SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 25/2005 vp

StVM 25/2005 vp - HE 157/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi vakuutuskassalain muuttamisesta ja Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 2 §:n 17 kohdan kumoamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 11 päivänä lokakuuta 2005 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi vakuutuskassalain muuttamisesta ja Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 2 §:n 17 kohdan kumoamisesta (HE 157/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Juhani Turunen, sosiaali- ja terveysministeriö

hallituksen puheenjohtaja Salme Ruissalo ja toiminnanjohtaja Risto Heiskanen, Vakuustuskassojen Yhdistys

lakimies Pekka Koivisto, Vakuutusvalvontavirasto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan vakuutuskassalakia muutettavaksi siten, että vakuutuskassojen lakisääteisen yhteistyöelimen, vakuutuskassojen yhdistyksen, toiminta lopetetaan ja yhdistys puretaan. Samalla vakuutuskassojen yhdistyksen yhteydessä toimiva vakuutuskassalautakunta lakkautettaisiin.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 31 päivänä joulukuuta 2005.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokuntavaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • vpj. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Leena Rauhala /kd
 • Arto Seppälä /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd
 • vjäs. Terhi Peltokorpi /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää

​​​​