SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 20/2010 vp

StVM 20/2010 vp - HE 133/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 16 päivänä syyskuuta 2010 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta (HE 133/2010 vp).

Eduskunta-aloite

Esityksen yhteydessä valiokunta on käsitellyt lakialoitteen laiksi sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta (LA 72/2009 vp — Jouko Skinnari /sd ym.), joka on lähetetty valiokuntaan 15 päivänä lokakuuta 2009.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Riitta Kuusisto, sosiaali- ja terveysministeriö

puheenjohtaja Klaus Halla, rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta

johtava lakimies Veikko Havo, Valtiokonttori

HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITE

Hallituksen esitys

Sotilasvammalakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös kotiin annettavien sosiaalipalvelujen korvaamisesta Ruotsissa vakituisesti asuvalle vaikeavammaiselle suomalaiselle sotainvalidille. Ehdotuksen mukaan vähintään 20 prosentin työkyvyttömyysasteen omaavalle sotainvalidille voidaan korvata kustannukset, jotka hänelle aiheutuvat kunnan järjestämistä kotipalveluista ja muista kotona asumista helpottavista sosiaalipalveluista. Lakiin sisällytettäisiin lisäksi asiallisesti pääosin voimassa olevaa lakia vastaava säännös ateriakorvauksen maksamisesta Ruotsissa asuvalle vaikeavammaiselle sotainvalidille.

Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Lakialoite

Lakialoitteessa LA 72/2009 vp ehdotetaan, että Ruotsissa vakituisesti asuvalle vähintään 20 prosentin työkyvyttömyysasteen omaavalle suomalaiselle sotainvalidille voidaan korvata kustannukset, jotka hänelle aiheutuvat kunnan järjestämistä kotipalveluista ja muista kotona asumista helpottavista sosiaalipalveluista.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Valiokunta pitää esitystä kannatettavana. Esitys saattaa Ruotsissa asuvat lievävammaiset sotainvalidit myös kotipalvelujen osalta yhdenvertaiseen asemaan Suomessa asuvien sotainvalidien kanssa. Samalla esitys edistää tavoitetta tukea sotainvalidien kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään.

Aloite

Valiokunta on hyväksynyt lakiehdotuksen hallituksen esityksen pohjalta. Tästä syystä lakialoite on hylättävä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että lakialoite LA 72/2009 vp hylätään.

Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Inkeri Kerola /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Risto Autio /kesk
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Paula Sihto /kesk
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila  Mäkipää

​​​​