SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 25/2002 vp

StVM 25/2002 vp - HE 151/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 28 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 20 päivänä syyskuuta 2002 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 28 §:n muuttamisesta (HE 151/2002 vp).

Eduskunta-aloitteet

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä seuraavat aloitteet:

 • lakialoitteen laiksi lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta (LA 89/2000 vp — Erkki Kanerva /sd ym.), joka on lähetetty valiokuntaan 7 päivänä syyskuuta 2000,
 • toimenpidealoitteen pidennetyn oppivelvollisuuden mukaiseen esiopetukseen osallistuvan lapsen oikeudesta päivähoitoon (TPA 249/2000 vp — Erkki Kanerva /sd ym.), joka on lähetetty valiokuntaan 15 päivänä joulukuuta 2000 ja
 • toimenpidealoitteen pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen oikeudesta päivähoitoon (TPA 41/2001 vp — Margareta Pietikäinen /r), joka on lähetetty valiokuntaan 3 päivänä huhtikuuta 2001.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Pia-Liisa Heiliö, sosiaali- ja terveysministeriö

erityisasiantuntija Anna-Maija Haliseva-Lahtinen, Suomen Kuntaliitto

HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITTEET

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan pienten lasten hoitojärjestelmää koskevia säännöksiä tarkistettavaksi siten, että lapsen vanhempien oikeus valita kunnan järjestämä päivähoitopaikka tai sen vaihtoehtona lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tuki laajennettaisiin koskemaan myös pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten ensimmäistä oppivelvollisuusvuotta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen ja se on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Ehdotettujen lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2003 alusta.

Lakialoite

Lakialoitteessa LA 89/2000 vp ehdotetaan, että myös pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella olisi subjektiivinen oikeus päivähoitoon lapsen osallistuessa oppivelvollisuuden alkamisvuonna järjestettävään esiopetukseen.

Toimenpidealoitteet

Toimenpidealoitteessa TPA 249/2000 vp ehdotetaan, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, jotta pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen subjektiivinen oikeus päivähoitoon saadaan lakisääteiseksi lapsen osallistuessa oppivelvollisuuden alkamisvuonna järjestettävään esiopetukseen.

Toimenpidealoitteessa TPA 41/2001 vp ehdotetaan, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin lasten päivähoidosta annetun lain ja lasten yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamiseksi siten, että pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat lapset olisivat näiden lakien piirissä myös ensimmäisenä oppivuotenaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Sosiaali- ja terveysvaliokunta on esittänyt pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten aseman korjaamista antaessaan syksyllä 1999 lausunnon esiopetusuudistuksesta (StVL 10/1999 vp). Eduskunta hyväksyi asiasta lausuman, jossa edellytettiin hallitukselta lainsäädäntötoimenpiteitä (EV 99/1999 vp). Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Valiokunta toteaa, että hallituksen esitys toteuttaa sekä lakialoitteen että toimenpidealoitteiden sisällön, joten ne ehdotetaan hylättäviksi.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina,

että lakialoite LA 89/2000 vp hylätään ja

että toimenpidealoitteet TPA 249/2000 vp ja TPA 41/2001 vp hylätään.

Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Timo Ihamäki /kok
 • jäs. Merikukka Forsius /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Niilo Keränen /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää

​​​​