SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 21/2001 vp

StVM 21/2001 vp - HE 92/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 12 päivänä kesäkuuta 2001 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 92/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi, sosiaali- ja terveysministeriö

suunnittelupäällikkö Olli Valpola ja etuuspäällikkö Marja Ikonen, Kansaneläkelaitos

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansaneläkelakia, perhe-eläkelakia, eläkkeensaajien asumistukilakia, rintamasotilaseläkelakia, ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annettua lakia, vammaistukilakia ja lapsen hoitotuesta annettua lakia. Laeissa olevat markkamäärät muutettaisiin euromääräisiksi käyttämällä vahvistettua muuntokerrointa. Näin lasketut rahamäärät pyöristettäisiin pääosin asiaa koskevan neuvoston asetuksen mukaisia pyöristyssääntöjä noudattaen lähimpään senttiin. Eläkkeensaajien asumistukea ja leskeneläkkeen täydennysmäärää koskevat omaisuusrajat sekä kansaneläkettä, eläkkeensaajien asumistukea ja perhe-eläkkeen täydennysmäärää koskevat tulorajat pyöristettäisiin kuitenkin lähimpään euroon. Markkaa tarkoittavat kielelliset ilmaisut muutettaisiin koskemaan euroja tai vain rahamääriä. Laeissa olevien kansaneläkeindeksiin sidottujen rahamäärien indeksitasot ehdotetaan yhdenmukaistettaviksi vuoden 2001 indeksitasoon.

Rintamasotilaseläkkeitä koskevat säännökset ehdotetaan kumottaviksi tarpeettomina.

Esitys on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa muun muassa toimeentuloturvaa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon etuuksia ja maksuja koskevassa lainsäädännössä olevat markkamäärät muutetaan euroiksi ja senteiksi, kun euro vuoden 2002 alusta tulee myös käteisvaluutaksi ja Suomen markka poistetaan käytöstä.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002. Ulkomaille maksettavia rintamalisiä koskeva lainmuutos on kuitenkin tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2001 alkavasta maksujaksosta lukien.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Valiokunta toteaa, että samalla kun laeissa olevat markamäärät muutetaan euroiksi kansaneläkeindeksiin sidottujen rahamäärien indeksitasot yhdenmukaistetaan. Eri etuudet ovat voimassa olevassa lainsäädännössä sidottuja useaan eri indeksitasoon. Valiokunta huomauttaa, että rahayksikön muutoksista tiedotettaessa on tarpeettomien sekaannusten välttämiseksi syytä kiinittää huomiota myös indeksisidonnaisuuksissa tapahtuviin muutoksiin, koska eri valuuttalajien rahamäärät eivät vanhoissa ja uusissa säännöksissä ole suoraan vertailukelpoisia. Valiokunta toteaa lisäksi, että se on käsitellyt esitystä euroon siirtymiseen liittyvänä lakiteknisenä uudistuksena.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Marjatta Vehkaoja /sd
 • jäs. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Niilo Keränen /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Päivi Räsänen /kd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila Mäkipää