityksessä, jonka valiokunnan enemmistö hyväksyi, hoitopalkkiot tarkistetaan työntekijäin eläkelain (395/1961) 7 b §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.

Lakiesityksen perusteluissa todetaan: "Perhehoitajan hoitopalkkio perustuu hoitajan tekemään hoitotyöhön, johon hoitaja on sitoutunut kunnan kanssa tekemällään toimeksiantosopimuksella. Palkkio rinnastuu siten työ- tai virkasuhteen perusteella maksettavaan palkkaan. Siksi indeksisuojan heikentyminen vastaamaan maksussa olevien eläkkeiden indeksisuojaa ei ole perusteltavissa." Oivallisesti sanottu! Hallitukselta ja valiokunnan enemmistöltä vain on jäänyt huomaamatta, että työntekijäin eläkelain (395/1961) 7 b §:ssä tarkoitettu palkkakerroinkin on tarkoitettu nimenomaan eläkkeiden tarkistamiseen ja myös sen käyttö johtaa huonompaan lopputulokseen perhehoitajien kannalta, kuin jos käytettäisiin palkansaajien säännöllisen työajan ansioiden kehitystä mittaavaa ansiotasoindeksiä, joka tässä tapauksessa on ainoa oikea indeksi.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisena paitsi 2 § muutettuna seuraavasti:

2 §

Hoitopalkkio

(1—3 mom. kuten StVM)

Edellä 1 momentissa mainitut ja toimeksiantosopimuksessa sovitut hoitopalkkioiden määrät tarkistetaan kalenterivuosittain ansiotasoindeksillä. Edellä 1 momentissa tarkoitetut, tarkistetut vähimmäis- ja enimmäismäärät pyöristetään lähinnä ylimpään euroon.

_______________

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2005

 • Erkki Virtanen /vas
 • Leena Rauhala /kd
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok