SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 20/2006 vp

StVM 20/2006 vp - HE 135/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi elatusturvalain 7 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä syyskuuta 2006 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi elatusturvalain 7 §:n muuttamisesta (HE 135/2006 vp).

Lakialoite

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä seuraavan aloitteen:

— lakialoitteen laiksi elatusturvalain 7 §:n muuttamisesta (LA 126/2005 vp — Anni Sinnemäki /vihr ym.), joka on lähetetty valiokuntaan 6 päivänä lokakuuta 2005.

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

 Anne Kumpula, sosiaali- ja terveysministeriö

Lisäksi Suomen Kuntaliitto on antanut kirjallisen lausunnon.

HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITE

Hallituksen esitys

Esityksessä elatusturvalakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että elatustuen määrä kalenterikuukaudessa nousisi nykyisestä 118,15 eurosta 124 euroon.

Esitys liittyy valtion vuoden 2007 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Lakialoite

Lakialoitteessa LA 126/2005 vp ehdotetaan, että elatustuen määrä kalenterikuukaudessa korotettaisiin 118,15 eurosta 140 euroon.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena.

Yksinhuoltajat ovat monella mittarilla tarkasteltuna usein taloudellisesti heikommassa asemassa kuin kahden vanhemman lapsiperheet. Yksinhuoltajien tulotaso ja työllisyys ovat keskimäärin alempia ja vastaavasti köyhyys ja toimeentulotuen tarve yleisempää kuin kahden vanhemman lapsiperheissä. Yksinhuoltajien taloudellinen asema selittyy erityisesti työmarkkinoiden muutoksella. Yksinhuoltajien työttömyys on kasvanut ja epätyypilliset työsuhteet ovat lisääntyneet. Yksi yksinhuoltajan taloudelliseen asemaan vaikuttava tekijä on elatustuen suuruus. Valiokunta pitää hyvänä, että hallitus esittää elatustukeen korotusta, jolla kohdistetaan lisätukea yksinhuoltajakotitalouksille. Valiokunnan näkemyksen mukaan yksinhuoltajien aseman parantamiseksi on tarpeen selvittää tulonsiirtojen ohella yksinhuoltajiin kohdistettavien muiden tukitoimien tarvetta. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Lakialoite

Valiokunta on hyväksynyt elatustuen määrän korotuksen hallituksen esityksen mukaisesti. Valiokunnan kannasta seuraa, että lakialoite on hylättävä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että lakialoite LA 126/2005 vp hylätään.

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää