SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 21/2010 vp

StVM 21/2010 vp - HE 118/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi kunnallisen eläkelain, valtion eläkelain ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 7 päivänä syyskuuta 2010 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi kunnallisen eläkelain, valtion eläkelain ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta (HE 118/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Erik Strömberg, valtiovarainministeriö

osastopäällikkö Pasi Lankinen, Kansaneläkelaitos

johtaja Pertti Männistö, Kuntien eläkevakuutus

puheenjohtaja Brita Järvinen, Kelan toimihenkilöt ry

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö on antanut kirjallisen lausunnon.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnallista eläkelakia, valtion eläkelakia ja Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen henkilöstöä koskevien eläkeasioiden käsittely siirrettäisiin Kunnallisen eläkelaitoksen hoidettavaksi. Muutosten tavoitteena on aikaansaada kustannussäästöjä muun muassa työeläkejärjestelmän vaatimien tietojärjestelmien kehittämisessä ja ylläpidossa.

Eduskunta on hyväksynyt lain sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta. Tästä johtuvat muutokset ehdotetaan tehtäviksi kunnalliseen eläkelakiin ja valtion eläkelakiin.

Euroopan unionin lainsäädännöstä johtuvat muutokset kunnalliseen eläkelakiin ja valtion eläkelakiin ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen tavoitteena on aikaansaada kustannussäästöjä Kansaneläkelaitoksen henkilöstön eläkkeiden toimeenpanossa. Valiokunta pitää esitystä johdonmukaisena jatkona aiemmin hyväksytylle, vuoden 2011 alusta toteutuvalle valtion ja kuntien eläkejärjestelmien toimeenpanon yhdistämiselle.

Valiokunta ehdottaa lakiteknisenä tarkistuksena kunnallisen eläkelain ja valtion eläkelain muuttamista koskevien lakiehdotusten voimaantulosäännöksistä tarpeettomina poistettavaksi viittaukset EU:n sosiaaliturvan perusasetuksen 87 artiklaan. Muutoin valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi voimaantulosäännökset muutettuina seuraavasti:

Valiokunnan muutosehdotukset
1. lakiehdotus

Voimaantulosäännös

(1—3 mom. kuten HE)

Tilanteissa, joissa henkilöön sovelletaan EU:n sosiaaliturvan perusasetuksen (poist.) 90 artiklan mukaan sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 1408/71, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

(5 mom. kuten HE)

_______________

2. lakiehdotus

Voimaantulosäännös

(1. mom. kuten HE)

Tilanteissa, joissa henkilöön sovelletaan EU:n sosiaaliturvan perusasetuksen (poist.) 90 artiklan mukaan sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 1408/71, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

(3 mom. kuten HE)

_______________

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Inkeri Kerola /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Risto Autio /kesk
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Paula Sihto /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila Mäkipää

​​​​