SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 24/2003 vp

StVM 24/2003 vp - HE 115/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys valtion eläkelain kuntoutusta koskevien säännösten muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä marraskuuta 2003 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen valtion eläkelain kuntoutusta koskevien säännösten muuttamisesta (HE 115/2003 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Heli Backman, valtiovarainministeriö

toimialajohtaja Timo Laitinen ja apulaisjohtaja Marjatta Pihlaja, Valtiokonttori

neuvottelupäällikkö Seppo Väänänen, Palkansaajajärjestö Pardia ry

talous- ja sosiaalipoliittinen sihteeri Ilkka Alava, Valtion yhteisjärjestö VTY ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion eläkelakia siten, että valtiokonttorille säädettäisiin velvollisuus järjestää ammatillista kuntoutusta henkilölle, jolla voidaan todeta olevan sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva uhka joutua valtion eläkelaissa tarkoitetulla tavalla työkyvyttömäksi. Ammatillisesta kuntoutuksesta säädettäisiin edunsaajalle oikeus, jonka saamisen edellytykset määriteltäisiin laissa. Edunsaajalle säädettäisiin mahdollisuus hakea muutosta Valtiokonttorin päätökseen, joka koskee oikeutta saada ammatillista kuntoutusta.

Valtion eläkelakiin lisättäisiin säännös osakuntoutusrahasta. Lisäksi ehdotetaan, että oikeus valtion eläkelain mukaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen alkaisi sen jälkeen, kun oikeus ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavaan kuntoutusrahaan on päättynyt.

Ehdotetut muutokset vastaavat yksityisten alojen työeläkelakeihin tehtyjä muutoksia.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Esitykseen sisältyvä ammatillisen kuntoutusjärjestelmän sekä kuntoutusajalta maksettavien etuuksien kehittäminen on osa käynnissä olevaa eläkejärjestelmien uudistamista. Esityksen tavoitteena on painottaa ammatillisen kuntoutuksen ensisijaisuutta työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden ja siten pidentää valtion palveluksessa olevien työuraa. Esitys parantaa valtion virkamiesten ja työntekijöiden asemaa, koska oikeus kuntoutukseen syntyy jo työkyvyttömyyden uhan perusteella ja ammatillinen kuntoutus voidaan aloittaa nykyistä aikaisemmassa vaiheessa. Lisäksi esitys parantaa kuntoutukseen hakeutuvan oikeusturvaa, koska oikeudesta kuntoutukseen voidaan jatkossa valittaa.

Valiokunta on aiemmin hyväksynyt vastaavat muutokset yksityisten alojen työeläkelakeihin sekä kunnalliseen eläkelakiin. Valiokunta on mainituista uudistuksista antamissaan mietinnöissä (StVM 48/2002 vp ja StVM 8/2003 vp) korostanut erityisesti työterveyshuollon keskeistä roolia esityksen tavoitteiden toteutumisessa. Valiokunta korostaa tässäkin yhteydessä, että tavoite työssäoloajan pidentymisestä voi toteutua vain, jos työpaikoilla opitaan riittävästi tunnistamaan työkyvyttömyyden uhkaa sekä sitoudutaan aidosti työkyvyttömyyden ehkäisyyn ja vajaakuntoisuuden hallintaan. Valiokunta painottaa tässä yhteydessä erityisesti ikääntyneiden kuntoutusmahdollisuuksista huolehtimista, jotta lisävuosia työelämässä voidaan saavuttaa.

Valiokunta pitää tärkeänä, että uudistuksen vaikutuksia ammatillisen kuntoutuksen toteutumiseen myös valtion palveluksessa olevien osalta seurataan ja arvioidaan. Myös kuntouksen vaikuttavuutta on tarpeen arvioida kuntoutuksen sisältöjen kehittämiseksi.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd
 • vjäs. Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää