SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 24/2010 vp

StVM 24/2010 vp - HE 155/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain, sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä syyskuuta 2010 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain, sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 155/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

erityisasiantuntija Teemupekka Virtanen, sosiaali- ja terveysministeriö

valtion IT-johtaja Yrjö Benson, valtiovarainministeriö

erityisasiantuntija Maijaliisa Aho, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

palvelupäällikkö Tapani Puisto, Valtiokonttori

rekisteröintipäällikkö Katja Häkkinen, Väestörekisterikeskus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettua lakia, sähköisestä lääkemääräyksestä annettua lakia sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettua lakia. Esityksellä muutettaisiin säännöksiä, jotka koskevat terveydenhuollon varmennepalvelujen hoitamista. Tarkoituksena on, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tehtävät terveydenhuollon varmentajana ja terveydenhuollon varmennepalvelujen tuottajana siirrettäisiin Väestörekisterikeskuksen lakisääteisiksi tehtäviksi. Väestörekisterikeskus tuottaisi terveydenhuollon varmennepalvelut tilaajalle valtion maksuperustelain mukaisesti julkisoikeudellisina suoritteina. Lisäksi ehdotetaan eräitä teknisiä muutoksia, jotka johtuvat vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain voimaantulosta.

Lait ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä joulukuuta 2010.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Terveydenhuollon varmennepalvelujen siirto Väestörekisterikeskuksen lakisääteisiksi tehtäviksi voidaan valiokunnan käsityksen mukaan toteuttaa terveydenhuollon tarpeita vastaavasti ja kustannustehokkaasti yhdistämällä varmennepalvelut valtion muuhun varmennetoimintaan. Valiokunta pitää lisäksi tärkeänä, että julkisen sektorin eri tietojärjestelmien yhteentoimivuus ja yhteensopivuus toteutetaan jatkossa eduskunnan edellyttämällä tavalla lainsäädäntöön perustuvana viranomaistehtävänä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Inkeri Kerola /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Risto Autio /kesk
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Päivi Räsänen /kd
 • Paula Sihto /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Harri  Sintonen