SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 22/2012 vp

StVM 22/2012 vp - LA 75/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Lakialoite laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 7 päivänä marraskuuta 2012 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi lakialoitteen laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta (LA 75/2012 vp — Jan Vapaavuori /kok ym.).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Jaana Huhta, sosiaali- ja terveysministeriö

johtava lakimies Veikko Havo, Valtiokonttori

lakimies Seppo Savolainen, Sotainvalidien Veljesliitto

LAKIALOITE

Lakialoitteessa ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalain 6 §:ää. Lakialoitteen tarkoituksena on laajentaa laitoshoidon korvaukseen oikeutettujen sotainvalidien joukkoa laskemalla pysyvän laitoshoidon korvattavuuden haitta-asterajaa 25 prosentista 20 prosenttiin.

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Lakialoitteessa ehdotetaan sotilasvammalakia muutettavaksi siten, että sotainvalidien oikeutta saada valtion varoista korvaus pysyvän laitoshuollon kustannuksista laajennetaan koskemaan 20 prosentin haitta-asteen omaavia sotainvalideja. Tällä hetkellä korvauksen kokoaikaisen laitoshuollon kustannuksista on oikeutettu saamaan 25 prosentin haitta-asteen sotainvalidit.

Sotaveteraaneja on yhteensä 39 000, joista noin 5 000 on sotainvalideja. Heidän keski-ikänsä on lähes 90 vuotta. Useimmilla heistä sodasta aiheutuneesta vammasta tai sairaudesta aiheutuva haitta on vakiintuneella tasolla; sen sijaan useimpien toimintakyky on heikentynyt ikääntymisestä johtuvien sairauksien takia. Kokoaikaisessa laitoshoidossa on jo yli 10 prosenttia sotainvalideista.

Voimassa olevan sotilasvammalain mukaan 20 prosentin haitta-asteen sotainvalidille on voitu korvata laitoksessa annettua hoitoa enintään 10 viikkoa tai osa-aikaista hoitoa enintään 70 päivää vuodessa sotainvalidien sairaskodissa tai vastaavassa Valtiokonttorin hyväksymässä hoitolaitoksessa. Sotainvalidin kunnon heikentyessä ja pitkäaikaisen laitoshoidon tultua ajankohtaiseksi edellä kerrottu rajoitus on käytännössä johtanut siihen, että hoitosuhde sairaskotiin katkeaa ja sairaskodin sijasta on usein tarjolla vain jonotus kuntien vanhainkoteihin tai tehostettuun palveluasumiseen.

Valiokunta pitää erittäin hyvänä laitoshoidon korvaamisen laajentamista, koska se parantaa sotainvalidien mahdollisuuksia saada yksilöllisen tarpeen mukaista hoitoa. Samalla lainmuutos helpottaa sotainvalidien ja heidän puolisoidensa taloudellista asemaa. Lainmuutos myös selkeyttää lain toimeenpanoa ja vähentää hallinnollista työtä Valtiokonttorissa.

Lakialoitteen ovat allekirjoittaneet kaikkien eduskuntaryhmien puheenjohtajat. Lakialoitteella on kiinteä yhteys samaan aikaan vireillä olevaan, myös kaikkien ryhmäjohtajien allekirjoittamaan talousarvioaloitteeseen (TAA 558/2012 vp), jossa ehdotetaan veteraanikuntoutuksen määrärahojen lisäämistä ensi vuodesta 6 miljoonalla eurolla. Määrärahalla on tarkoitus turvata kaikkien kuntoutukseen hakeutuvien veteraanien pääsy kuntoutukseen vuosittain. Ryhmäjohtajien yhdessä vireille panemilla aloitteilla halutaan parantaa rintamaveteraanien ja sotainvalidien mahdollisuuksia saada asianmukaista hoitoa ja kuntoutusta. Valiokunta pitää perusteltuna, että Suomen itsenäisyyden 95:ttä merkkivuotta tällä tavoin juhlistetaan muistamalla sotiemme veteraaneja.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakialoite hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Anneli Kiljunen /sd
 • jäs. Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Arja Juvonen /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Merja Kuusisto /sd
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Hanna Tainio /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Erkki Virtanen /vas
 • vjäs. Pauliina Viitamies /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila  Mäkipää

​​​​