SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 21/2007 vp

StVM 21/2007 vp - HE 150/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi Säteilyturvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä marraskuuta 2007 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi Säteilyturvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 150/2007 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Raimo Salonen, sosiaali- ja terveysministeriö

johtaja Antti Niittylä, Säteilyturvakeskus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Säteilyturvakeskuksesta annettua lakia siten, että Säteilyturvakeskuksen johtokunta lakkautetaan. Säteilyturvakeskusta johtaisi pääjohtaja.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta pitää tärkeänä lakiehdotuksen perusteluissa mainittua neuvottelukuntaa, johon voidaan nimetä nykyistä useamman sidosryhmän edustajia ja edistää siten eri hallinnonalojen asiantuntemuksen hyödyntämistä Säteilyturvakeskuksen toiminnassa. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Risto Autio /kesk
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Håkan Nordman /r
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • vjäs. Ilkka Kantola /sd
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Tapani Tölli /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Harri Sintonen

​​​​