SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 22/2007 vp

StVM 22/2007 vp - HE 151/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi lastensuojelulain 49 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä marraskuuta 2007 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi lastensuojelulain 49 §:n muuttamisesta (HE 151/2007 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Pia-Liisa Heiliö, sosiaali- ja terveysministeriö

hallinto-oikeustuomari Paula Olenius, Turun hallinto-oikeus

kehittämispäällikkö Marko Nikkanen, Pelastakaa Lapset ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan vuoden 2008 alusta voimaan tulevaa, jo vahvistettua lastensuojelulakia (417/2007) muutettavaksi siten, että lain 83 §:ssä tarkoitetun väliaikaismääräyksen nojalla tehty sijoitus kodin ulkopuolelle määritellään sijaishuolloksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Ehdotettu muutos mahdollistaa lastensuojelulaissa säädettyjen välttämättömien rajoitustoimien kohdistamisen myös tuomioistuimen väliaikaismääräyksellä sijoitettuihin lapsiin. Valiokunta pitää tärkeänä, että sijaishuollon määritelmää täydennetään lakiehdotuksen mukaisesti.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Risto Autio /kesk
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Håkan Nordman /r
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • vjäs. Ilkka Kantola /sd
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Tapani Tölli /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Harri Sintonen

​​​​