SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 23/2010 vp

StVM 23/2010 vp - HE 136/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi valtionavusta Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiölle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 16 päivänä syyskuuta 2010 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi valtionavusta Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiölle (HE 136/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Liisa Katajamäki, sosiaali- ja terveysministeriö

liikunta-asiainneuvos Timo Haukilahti, opetus- ja kulttuuriministeriö

ylijohtaja Erkki Vartiainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

varatoimitusjohtaja Hannu Salokorpi, Raha-automaattiyhdistys

tutkimusjohtaja Riitta Luoto, UKK-instituutti

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtionavusta Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiölle. Ehdotetun lain mukaan Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiölle voitaisiin myöntää valtion talousarvion puitteissa valtionavustusta toimintaan, jonka tarkoituksena on yksilön ja väestön terveyden, toimintakyvyn ja omatoimisen terveydenhoidon sekä terveyttä edistävän liikunnan edistäminen, kehittäminen ja tutkimus. Valtionapuviranomaisena olisi sosiaali- ja terveysministeriö. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos huolehtisi valtionavustuspäätöksen valmisteluun, valtionavustuksen maksatukseen ja avustuksen käytön valvontaan liittyvistä tehtävistä. Valtionavustukseen sovellettaisiin muutoin valtionavustuslakia.

Esityksen tarkoituksena on varmistaa Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiön rahoitus ja toiminnan jatkuminen.

Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta pitää esitettyä Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiön rahoituspohjan uudistusta perusteltuna, koska julkisen terveydenhuollon ja liikuntatoiminnan kehittämistä ei ole tarkoituksenmukaista rahoittaa Raha-automaattiyhdistyksen myöntämällä yleisavustuksella. Instituutin perustoiminta rahoitetaan jatkossa valtionavustuksella valtion talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Instituutin harjoittaman — muun muassa terveyden edistämistä palvelevan — tutkimustoiminnan kannalta valiokunta pitää kuitenkin tärkeänä, että instituutti voi jatkossakin saada hankerahoitusta niin Raha-automaattiyhdistykseltä kuin muistakin rahoituslähteistä.

Uudistus osaltaan selkeyttää julkisen vallan toimintojen sekä Raha-automaattiyhdistyksen tuella rahoitettavien toimintojen välistä rajanvetoa. Valiokunta pitää tarpeellisena, että rajanvedon selkeyttämistä edelleen jatketaan.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Inkeri Kerola /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Risto Autio /kesk
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Päivi Räsänen /kd
 • Paula Sihto /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila  Mäkipää