SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 22/2014 vp

StVM 22/2014 vp - HE 213/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä marraskuuta 2014 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 213/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Anne Koskela ja ylitarkastaja Hanna Nyfors, sosiaali- ja terveysministeriö

pääsuunnittelija Riikka Peltonen, Kansaneläkelaitos

erityisasiantuntija Anu Nemlander, Suomen Kuntaliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annettu laki. Kuntoutusasiain neuvottelukuntaa koskevat säännökset jäisivät kuitenkin voimaan nykyisen Kuntoutusasiain neuvottelukunnan toimikauden päättymiseen 1 päivään lokakuuta 2015 asti.

Työvoiman palvelukeskuksissa tehdään aiempaa tiiviimpää työvoimahallinnon, Kansaneläkelaitoksen ja sosiaalityön yhteistyötä, jossa toteutuu myös asiakasyhteistyö, ja tältä osin kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetussa laissa tarkoitetut lakisääteiset yhteistyörakenteet voidaan poistaa. Nykyisten asiakasyhteistyöryhmien asiakkaat on tarkoitus siirtää yhteiseen käsittelyyn työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun asiakkaiksi työvoiman palvelukeskuksissa.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esitys liittyy eduskunnan käsittelyssä olevaan hallituksen esitykseen laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (HE 183/2014 vp), jossa säädetään yhteistyövelvoitteesta kunnan sosiaali- ja terveystoimen, työvoimahallinnon ja Kelan kesken. Kuntoutuksen asiakasyhteistyötä koskevan lain kumoamisella poistetaan kunnilta lakisääteinen velvoite ylläpitää kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmiä.

Valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Esityksellä puretaan päällekkäisiä rakenteita. Asiakkaat kuntoutuksen yhteistyöryhmissä ovat olleet pääosin samoja kuin tulevassa työllistymistä edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa. Esitettyjen arvioiden mukaan yhteispalvelun monialaista osaamista omaava henkilöstö pystyy korvaamaan tämän asiakasryhmän kuntoutukseen liittyvän ohjauksen. Valiokunta korostaa kuitenkin, että kuntoutuskentän eri toimijoiden asiakasyhteistyö on jatkossakin välttämätöntä. Valiokunta pitää tärkeänä, että palvelujen yhteensovittaminen muiden kuntoutusta antavien tahojen kanssa määritellään potilaan yksilöllisessä kuntoutussuunnitelmassa terveydenhuoltolain edellyttämällä tavalla.

Lainsäädännöstä poistetaan velvoite sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan kuntoutusasiain neuvottelukunnan ylläpitämiseen nykyisen neuvottelukunnan toimikauden päättyessä. Myös aluehallintovirastoilta poistuu velvollisuus asettaa alueelliset kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunnat. Kuntoutuksen toteuttaminen tuloksellisesti edellyttää monimuotoista ja monialaista yhteistyötä samoin kuin eri toimijoiden selkeää vastuunjakoa. Valiokunta katsoo, että kuntoutuksen valtakunnallinen ohjaus sekä kuntoutuksen alueellinen yhteistyö on hyvä varmistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksen yhteydessä.

Valiokunta ehdottaa 9. lakiehdotuksen muuttamista sen johdosta, että lakia on hallituksen esityksen antamisen jälkeen muutettu lailla 549/2014.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että 1.—8. ja 10.—16. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina.

että 9. lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

9.

Laki

kunnallisen eläkelain 22 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kunnallisen eläkelain (549/2003) 22 §, sellaisena kuin se on laissa 892/2014, seuraavasti:

22 §

Kuntoutusmahdollisuuksien varmistaminen

Ennen kuin (poist.) eläkelaitos tekee päätöksen työkyvyttömyyseläkkeestä, sen on selvitettävä, onko työntekijällä oikeus 17 §:n mukaiseen kuntoutukseen ja varmistettava, että työntekijän mahdollisuudet muun lainsäädännön mukaiseen kuntoutukseen on selvitetty. Jos työntekijällä on oikeus 17 §:n mukaiseen kuntoutukseen, eläkelaitos antaa oikeudesta kuntoutukseen ennakkopäätöksen 102 §:n mukaan. Jos eläkettä tai työeläkekuntoutusta koskeva hakemus hylätään, eläkelaitoksen on huolehdittava siitä, että hakijalle annetaan tietoa kuntoutusmahdollisuuksista ja että hänet ohjataan kuntoutustarvettaan vastaavaan kuntoutukseen tai muiden palveluiden piiriin yhteistyössä niitä järjestävien tahojen kanssa.

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Anneli Kiljunen /sd
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Johanna Jurva /ps
 • Merja Kuusisto /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Lasse Männistö /kok
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Mikael Palola /kok
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Hanna Tainio /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Erkki Virtanen /vas
 • vjäs. Raija Vahasalo /kok (osittain)

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila  Mäkipää