SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 21/2003 vp

StVM 21/2003 vp - HE 131/2003 vp

Tarkistettu versio 2.1

Hallituksen esitys laiksi taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaisen eläkekassan sulautumisesta työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi annetun lain mukaiseen työeläkevakuutusyhtiöön sekä edellä sanottujen lakien muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä marraskuuta 2003 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaisen eläkekassan sulautumisesta työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi annetun lain mukaiseen työeläkevakuutusyhtiöön sekä edellä sanottujen lakien muuttamisesta (HE 131/2003 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Juhani Turunen ja ylimatemaatikko Leena Väänänen, sosiaali- ja terveysministeriö

lakiasiainpäällikkö Aino Lassila, Eläketurvakeskus

aktuaarijohtaja Pentti Tervola, Etera

johtaja Markku Koponen, Palvelutyönantajat ry

varatuomari Mikko Nyyssölä, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto

lakimies Marja-Liisa Pelander, Työeläkevakuuttajat TELA

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassa.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi erityinen laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain (662/1985) mukaisen eläkekassan sulautumisesta työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi annetun lain (255/2003) mukaiseen työeläkevakuutusyhtiöön. Sulautumisella ei olisi vaikutusta sanotun eläkekassan hoitamaan lakisääteisen työeläkevakuutuksen toimeenpanoon, vaan tästä johtuvat tehtävät siirtyisivät sellaisenaan vastaanottavalle työeläkevakuutusyhtiölle.

Ehdotukseen sisältyy lisäksi ehdotukset laeiksi työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi annetun lain ja taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain muuttamisesta.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä teknisin tarkistuksin.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi 1. lakiehdotuksen 9 ja 10 § sekä 2. ja 3. lakiehdotuksen voimaantulosäännökset muutettuina seuraavasti:

1. lakiehdotus

9 §

Eläkekassan tilinpäätös ja tilintarkastus

(1 mom. kuten HE)

Tilintarkastuksen toimittamisessa noudatetaan taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain (poist.) säännöksiä. Tilintarkastajat antavat kuitenkin kertomuksensa työeläkevakuutusyhtiön yhtiökokoukselle, joka päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä eläkekassan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Tämän tulee tapahtua kuuden kuukauden kuluessa sulautumisesta työeläkevakuutusyhtiön varsinaisessa tai ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

10 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan      päivänä               kuuta 200 .

(2 mom. kuten HE)

_______________

2. lakiehdotus

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan      päivänä               kuuta 200 .

(2 mom. kuten HE)

_______________

3. lakiehdotus

Voimaantulosäännös

Tämä laki tulee voimaan      päivänä               kuuta 200 .

_______________

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • vpj. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Harri  Sintonen

​​​​