SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 22/2006 vp

StVM 22/2006 vp - HE 137/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä syyskuuta 2006 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta (HE 137/2006 vp).

Eduskunta-aloitteet

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä seuraavat aloitteet:

 • toimenpidealoitteen sotainvalidien laitoshoidon korvaamisperusteista (TPA 6/2004 vp — Mika Lintilä /kesk ym.), joka on lähetetty valiokuntaan 10 päivänä maaliskuuta 2004,
 • toimenpidealoitteen lievästi vammaisten sotainvalidien laitoshoidosta (TPA 21/2005 vp — Eero Akaan-Penttilä /kok ym.), joka on lähetetty valiokuntaan 2 päivänä maaliskuuta 2005 ja
 • toimenpidealoitteen sotainvalidien laitoshoidon korvaamisesta (TPA 82/2005 vp — Jouko Skinnari /sd ym.), joka on lähetetty valiokuntaan 13 päivänä lokakuuta 2005.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lakimies Anne Koskela, sosiaali- ja terveysministeriö

toimistopäällikkö Jouko Himanen, Valtiokonttori

HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITTEET

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan sotilasvammalakia muutettavaksi siten, että sotainvalideille, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään 20 prosenttia, voitaisiin korvata enintään kymmenen viikkoa laitoshuoltoa tai enintään 70 päivää osa-aikaista huoltoa vuodessa. Ehdotettu muutos laajentaisi etuuden saajien piiriä ja edistäisi sotainvalidien kotona selviytymistä. Nykyisin sotainvalideilla, joiden työkyvyttömyysaste on 25 prosenttia, on oikeus enintään kymmenen viikon vuosittaiseen laitoshuoltoon.

Esitys liittyy valtion vuoden 2007 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Toimenpidealoitteet

Toimenpidealoitteessa TPA 6/2004 vp ehdotetaan, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin sotilasvammalain nojalla korvattavan hoidon laajentamiseksi koskemaan 10—25 prosentin haitta-asteen sotainvalideille sotainvalidien sairas- ja veljeskodeissa sekä kuntoutussairaaloissa annettavaa laitoshoitoa.

Toimenpidealoitteessa TPA 21/2005 vp ehdotetaan, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin lievävammaisten 20 prosentin haitta-asteen sotainvalidien pitkäaikaisen, jaksottaisen ja osa-aikaisen laitoshuollon mahdollistamiseksi sotainvalidien sairaskodeissa nopeutetulla aikataululla vuoden 2007 alusta siten, että yhteiskunta vastaa kokonaan hoidon kustannuksista.

Toimenpidealoitteessa TPA 82/2005 vp ehdotetaan, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin 25 prosentin haitta-asteen sotainvalidien oikeuttamiseksi sotilasvammalain nojalla korvattavaan pitkäaikaiseen laitoshoitoon sotainvalidien sairaskodeissa ja kuntoussairaaloissa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää myönteisenä, että hallitus esittää valtioneuvoston Veteraanipoliittisessa ohjelmassa vuodelle 2008 suunniteltua maksuttomaan jaksottaiseen laitoshuoltoon oikeutettujen piirin laajentamista jo vuonna 2007. Uudistuksen kohderyhmänä ovat ne sotainvalidit, joilla laitoshuollon tarve johtuu muusta kuin sotilasvammana korvatusta vammasta tai sairaudesta. Vuoden 2006 alusta maksuttomaan jaksottaiseen laitoshuoltoon oikeutettujen piiriin tulivat näistä sotainvalideista ne, joiden työkyvyttömyysaste on vähintään 25 prosenttia entisen 30 prosentin sijasta. Nyt ehdotettu uudistus mahdollistaa nykysäännösten mukaisen 2—4 viikon laitoskuntoutusjakson lisäksi 10 viikon maksuttoman laitoshuollon tai 70 päivän osa-aikaisen huollon vuosittain sotainvalideille, joiden työkyvyttömyysaste on 20 prosenttia.

Uudistus parantaa selkeästi niiden lievävammaisten sotainvalidien asemaa, jotka eivät ole pitkäaikaisen laitoshuollon tarpeessa, mutta joiden kotona selviytymistä voidaan ajoittaisella laitoshuollolla tukea. Samalla uudistuksella edistetään sotainvalidia kotona hoitavan puolison tai muun omaisen jaksamista. On myös hyvä, että esityksen mukaan jatkossa sotainvalidin niin halutessa on mahdollista valita ympärivuorokautisen laitoshoidon sijasta päiväsairaalahoitona toteutettava osa-aikainen huolto.

Valiokunta on asian käsittelyn yhteydessä kiinnittänyt huomiota sotainvalideja koskevassa lainsäädännössä käytettyyn työkyvyttömyysaste-käsitteeseen. Termi on ollut sotilasvammalaissa sekä alemmanasteisissa säädöksissä vuodesta 1948 lähtien. Valiokunta toteaa, ettei käsite ole kovin osuva, kun puhutaan vuosina 1939—1945 sotiin osallistuneista, jotka eivät enää vuosiin ole kuuluneet työikäiseen väestöön. Sotilasvammalaki ei sinänsä korvaa työkyvyttömyyttä vaan keskimääräistä sairaudesta tai ruumiinvammasta johtuvaa haittaa, jota työkyvyttömyysaste mittaa. On kuitenkin huomattava, että sotilasvammalain soveltamisalaan kuuluvat myös ne, jotka vahingoittuvat asevelvollisuusaikanaan tai puolustuslaitoksen palveluksessa ollessaan.

Valiokunta on asian käsittelyn yhteydessä saanut selvitystä myös rintamaveteraanien kuntoutusmäärärahojen käytöstä. Selvityksen mukaan kaikissa kunnissa kuntoutusmäärärahoja ei ole täysimääräisesti käytetty, vaan niitä on palautettu Valtiokonttorille. Vuonna 2005 palautusten yhteismäärä oli noin 1,5 miljoonaa euroa. Vaikka palautetut määrärahat jaetaan ylimääräisenä rahana uudestaan käytettäväksi rintamaveteraanien kuntoutukseen, valiokunta katsoo, että rahojen jakojärjestelmän toimivuuteen paikallistasolla tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Toimenpidealoitteet

Valiokunta on hyväksynyt sotilasvammalain 6 §:n mukaisen sotainvalidien laitoshuoltoon oikeutettujen piirin laajentamisen hallituksen esittämässä muodossa. Valiokunnan kannasta seuraa, että aloitteet ovat osin toteutuneet ja ne on hylättävä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että toimenpidealoitteet TPA 6/2004 vp, TPA 21/2005 vp ja TPA 82/2005 vp hylätään.

Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • vpj. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Leena Rauhala /kd (osittain)
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd
 • vjäs. Ulla Anttila /vihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää

VASTALAUSE

Perustelut

Sotainvalidit voivat saada sotilasvammalain perusteella joko pysyvää laitoshoitoa tai jaksottaista laitoshuoltoa. Pysyvää laitoshuoltoa voi saada sotainvalidi, jonka työkyvyttömyysasteeksi on määritelty vähintään 30 prosenttia. Jaksottaista laitoshuoltoa voi saada enintään 10 viikkoa vuodessa, jos työkyvyttömyysaste on vähintään 25 prosenttia. Laissa sotilasvammalain 6 §:n muuttamiseksi ehdotetaan alennettavaksi jaksottaisen laitoshoidon edellyttämää työkyvyttömyysastetta 20 prosenttiin. Laissa tarkoitetaan sellaista jaksottaista laitoshoitoa, joka järjestetään muualla kuin kuntien ja kuntayhtymien laitoksissa eli sotainvalidien sairas- ja veljeskodeissa.

Hallituksen esityksessä ei kiinnitetä huomiota siihen epäkohtaan, että pysyvän ja jaksottaisen laitoshoidon työkyvyttömyysaste eroavat toisistaan. Jos jaksottaista hoitoa saavan 20 prosentin haitta-asteen omaavan sotainvalidin kunto huononee niin, että hän ei enää pärjää kotona ja joutuu pysyvästi laitoshoitoon, ei hän saakaan enää maksutonta hoitoa.

Sotilasvammalain mukaista korvausta saavia invalideja, joiden työkyvyttömyysaste on vähintään 20 prosenttia, arvioidaan olevan vuoden 2006 lopussa 3 350 henkilöä. Näiden henkilöiden keski-ikä on yli 84 vuotta, ja heidän kuntonsa heikkenee nopeasti. Näin ollen tämän pienen vanhusryhmän palveluita on parannettava nyt, ennen kuin se on liian myöhäistä. Tämän vuoksi ehdotamme myös pysyvään laitoshoitoon oikeuttavan haitta-asteen alentamista 20 prosenttiin, jotta tällä hetkellä kotona asuvat jaksottaista laitoshuoltoa saavat voivat siirtyä joustavasti pysyvään maksuttomaan laitoshoitoon, kun he eivät enää pärjää kotona.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Vastalauseen muutosehdotus) ja

että hyväksytään yksi lausuma (Vastalauseen lausumaehdotus).

Vastalauseen muutosehdotus

Laki

sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1948 annetun sotilasvammalain (404/1948) 6 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on laissa 906/2005, seuraavasti:

6 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään, korvataan sairaanhoitona myös määräaikainen lääkärintarkastus, työ- tai toimintakyvyn palauttamista tai säilyttämistä tarkoittava kuntouttaminen sekä laitoksessa annettu huolto tai osa-aikainen huolto. Vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 20 prosenttia, voidaan korvata laitoksessa annettu huolto tai osa-aikainen huolto myös, kun sen tarve johtuu muustakin kuin korvatusta vammasta tai sairaudesta. Samoin edellytyksin voidaan vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 20 prosenttia mutta vähemmän kuin 30 prosenttia, korvata laitoksessa annettua huoltoa enintään kymmenen viikkoa tai osa-aikaista huoltoa enintään 70 päivää vuodessa, ei kuitenkaan kunnan tai kuntayhtymän järjestämää sosiaalihuoltolain 24 §:ssä tarkoitettua laitoshuoltoa, sairaansijalla annettavaa ympärivuorokautista hoitoa, josta voitaisiin periä maksu potilaan maksukyvyn mukaan, eikä sairaansijalla annettavaa lyhytaikaista hoitoa, jonka pääasiallisena tarkoituksena on lääkinnällisen kuntoutuksen antaminen. Lisäksi voidaan kuntouttaminen, vaikka kuntouttamisen tarve ei johtuisikaan korvatusta vammasta tai sairaudesta, korvata vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten StVM)

_______________

Vastalauseen lausumaehdotus

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy lähivuosina toimenpiteisiin lainsäädännön muuttamiseksi niin, että asteittain kaikki 1939—1945 sotiemme veteraanit pääsevät sotavammalaissa määriteltyjen avo- ja laitoshoidon palveluiden piiriin.

Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 2006

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Paula Risikko /kok

Yhdymme vastalauseeseen lausumaehdotuksen osalta

 • Leena Rauhala /kd
 • Erkki Virtanen /vas
 • ​​​​