SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 23/2005 vp

StVM 23/2005 vp - HE 125/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta vuonna 2006 ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 22 päivänä syyskuuta 2005 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta vuonna 2006 ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 125/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi, sosiaali- ja terveysministeriö

sijoituspäällikkö Tuula Korhonen, Kansaneläkelaitos

ylitarkastaja Paula Väliverronen, Verohallitus

lakimies Jarmo Pätäri, Akava ry

asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto ry

sosiaalipoliittinen sihteeri Kaija Kallinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

pääekonomisti Jarkko Soikkeli, Suomen Yrittäjät

neuvottelupäällikkö Jorma Skippari, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Lisäksi Kunnallinen työmarkkinalaitos on antanut kirjallisen lausunnon.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi laki työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta vuonna 2006 sekä muutettavaksi kansaneläkelakia ja valtion vuonna 1999 kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä annettua lakia.

Työnantajan kansaneläkemaksua ehdotetaan alennettavaksi työnantajan sairausvakuutusmaksuun ehdotettua korotusta vastaavasti sekä eräitä Lapin läänin kuntia ja saaristokuntia koskevan maksuvapautuskokeilun päättymisen vuoksi. Alennus olisi yhteensä 0,468 prosenttiyksikköä. Valtiotyönantajan ja Ahvenanmaan maakunnan kansaneläkemaksu alennettaisiin kuitenkin kuntatyönantajan maksun tasolle, jolloin alennus olisi 2,018 prosenttiyksikköä. Lisäksi tarkistettaisiin yksityisen työnantajan maksuluokan määräytymisen perusteena olevaa palkkaa.

Kansaneläkelaitoksen osuutta kansaneläkkeiden rahoituksesta ehdotetaan alennettavaksi 71 prosentista 60 prosenttiin. Aikaa, jonka kuluessa Kansaneläkelaitoksen on katettava vuonna 1999 toteutetusta valtion takuusuorituksen vähentämisestä aiheutunut noin 84,1 miljoonan euron suuruinen rahoitusvaje, ehdotetaan jatkettavaksi vuoden 2007 loppuun.

Esitys liittyy valtion vuoden 2006 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2006 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Lakiehdotukset liittyvät kiinteästi sairausvakuutuksen rahoitusuudistukseen (HE 68/2005 vp), joka sen voimaantulovaiheessa on tarkoitettu toteutettavaksi eri rahoitusosapuolten kannalta kustannusneutraalisti. Valiokunta pitää perusteltuna rahoitusuudistukseen liittyvänä muutoksena työnantajien kansaneläkemaksun alentamista työnantajan sairausvakuutusmaksuun ehdotettua korotusta vastaavasti. Valtion rahoitusosuuden kasvattamista 29 prosentista 40 prosenttiin kansaneläkkeiden kustannuksista ja Kansaneläkelaitoksen rahoitusvastuun vastaavaa pienentämistä on myös pidettävä perusteltuna ottaen huomioon, että arvonlisäverolla kerättyjen varojen tilittämisestä kansaneläkerahastoon vuoden 2006 alusta luovutaan.

Hallituksen esityksellä pidennetään jälleen määräaikaa, jonka kuluessa Kansaneläkelaitoksen on katettava vuonna 1999 toteutetusta valtion takuusuorituksen vähentämisestä aiheutunut rahoitusvaje. Valiokunta pitää esitystä myös tältä osin tarkoituksenmukaisena ja katsoo välttämättömäksi jatkaa rahoitusvajeen kattamiselle asetettua määräaikaa kahdella vuodella.

Työnantajan kansaneläkemaksun alentaminen ja Kansaneläkelaitoksen kansaneläkkeen rahoittamiseen maksaman osuuden pienentäminen hallituksen esityksen mukaisesti lisäävät vuonna 2006 huomattavasti valtion takuusuorituksen tarvetta. Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että nyt ehdotetut kansaneläkkeiden rahoitusratkaisut ovat pääosin määräaikaisia. Valiokunta korostaa, että Kansaneläkelaitoksen hoitaman perusturvan rahoituksen turvaaminen vakaasti pitkällä aikavälillä on tärkeää.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • vpj. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää