SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 20/2007 vp

StVM 20/2007 vp - HE 139/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä marraskuuta 2007 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain muuttamisesta (HE 139/2007 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Maritta Hirvi, sosiaali- ja terveysministeriö

toimistopäällikkö Soile Manninen, Valtiokonttori

kehityspäällikkö Maijaliisa Takanen, Eläketurvakeskus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annettua lakia. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan Valtiokonttori hoitaa alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta karttuneen etuuden laskemisen ja maksamisen niissä tilanteissa, joissa työntekijä on siirtänyt Suomen työeläkejärjestelmän mukaisen eläketurvansa Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmään. Lisäksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi eräiden lakien muuttamisesta johtuvat viittaustarkistukset sekä lisättäväksi Ahvenanmaata koskevat lakiviittaukset ja menettelysäännökset.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Risto Autio /kesk
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Håkan Nordman /r
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • vjäs. Ilkka Kantola /sd
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Tapani Tölli /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila Mäkipää

​​​​