SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 22/2002 vp

StVM 22/2002 vp - HE 107/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveyskertomuksesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä syyskuuta 2002 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi sosiaali- ja terveyskertomuksesta (HE 107/2002 vp).

Tilapäinen puheenjohtaja

Valiokunta on valinnut tilapäiseksi puheenjohtajakseen ed. Marjaana Koskisen /sd, koska valiokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat olleet estyneitä osallistumaan asian käsittelyyn.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Taru Koivisto, sosiaali- ja terveysministeriö

lainsäädäntöjohtaja Keijo Koivukangas, eduskunnan kanslia

hallitusneuvos Seija Salo, valtioneuvoston kanslia

Lisäksi valiokunta on saanut Sosiaali- ja ter-veysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen kirjallisen lausunnon.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki so-siaali- ja terveyskertomuksesta. Sosiaali- ja terveyskertomus annettaisiin eduskunnalle hallituksen toimenpidekertomuksen oheisaineistona niin kuin voimassa olevan lainkin mukaan. Kertomus annettaisiin joka neljäs vuosi. Nykyisin sosiaali- ja terveyskertomus annetaan eduskunnalle joka toinen vuosi. Sen valmistelisi sosiaali- ja terveysministeriö.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta toteaa, että sosiaali- ja terveyskertomuksen antaminen neljän vuoden välein saattaa lisätä tarvetta uudistaa sosiaali- ja terveysministeriön toimintaa kuvaavan hallituksen kertomuksen jakson samoin kuin sosiaali- ja terveysministeriön vuosikertomuksen sisältöä siten, että turvataan eduskunnan tiedonsaanti tapahtuneesta kehityksestä ja vaikutusmahdollisuudet sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämiseen. Valiokunnan toimialan kannalta keskeisen sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman toteutumisen seurannan muodot tulee jatkossa myös vakiinnuttaa. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • tp.pj. Marjaana Koskinen /sd
 • jäs. Merikukka Forsius /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Niilo Keränen /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Pehr Löv /r
 • Juha Rehula /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk
 • vjäs. Hannu Aho /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää