SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 22/2010 vp

StVM 22/2010 vp - HE 94/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi lääkelain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä kesäkuuta 2010 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi lääkelain muuttamisesta (HE 94/2010 vp).

Eduskunta-aloite

Esityksen yhteydessä valiokunta on käsitellyt lakialoitteen laiksi lääkelain 38 §:n muuttamisesta (LA 61/2008 vp — Päivi Räsänen /kd ym.), joka on lähetetty valiokuntaan 6 päivänä marraskuuta 2008.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lakimies Kirsi Ruuhonen, neuvotteleva virkamies Ulla Närhi ja ylitarkastaja Paula Vartiainen, sosiaali- ja terveysministeriö

hallitusneuvos Kristian Tammivuori, työ- ja elinkeinoministeriö

kehittämispäällikö  Lauri Vuorenkoski, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

johtaja Eija Pelkonen, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

erityisasiantuntija Sinikka Huhtala, Suomen Kuntaliitto

va. toimitusjohtaja, va. sairaanhoitopiirin apteekkari Kerstin Carlsson, HUS-Apteekki

lakimies Tiina Aitlahti, Lääketeollisuus ry

toiminnanjohtaja Heikki Bothas, Rinnakkaislääketeollisuus ry

farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura, Suomen Apteekkariliitto ry

sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Koivuneva, Suomen Diabetesliitto ry

farmaseuttinen johtaja Noora Oinonen, Suomen Farmasialiitto ry

varatoiminnanjohtaja Risto Ihalainen, Suomen Lääkäriliitto ry

toimitusjohtaja Antti Vatanen, Apteekkitavaratukkukauppiaat ry ATY

johtaja Ilkka Nieminen, Päivittäistavarakauppa ry

HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITE

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lääkelakia.

Nykyisen lääkejakelujärjestelmän keskeiset piirteet säilyisivät ennallaan. Apteekkitoiminta ja sivuapteekkitoiminta määriteltäisiin nykyistä selkeämmin ja lakiin otettaisiin apteekin palvelupistettä sekä apteekin verkkopalvelutoimintaa koskevat säännökset.

Kuntien roolia vahvistettaisiin alueensa apteekkipalveluiden saatavuuden ja toimivuuden seurannassa ja arvioinnissa. Kunta voisi tehdä aloitteen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle apteekin, sivuapteekin tai apteekin palvelupisteen perustamisesta.

Nykyistä sivuapteekki- ja lääkekaappijärjestelmää muutettaisiin siten, että lääkehuolto voitaisiin turvata nykyistä paremmin myös pienen väestöpohjan alueilla. Nykyiset lääkekaapit muutettaisiin apteekin palvelupisteiksi. Reseptilääkkeiden välittäminen apteekin palvelupisteistä tulisi mahdolliseksi samalla kun lääkeneuvonnan käytännön menettelytapoja uudistettaisiin.

Ehdotukseen sisältyy myös lääkkeiden sopimusvalmistusta, lääkeaineiden luovuttamista lääketehtaasta sekä lääkkeitä markkinoivan tahon yhdistyksille ja potilasjärjestöille antamaa tukea koskevia säännöksiä. Lisäksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi joitakin luonteeltaan lähinnä teknisiä muutoksia, jotka osaltaan selkiyttävät sääntelyä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2010.

Lakialoite

Lakialoitteessa LA 61/2008 vp ehdotetaan, että lääkkeiden myyntiin oikeutettuihin lisätään Lääkelaitoksen (nyk. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean) hyväksymät apteekkiautomaatit.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Lääkelakiin ehdotetuilla muutoksilla pyritään parantamaan lääkehuollon toimivuutta. Nykyisen lääkejakelujärjestelmän keskeisiä piirteitä ei tässä yhteydessä ehdoteta muutettavaksi. Ehdotetuilla apteekin palvelupisteillä ja verkkopalveluilla voidaan parantaa erityisesti syrjäseutujen lääkehuoltoa. Kuntien vaikutusmahdollisuuksia alueidensa apteekkipalvelujen kehittämisessä vahvistetaan kunnan aloiteoikeudella apteekin, sivuapteekin tai palvelupisteen perustamiseksi. Lääkkeiden koneellista annosjakelua koskevien perussäännösten mukaan toiminta edellyttää erillistä viranomaislupaa. Lääkealan toiminnan avoimuutta on omiaan lisäämään ehdotettu yhdistyksille ja potilasjärjestöille annetun taloudellisen tuen nykyistä laajempi julkisuus.

Valiokunta pitää ehdotettuja säännöksiä perusteltuina. Useissa tässä esityksessä käsitellyissä kysymyksissä toiminta on kuitenkin voimakkaassa kehitysvaiheessa, mikä edellyttää sääntelyn riittävyyden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointia jatkossakin. Valiokunta korostaa myös tässä yhteydessä tietojärjestelmien toimivuuden ja yhteensopivuuden merkitystä erityisesti potilasturvallisuuden ja hoidon tuloksellisuuden kannalta.

Lääkkeiden saatavuutta parannetaan muun muassa mahdollistamalla apteekkien verkkopalvelu, johon sovelletaan ehdotuksen mukaan samoja periaatteita kuin muuhunkin lääkemyyntiin. Apteekit voivat tarjota verkkopalvelua Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle tehtävän ilmoituksen perusteella. Verkkopalvelun kautta ei ole mahdollista toimittaa reseptilääkkeitä ennen kuin sähköisen lääkemääräyksen käytön edellyttämät järjestelmät saadaan kattavasti toimimaan.

Apteekin verkkopalvelun ylläpitäminen edellyttää voimassa olevaa apteekkilupaa, eikä apteekki näin ollen voi toimia pelkästään verkkopalveluna. Verkkopalvelua tarjoavan apteekkarin tulee arvioida, mitä lääkkeitä verkkopalvelun kautta voidaan toimittaa ottaen huomioon lääkkeiden kuljetus- ja säilytysolosuhteet. Osa välttämättömistä lääkkeistä edellyttää erityisiä kuljetus- ja säilytysolosuhteita (esimerkiksi kylmäsäilytys), joista ei saa aiheutua merkittäviä lisäkustannuksia potilaille. Valiokunnan käsityksen mukaan on erityisesti lääketurvallisuuden kannalta tärkeää, että myös verkkopalvelussa huolehditaan riittävän lääkeneuvonnan toteuttamisesta. Verkkopalvelun laajentuessakin tulee huolehtia siitä, että apteekkipalvelut säilyvät alueellisesti riittävän kattavina.

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu on ehdotuksen mukaan mahdollista apteekeissa ja sairaala-apteekeissa Lääkealan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen luvalla. Lääketurvallisuuden varmistamiseksi lupaan voidaan liittää ehtoja ja annosjakeluun soveltuvista lääkkeiden hyvistä tuotantotavoista voidaan antaa määräyksiä. Esityksessä ei ehdoteta annosjakelun käytön laajentamista nykyisestä. Annosjakelun laajentamiseen liittyy esimerkiksi tietosuojaan ja palvelun korvattavuuteen liittyviä kysymyksiä, joita käsitellään parhaillaan apteekkitoiminnan kehittämistä selvittävässä työryhmässä. Valiokunta pitää tärkeänä, että päällekkäislääkitystä ja lääkehävikkiä vähentävän annosjakelutoiminnan hyötyjä, kustannuksia potilaalle ja toteuttamisvaihtoehtoja selvitetään ja valmistellaan selvitysten perusteella tarvittavat säädösmuutokset.

Yksityiskohtaiset perustelut

12 a ja 15 §.

Lupaedellytyksiä ja luvan hakemista koskevien tarkempien säännösten ja määräysten antamisesta ehdotetaan säädettävän 12 §:n 3 momentissa. Valiokunta ehdottaa 3 momentin siirtämistä 15 §:ään, jossa säädetään luvan edellytyksistä.

41 §.

Valiokunta ehdottaa 1 momentin teknistä korjaamista.

42, 43, 44 ja 50 §.

Hallituksen esityksessä ei ole ollut tarkoitus poistaa säännöksissä tarkoitetuissa tilanteissa proviisoreilta ja farmaseuteilta nykyisin vaadittua laillistamista. Valiokunta ehdottaa säännösten muuttamista tämän mukaisesti. Lisäksi ehdotetaan, että 43 §:ssä apteekkiluvan myöntämisen edellytyksenä olisi edelleen, ettei hakijalle ole määrätty edunvalvojaa. Apteekkiluvan peruuttamisen edellytykseksi valiokunta ehdottaa 50 §:n 2 kohdassa vain vajaavaltaiseksi julistamista, koska muissa toimintakelpoisuuden rajoittamistilanteissa kyseeseen tulevat muut valvontaviranomaisten käytettävissä olevat keinot, kuten 49 §:ssä säädetty selvitys ja väliaikainen kielto.

58 §.

Valiokunta ehdottaa 1 momentin viittauksen korjaamista koskemaan 38 a §:ää.

77 §.

Valiokunta ehdottaa, että säännöksen 1 momentissa käytetään edelleen termiä turvallisuustutkimuksia suorittava laboratorio yhdenmukaisesti lain muiden säännösten kanssa.

93 §.

Esityksessä on tarkoitettu ulottaa uhkasakkomahdollisuus myös 91 c §:ssä tarkoitetun luettelon asianmukaisen pitämisen laiminlyöntiin. Koska kyse ei tällöin ole kiellosta, valiokunta ehdottaa säännöksen sanamuodon tarkistamista.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset) ja

että lakialoite LA 61/2008 vp hylätään.

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki

lääkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lääkelain (395/1987) 2 §:n 1 momentti, 5 c §:n 1 momentti, 10, 12, 15, 31, 38, 40—44, 49, 50 ja 52 §, 54 a §:n 1 momentti, 56, 57 ja 58 a §, 60 §:n 1 momentti, 77 §:n 1 momentti, 80, 89, 93 § ja 102 §:n 4 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 5 c §:n 1 momentti laissa 853/2005, 10, 38, 40, 41, 49 ja 50 §, 77 §:n 1 momentti, 80, 89 § (poist.) ja 102 §:n 4 momentti laissa 773/2009, 12 ja 44 § osaksi laissa 773/2009, 31 § laeissa 853/2005 ja 773/2009, 42 § osaksi laissa 420/1999, 43 § laissa 22/2006, 52 § laeissa 895/1996, 700/2002 ja 773/2009, 54 a §:n 1 momentti laissa 699/2010, 56 § laeissa 700/2002 ja 22/2006, 57 § laeissa 80/2003 ja 773/2009, 58 a § laissa 700/2002 (poist.), 60 §:n 1 momentti laissa 22/2006 ja 93 § laeissa 773/2009 ja 1546/2009 sekä

lisätään lakiin uusi 12 a, 38 a, 52 a ja 52 b §, 55 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 248/1993 ja 895/1996, uusi 3 momentti sekä lakiin uusi 91 c § seuraavasti:

2, 5 c, 10 ja 12 §

(Kuten HE)

12 a §

(1 ja 2 mom. kuten HE)

(3 mom. poist.)

15 §

(1 mom. kuten HE)

Tarkempia säännöksiä lupaedellytyksistä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus voi antaa määräyksiä 12 a §:n 1 momentin mukaisen luvan hakemisesta. (Uusi)

31, 38, 38 a ja 40 §

(Kuten HE)

41 §

Kunnan tehtävänä on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen pyynnöstä tarvittaessa arvioida alueen apteekkipalveluiden toimivuutta, sijoittumista ja riittävyyttä. Kunta voi tehdä keskukselle esityksen apteekin, sivuapteekin ja apteekin palvelupisteen perustamiseksi, sijaintialueen muuttamiseksi tai niiden siirtämiseksi.

(2—4 mom. kuten HE)

42 §

(1 mom. kuten HE)

Edellä 1 momentissa tarkoitetun apteekin hoitajan tulee olla laillistettu proviisori. Apteekin hoitajasta tulee tehdä ilmoitus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle.

43 §

(1 mom. kuten HE)

Apteekkilupa voidaan myöntää laillistetulle proviisorille. Edellytyksenä on lisäksi, että häntä ei ole asetettu konkurssiin, hänelle ei ole määrätty edunvalvojaa eikä hänen toimintakelpoisuuttaan ole rajoitettu.

(3 mom. kuten HE)

44 §

(1 mom. kuten HE)

Apteekkarin tulee itse hoitaa apteekkia, jollei tässä laissa toisin säädetä. Sairauden tai muun erityisen syyn vuoksi apteekkari voi jättää määräajaksi apteekin hoidon laillistetulle proviisorille tai laillistetulle farmaseutille yhteensä enintään kolmen kuukauden ajaksi vuodessa.

(3 ja 4 mom. kuten HE)

49 §

(Kuten HE)

50 §

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen on peruutettava apteekkilupa, jos apteekkari:

(1 kohta kuten HE)

2) julistetaan vajaavaltaiseksi (poist.);

3) menettää oikeutensa toimia laillistettuna proviisorina;

(4—9 kohta kuten HE)

52—52 b, 54 a, 55—57 §

(Kuten HE)

58 a §

Sen lisäksi mitä 38 a §:ssä säädetään apteekin toiminnasta, apteekissa ja sivuapteekissa voidaan harjoittaa myös muuta terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja sairauksien ehkäisyyn liittyvää palvelutoimintaa. Toiminnan tarkoituksena ei saa olla lääkkeiden käytön tarpeeton lisääminen.

(2 mom. kuten HE)

60 §

(Kuten HE)

77 §

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen tulee huolehtia siitä, että lääkevalmisteiden ja lääkeaineiden valmistajat, lääkkeitä kliinisiin lääketutkimuksiin valmistavat yksiköt, pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettäviä lääkkeitä yksittäisen potilaan käyttöön valmistavat yksiköt, sopimusvalmistajat ja -analysoijat, lääkkeiden prekliinisiä turvallisuustutkimuksia suorittavat laboratoriot, lääketukkukaupat, apteekit, sivuapteekit, sairaala-apteekit ja lääkekeskukset sekä Sotilasapteekki tarkastetaan niin usein kuin asianmukainen lääkevalvonta sitä edellyttää. Lisäksi keskus voi tarkastaa apteekin palvelupisteen, apteekin verkkopalvelun, lääkkeen myyntiluvan ja perinteisen kasvirohdosvalmisteen rekisteröinnin haltijan lääketurvatoiminnan ja toimitilat sekä lääkevalmisteiden valmistuksessa käytettävien apuaineiden valmistajat.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

80, 89 ja 91 c§

(Kuten HE)

93 §

Jos lääkkeen markkinoinnissa on menetelty 91, 91 a, 91 b (poist.) tai 92 §:n taikka 92 a §:n nojalla annettujen säännösten vastaisesti, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus voi kieltää jatkamasta tai uudistamasta markkinointia. Keskus voi myös määrätä kiellon saaneen toimittamaan markkinoinnin oikaisun, jos sitä lääketurvallisuuden vaarantumisen vuoksi on pidettävä tarpeellisena. Keskus voi määrätä 91 c §:ssä tarkoitetun luettelon julkaistavaksi asettamassaan määräajassa.

Kieltoa ja määräystä markkinoinnin oikaisemiseksi tai luettelon julkaisemiseksi voidaan tehostaa uhkasakolla. Kiellon tai määräyksen tehostamiseksi voidaan tarvittaessa asettaa uusi uhkasakko.

Kiellon tai määräyksen tehosteeksi asetetun uhkasakon tuomitsee aluehallintovirasto Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen vaatimuksesta.

102 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Inkeri Kerola /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Risto Autio /kesk
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Eero Reijonen /kesk (osittain)
 • Päivi Räsänen /kd
 • Paula Sihto /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • vjäs. Johanna Karimäki /vihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Harri  Sintonen

​​​​